Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yunan işgal ordularına karşı mücadelenin devam ettiği sırada 15-21 Temmuz 1921 tarihleri arasında toplanan I.Maarif kongresini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?


Öğretmenlerin yıllık kongre toplantısıdır
Öğretmenlerin yetersiz mali koşullarının düzeltilmesini istedikleri bir danışma toplantısıdır
TBMM hükûmetinin oluşturmakta olduğu yeni devletin eğitim politikalarını belirleme kararlılığının göstergesidir
İstanbul hükûmetinin eğitim alanında olağan yıllık toplantılar yapmaktadır
İtilaf devletlerinin Türkiye’deki eğitimi planlama isteğinin göstergesidir.

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan ekonomik düzenlemelerin dışında kalır?


Sosyal yardım komisyonlarının kurulması
İş gücünü artırmak için hükümlülerden yararlanılması
Askerler ziraat usullerinin uygulamalı olarak öğretilmesi
Tüm özel kuruluşların devletleştirilmesi
Üretime dayalı ekonomik kalkınmanın ön plana çıkarılması

3.Soru

Türkiye Milletler Cemiyetine karşı başlangıçta çekimser bir tavır ortaya koymuştur. Milletler Cemiyetinin hangi konuda takındığı tutum buna neden olmuştur.


Boğazlar sorunu
Nüfus mübadelesi
Patrikhane sorunu
Misyoner Okulları sorunu
Musul sorunu

4.Soru

Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan inkılapların halka mal edilmesi, derinleştirilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin çalışmalarına rahatlıkla katılabileceği yaygın bir teşkilat olarak aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?


Bilgievleri

Kitapevleri

Eğitimevleri

Halkevleri

Milletevleri


5.Soru

Akdeniz Paktı ile Türkiye, kendini nasıl bir güvenceye almış oluyordu?


İtalyan tehlikesine karşı İngiltere’ye bağlanmış oluyordu.

İngiltere, kendisini savunmada daha etkili olacaktı.

Yunanistan ve Türkiye kendi ekonomilerini garantilemiş oluyordu.

İspanya kendisinin daha güçlü olduğuna inanıyordu

Fransa Musul üzerinde etkilerini artırmak istiyordu. Buda Türkiyeyi riske sokuyordu.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hazine arazisi üzerinde devlet sermayesiyle kurulan örnek çiftliklerden hangisi Atatürk’ün bizzat ilgisiyle kurulmuştur?


İzmir Mustafa Kemal Orman Çiftliği

İstanbul Topkapı Sarayı Çiftliği

Ankara Gazi Orman Çiftliği

Bursa Atatürk Çiftliği

Ankara Gaziler Çiftliği


7.Soru

17 Nisan 1934’te yürürlüğe giren Birinci Sanayi Planı hangi yıllar araasında bir kalkınma hedeflenemektedir?


1934-1935

1934-1936

1934-1937

1934-1938

1934-1939


8.Soru

__________ ile Türkiye İtalyan tehlikesine karşı İngiltere’ye bağlanmış oluyordu ki bu yeni Türkiye’nin İngiltere ile olan münasebetlerinde bir dönüm noktası teşkil etmiştir fakat İngiltere , kendi saklı tutarak Yugoslavya ve Türkiye’yi kendisine vermiş oldukları garantilerden affetmiştir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Sadabat Paktı

Balkan Paktı

Akdeniz Paktı

Serv Antlaşması

Lozan Antlaşması


9.Soru

Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesine destek veren ve girişimde bulunan devletler aşağıdakilerden hangileridir?


Fransa-Yunanistan
İspanya-Yunanistan
İngiltere-Rusya
İngiltere -Yunanistan
Fransa-İspanya

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen temel gelişmelerden biridir?


Yabancı uzmanlardan komisyonlar oluşturulması
Denizcilik alanında yabancı yatırımcılara geniş ayrıcalıklar tanınması
Demiryolu yapımına önem verilmesi
Karayolu taşımacılığının ön plana çıkarılması
Yabancı sermayenin büyük yatırımlar yapması

11.Soru

24 Kasım 1923 tarihinde Başbakana hilafet makamı ve İslamiyet hakkında mektup gönderen Emir Ali ve Ağa Han aşağıdaki devletlerden hangisine yakınlığıyla tanınıyordu? 


