Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün dış politikada uygulama esaslarından değildir?


Gerçekçilik

Ümmetçilik

Tam Bağımsızlık

Barışçılık

Akılcılık


2.Soru

Atatürk’ün hazırlattığı Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabı aşağıdaki konulardan hangisini ele almamıştır?


Devlet
Demokrasi
Vatandaşın görevleri
Vatandaşın Hakları
Türk ırkının üstünlüğü

3.Soru

Halife Abdülmecit Efendi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisi, hilafet makamının kaldırılmasını hızlandırmıştır?


Bütçede kendisine ayrılan ödeneğin artırılmasını istemesi
Yurt gezilerinde bulunması
İngilizlerle yaptığı gizli görüşmelerin ortaya çıkması
Ankara’nın başkent olmasını kabul etmemesi
Basına Cumhuriyet aleyhine demeç vermesi

4.Soru

Aşağıdaki inkılap hareketlerinden hangisi I. Dönem Meclis tarafından gerçekleştirilmiştir?


Medreselerin kapatılması
Medeni Kanunun kabulü
Ankara'nın başkent oluşu
Halifeliğin kaldırılması
Saltanatın kaldırılması

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet idaresinin özelliklerinden biri değildir?


Fikir özgürlüğüne açık bir rejim olması
Milli iradeyi egemen kılması
Tekilci bir sistem olması
Halk arasında eşitlikçi bir politika izlenmesi
Seçim ilkesini esas alır.

6.Soru

Dönemin eğitim anlayışı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


1924-1925 öğretim yılından itibaren karma eğitime geçilmiştir.
1928 yılından itibaren devlet din eğitimini desteklememiştir
1936 yılında öğretmen ihtiyacı için eğitmen kursları açılmıştır
1933 yılında Darülfünun yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur.
1933 yılında teknik eğitim valilik ve belediyelere bağlanmıştır.

7.Soru

Türkiye, İngiltere ve Irak Hükûmeti Musul’u, İngiltere’nin mandasındaki Irak’a bıraktığı anlaşma hangi tarihte imzalanmıştır?


5 Haziran 1926

6 Mayıs 1925

15 Temmuz 1926

26 Eylül 1926

23 Ekim 1925


8.Soru

Atatürk İlkeleri hangi yıl Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girmiştir?


1923
1931
1926
1937
1924

9.Soru

Resim öğretmeni yetiştirmek için cumhuriyet döneminde hangi okul açılmıştır?


Necati Eğitim Enstitüsü
Gazi Eğitim Enstitüsü
Buca Eğitim Enstitüsü
Atatürk Eğitim Enstitüsü
Selçuk Eğitim Enstitüsü

10.Soru

Hilafetin kaldırılması sırasındaki ilmi ve tarihi açıklamaları ile Türkiye Büyük Millet Meclisindeki tereddütleri ortadan kaldıran dönemin adliye vekili aşağıdakilerden hangisidir?


Rauf Bey

Adnan Bey

Refet Bey

Akif Bey

Mehmet Seyyid Bey


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk dış politikasının temel amaçları arasında yer almaz?


Millî bir devlet kurmak
Tam Bağımsızlık
Taklitçi olmayan bir demokratlaşma ve modernleşme
Bölgesel yayılmacılık
Daha adil bir devletlerarası düzen kurmak

12.Soru

Cumhuriyet kurulduktan sonra her alanda olduğu gibi tarımsal üretimin ve tarımın gelişmesi için önemli adımlar atılmıştır. Bu önemli adımlardan biri de 1923 – 1934 yılları arasında toplam 7 milyon dönüm arazi, bağ ve bahçenin dağıtılmış olmasıdır. Dönemin siyasi ve konjonktürel yapısı göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisine toprak verilmesi mümkün olmaz?


Mübadiller
Muhacirler
Şark mültecileri
Yerli Azınlıklar
Toprağa muhtaç yerli çiftçiler

13.Soru

Meclisin 3 Mart 1924 tarihli oturumunda Siirt mebusu Halil Hulki ile elli bir arkadaşının hazırladığı Şer’ iye ve Evkaf Vekâlet’inin kaldırılması yönündeki kanun teklifi aşağıdakilerden hangisi ile sonuçlanmıştır?


Saltanat ve hilafet kaldırılmıştır.
Bütün özel okullar kapatılmıştır.
Askeri okullar Milli Savunma Bakanlığı’na devrolmuştur.
Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.
Müdafaa-i Milliye Vekâleti kurulmuştur.

14.Soru

Milli Mücadele savaşları devam ederken Ankara’da toplanan Maarif Kongresi’nin amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Tarım alanında yapılması gereken düzenler
Ulaşım alanındaki aksaklıklar için alınması gereken önlemler
Eğitim alanında yapılması gereken atılımlar
İdari düzenlemelerle ilgili yapılması gereken çalışmalar
Askeri alanda yapılması gereken yenilikler