Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1924 Anayasası'ya göre “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksizin vatandaşlık itibarıyla .......... denir”. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Türk
Millet
Halk
Vatandaş
Ulus

2.Soru

Yeni harfleri halka öğretebilmek için büyük bir okuma yazma seferberliği başlatılmıştır. Bunun için Millet Mektepleri adı verilen okullar açılması kararlaştırılmıştır. Bu mektepler kaç tarihinde resmi olarak açılmıştır?


1927
1928
1929
1930
1931

3.Soru

Atatürk dönemi Türk dış politikasında uluslararası hukuka bağlı kalınması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir gereğidir?


Barışçılık
Akılcılık
Tam bağımsızlık
Güvenlik
İstikrar

4.Soru

“Musul meselesinin hallini muharebeye girmemek için bir sene sonraya talik etmek demek, ondan sarfinazar etmek demek değildir. Belki, bunun istihsali için daha kuvvetli olabileceğimiz bir zamana intizardır. Musul meselesini bugünden halledeceğiz, ordumuzu yürüteceğiz, bugün alacağız dersek; bu mümkündür. Musul’u gayet kolaylıkla alabiliriz. Fakat Musul’u aldığımızı müteakip muharebenin hemen hitam bulacağına kani olamayız.”Musul meselesinin çözümünün sonraya bırakılmasının TBMM'de eleştirilere neden olması üzerine Atatürk'ün yaptığı bu konuşma doğrultusunda tayin edilen bir dış politika için söylenecek aşağıdaki ifadelerden hangisi daha doğrudur.


Günü kurtaran çözüm arayışları içindedir
İçte, dolayısıyla dışta istikrasızdır
Pasif ama barışçıldır
Akla uygun ve gerçekçidir
Korumacı ve akılcıdır

5.Soru

Aşağıdaki tariflerden hangisi Cumhuriyet kavramının içeriğini tam olarak yansıtmamaktadır?


Halk, ahali
Kamuya ait olan
Egemenliğin kaynağı halk olan idare
Devlet başkanının belli süre için halk tarafından seçilmesi
Demokrasi sistemiyle devlet şeklidir.

6.Soru

Cumhuriyet dönemi 1923-1938 arası demiryollarında yüzde kaçlık bir gelişme sağlanmıştır?


%60

%70

%80

%90

%100


7.Soru

17 Kasım 1924 tarihinde muhalefet partisi olarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu partinin savunduğu ilkeler arasında yer almaz?


Amaçlarının iktidarı denetlemek olduğunu belirtmişlerdir
Yerinden yönetim ilkesini desteklemişlerdir
İki dereceli seçim sistemini savunmuşlardır
Cumhurbaşkanının tarafsız olmasını belirtmişlerdir
Anayasa değişiklikleri için kamuoyu yoklamasını savunmuşlardır

8.Soru

Türkiye’de milliyetçiliği ilk kez bilimsel bir temele oturtan, kültürel milliyetçilik fikri ile Atatürk’ü de etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Mehmet Emin Yurdakul
Tekin Alp
Yusuf Akçura
Ziya Gökalp
Ömer Seyfettin

9.Soru

1933’te kurulan, Devletçilik’in temel öğesi ve sürükleyici kurumu olan, bugünkü anlamda bir kalkınma bankası gibi kurulan ve çalışan, çağını aşan Türkiye’ye özgü bir banka modeli aşağıdakilerden hangisidir?


Halkbank

Vakıfbank

Sümerbank

Etibank

Ziraat Bankası


10.Soru

I.Tiyatro sanatına heves ve yeteneği olan kadın ve erkek üyelerden bir grup oluşturmak II. Çevrede yardıma muhtaç kimsesiz kadınlar, çocuklar, sakatlar, düşkün ihtiyar ve hastalarla ilgilenmek III. Genel kültür bilgisini yükseltmeye yarayacak konularda sohbetler ve konferanslar düzenlemek Yukarıdaki maddeler Halkevlerinin hangi şubelerinin görevleri arasında yer almaktadır?