Almanya
Amerika Birleşik Devletleri 
İngiltere
Sovyetler Birliği
Yunanistan

12.Soru

I. Toplumda adaletli gelir dağılımıII. Halkın egemenliğiIII. Sosyal düzenin sağlanmasıIV. Halkın kalkınması ve gelişmesi Yukarıda verilen ilkeler hangi Atatürk ilkesinin amaçları arasındadır?


Cumhuriyetçilik
Halkçılık
Milliyetçilik
Devletçilik
İnkılapçılık

13.Soru

Darülbedayi aşağıdaki hangi sanatın Türkiye’de gelişimine birincil derecede katkıda bulunmuştur? 


Resim 
Heykel  
Opera
Tiyatro
Sinema 

14.Soru

Avusturyalı Krippel tarafından yapılan Atatürk'ün ilk heykeli 1926 tarihinde nereye konmuştur?


Ankara
Samsun
İstanbul
İzmir
Sivas

15.Soru

I.Temel ham maddeleri yurt içinde üretilen veya üretilecek olan sınai tesislere,
II.Büyük sermaye ve ileri teknoloji gerektirmeyen projelere,
III. Kuruluş kapasitelerinin iç tüketimi karşılayacak düzeyde tutulmasına öncelik verilmelidir.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri 1934-1938 yıllarını kapsayan Planlı Sanayileşme dahilindeki “Birinci Sanayi Planı” ilkelerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 1928 yılında yeni harflerin topluma öğretilmesi amacı ile kurulmuştur?


Millet mektepleri

Türk Dil Kurumu

Halkevleri

Köy enstitüleri

Türk Ocakları


17.Soru

Milletler cemiyeti aslında hangi antlaşma ile kurulan ve savaş sonrası düzenin devamını amaçlayan bir örgüttür?


Versailles Antlaşması

Lozan Antlaşması

Münih Antlaşması

Brest Litovsk Antlaşması

Saint-Germain Antlaşması


18.Soru

20 Ekim 1921’de Ankara antlaşması imzalanması Türkiye ile hangi ülkenin sınırlarını belirlemiştir?


Türkiye Irak sınırını çizmiştir.
Türkiye İran sınırını çizmiştir.
Türkiye Yunanistan sınırını çizmiştir.
Türkiye Ermenistan sınırını çizmiştir.
Türkiye Suriye sınırını çizmiştir.

19.Soru

I. Ekim ve hasat zamanlarında ağır cezaya mahkum olanlar dışında bütün hükümlülerden yararlanılması. II. Mudanya Mütarekesi'nin imzalanmasından hemen sonra 17 dönem askerin terhis edilmesi. III. Askerlere bulundukları yerlerin ziraat odalarınca eğitim verilmesi. Hükumeti savaşın hemen akabinde bu kararları almaya zorlayan temel neden ve bunların amacı hangisinde doğru eşleştirilmiştir?


Savaşı yarattığı yıkım - Güvenlik için kolluk gücü
Barışın ilanı - Giderlerin azaltılması
Savaşın yarattığı yıkım - Üretim için iş gücü
Savaşın yarattığı yıkım - Eğitilmiş insan kaynağı
Barışın ilanı - Gelirin artırılması

20.Soru

I. Kurtuluş Savaşı sırasında Kütahya Altıntaş’ta maarif toplantısı düzenlemesiII. 1924-1925 yılları arasında ilköğretimin karma hale getirilmesiIII. 1936 yılında eğitmen kurslarının başlatılmasıIV. 1933’te teknik ve sanat okullarının Maarif Vekaletine bağlanmasıYukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri Mustafa Kemal Atatürk’ün milli eğitimin teşkilatlı bir yapı olarak gelişmesine verdiği öneme örnek bir olay olarak gösterilebilir?


Yalnız II
II ve III
Yalnız I
III ve IV
Yalnız III