Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilmesi planlanan inkılapların halka tanıtılmasıII. Düşman işgalinin etkilerini tespit etmekIII. Halkın beklenti ve sıkıntılarını yerinde görüp çözüm üretmek IV. Orduları denetlemekMustafa Kemal Atatürk’ün 1923 ile 1938 yılları arasında gerçekleştirdiği 170 ziyaretten oluşan yurt gezilerinde yukarıdaki yargılardan hangisini veya hangilerini hedeflediği söylenilebilir?


Yalnız I
I ve IV
Yalnız II
III ve IV
I ve III

2.Soru

Cumhuriyetin ilanında acele edildiğine, iyice tartışılmadan, Anayasa’daki ilgili hükümler düzeltilmeden gündeme sokulduğuna dair eleştirilerle dolu mülakatı 1 Kasım 1923 tarihinde Vatan ve Tasvir-i Efkar Gazetelerinde yayımlanan ve Meclisin ülke çapında tanınan simalarından olan vekil aşağıdakilerden hangisidir?


Seyh Said
Dr. Adnan (Adıvar)
Kazım Karabekir
Refet Bele Bey
Rauf (Orbay) Bey

3.Soru

Milli Mücadele’nin başarıya ulaşmasından hemen sonra ordu birliklerinin terhis edilmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Uzun süredir savaşan askerlerin yorgun olması
TBMM Hükümeti ile İtilaf devletleri arasında sürdürülen ateşkes görüşmelerinde bu yönde bir karar alınması
Tehlikenin sona ermesi
Üretim için insan gücüne ihtiyaç duyulması
Komutanların yeni askerlere ihtiyaç duyması

4.Soru

Saltanat hangi tarihte kaldırılmıştır?


23 Nisan 1920
1 Kasım 1922
11 Ekim 1922
3 Mart 1924
13 Ekim 1923

5.Soru

Türkiye, Milletler Cemiyeti'ne hangi tarihte oy birliği ile üye olmuştur?


20 Temmuz 1936
8 Temmuz 1937
27 Kasım 1933
18 Temmuz 1932
9 Şubat 1934

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde devletçilik prensibi doğrultusunda açılan devlet bankalarından biridir?


Sanayi ve Maadin Bankası
İttihad-ı Milli Bankası
Türk Ticaret Bankası
İtibar-ı Milli Bankası
Osmanlı Bankası

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün tarih çalışmalarında öncelikle aydınlatılmasını istediği konular içinde yer almaz?


Türkiye'nin en eski ve yerli halkının kim olduğu
Türkiye'de ilk medeniyetin nerede ve kimler tarafından kurulduğu
Türklerin dünya ve uygarlık tarihindeki yerinin ne olduğu
Türklerin İslam tarihindeki yerinin ne olduğu
Anadolu'nun sosyo-ekonomik tarihi

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1923-1938 arası dönemin uygulamalarını şekillendiren ana esaslar arasında yer almaz?


Dini siyasetin bir parçası olmaktan kurtarmak,
Kanunların yapımında toplumsal yaşamın ihtiyaçlarını öncelikli kabul etmek,
Bireyler arasında din ve mezhep bağı yerine vatandaşlık anlayışını öne çıkarmak,
Orduyu siyasetten uzak tutmak,
Eğitimi din anlayışı üzerine programlamak.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin Türkiye’ye sağladığı yararlar arasında değildir?


Türkiye'nin gerektiğinde boğazları silahlandırabilmesi
Türkiye'nin yönetiminde boğazlar komisyonunun yenilenmesi
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin uluslararası güç dengesindeki öneminin artması
Türkiye’nin egemenliğini sınırlandıran unsurların ortadan kalkması
Boğazların tamamen Türkiye’nin denetimine girmesi

10.Soru

Atatürk'ün Milli Mücade'nin başında Türk milletini tanımlamak için kullandığı “ırken, dinen, kültür bakımından birbirine saygılı, özveri duygularıylayla dolu, geleceği ve çıkarları ortak olan toplumsal bir heyet" ifadesi aşağıdaki hangi ilkeyi işaret etmektedir?


Laiklik
Milliyetçilik
Halkçılık
Devletçilik
Cumhuriyetçilik

11.Soru

29 Haziran 1939’daki kararıyla Hatay’ın anavatana katılmasını sağlayan organ aşağıdakilerden hangisidir? 


Hatay Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti
Suriye Halk Meclisi
Milletler Cemiyeti Konseyi
Sandler Komisyonu
Hatay Devleti Meclisi 

12.Soru

1923-1924 yılı verilerine göre Türkiye'de yaklaşık kaç ilkokul vardır?


1000
2000
5000
10000
12000

13.Soru

Musul sorunu hangi tarihte çözüme kavuşturulmuştur?


1923
1924
1925
1926
1927

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin oluşumunda rol aldığı dış politik gelişmelerden biri değildir?


Balkan Antantı
Briand-Kellog Paktı
Sadabat Paktı
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
Ahali Sözleşmesi

15.Soru

Aşağıdakilerden sorunların hangisi ilgili ülkedeki başbakanın ve siyasetinin değişmesi ile çözümlenebilmiştir?


Patrikhane meselesi
Hatay sorunu
Nüfus mübadelesi
Fransız azınlık okulları sorunu
Boğazlar sorunu

16.Soru

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler ders kitabının hazırlanmasına doğrudan hizmet etmiştir. Bunun en önemli nedeni nedir?


Ülkenin ihtiyacı olan çeşitli meslek gruplarında uzman bireylerin yetişmesini istediği için
Okuma yazma oranının arttırılmasını istediği için
İhtiyaçlara uygun bir eğitim anlayışının oluşturulmasını istediği için
Eğitimin ülkenin gelişmesinde önemli bir unsur olduğununu düşündüğü için
Cumhuriyet vatandaşlığı bilinci verilmesine özel önem verdiği için

17.Soru

Türkiye’de hilafetin lağvedildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?


1 Kasım 1922
23 Nisan 1920
13 Ekim 1923
3 Mart 1924
29 Ekim 1923

18.Soru

Aşağıdaki okullardan hangisi, 1928 yılında yeni harflerin topluma öğretilmesi amacıyla kurulmuştur?


Akşam Sanat Okulları
Olgunlaşma Enstitüleri
Halkevleri
Köy Enstitüleri
Millet Mektepleri

19.Soru

Aşağıdaki antlaşmalardan/sözleşmelerden hangisi sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nin Yunanistan dışındaki balkan ülkeleriyle sorunları çözülmüştür?


Serv antlaşması

Montrö antlaşması

Lozan antlaşması

Ahali sözleşmesi

Yalta sözleşmesi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Meclis tarafından gerçekleştirilen kararlar dışındadır?


Saltanatın kaldırılması 
Hilafetin kaldırılması 
Lozan Antlaşması’nın onaylanması 
Ankara’nın başkent ilan edilmesi
Cumhuriyetin ilan edilmesi