Güzel Sanatlar Şubesi/ Köycülük Şubesi/Temsil Şubesi
Halk Dershaneleri ve Kursları Şubesi/Sosyal Yardım Şubesi/Dil, Edebiyat ve Tarih Şubesi
Güzel Sanatlar Şubesi/Sosyal Yardım Şubesi/Dil, Edebiyat ve Tarih şubesi
Temsil Şubesi/Sosyal Yardım Şubesi/Dil, Edebiyat ve Tarih Şubesi
Müze ve Sergi Şubesi/Köycülük Şubesi/Temsil Şubesi

11.Soru

Tarih Kongresi ilk kez hangi tarihte toplanmıştır?


2-8 Ağustos 1935

2-11 Temmuz 1932

5-14 Haziran 1934

6-11 Mart 1928

7-12 Kasım 1932


12.Soru

Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurucuları arasında aşağıdaki devlet adamlarından hangisi yer almaz?


Ali Fuat Cebesoy
Refet Bele
İsmet İnönü
Cafer Tayyar Eğilmez
Rauf Orbay

13.Soru

Kültürel Türkçülük tezini geliştiren düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 


Yusuf Akçura
Gaspıralı İsmail 
Ziya Gökalp
Namık kemal
Hilmi Ziya Ülken 

14.Soru

17 Kasım 1924’te tanınmış komutanlar ve devlet adamları tarafından kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın politik amacını aşağıdakilerden hangisi karşılar?


Devletçi bir iktisadi yapı savunmaları
Cumhuriyet rejimine yönelik sert muhalefette bulunmaları
Hilafet kurumunun tekrardan revize edilmesi gerektiği
Dini inanç ve görüşlere saygılı olduklarının altının çizilmesi
Çift dereceli seçim sistemi talepleri

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi erken cumhuriyet döneminde çok sesli müzik alanında önde gelen isimlerden biri değildir?


Adnan Saygun
Ulvi Cemal Erkin
Cemal Reşit Rey
Necil Kazım Akses
Muhsin Ertuğrul

16.Soru

Kütahya - Altıntaş Savaşları sırasında 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında Ankara’da Mustafa Kemal Paşa’nın açılışını yaptığı kongrede ülke eğitimcileri görüş ve önerilerini devlet yöneticileri ile paylaşmışlardır. Yukarıda anlatılan kongre aşağıdakilerden hangisidir?


Erzurum kongresi
Sivas Kongresi
Maarif Kongresi
Eğitim Şurası
Misakı Milli

17.Soru

I. 1923'te 3.756 km olan hat uzunluğu 1938'de 7.148'e çıkarılmıştır. II. 1923'te 2.500 km olan yol uzunluğu 1938'de 21.575'e çıkarılmıştır. III. İşletmeciliğini yabancı firmaların yürüttüğü yerel ağlar millileştirilmiştir. Yukarıdaki bu gelişmeler erken Cumhuriyet döneminde ilerleme kaydedilen alanlardan hangisine işaret eder?


Eğitim
Ulaşım
Tarım
Ekonomi
Sağlık

18.Soru

Aşağıdaki ülkelerin hangisinde gerçekleşen rejim değişikliği ile Sadabad Paktı son bulmuştur?


Afganistan
Irak
İran
Suriye
Azerbaycan

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk döneminde yapılan “dil çalışmaları” arasında gösterilebilir?


Türk Tarih Kurumunun kurulması
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
Aşar Vergisinin kaldırılması
Millet Mekteplerinin açılması
Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabul edilmesi

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün devletçilik ilkesinin olgunlaşmasında etkili olmamıştır?


Girişimci sınıfın yetersizliği
Yabancı sermayenin milli yatırımı destekleyen tutumu
1929’da ortaya çıkan dünya ekonomik bunalımı
Yeni kurulan ülkenin teknik yetersizliği
Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun yatırımlarının yeterli olmaması