Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A. 1838 Baltalimanı Ticaret Anlaşması,B. 1853-56 Kırım Savaşı,C. 1875 iflası ve 1881 duyun-ı Umumiye.Yukarıda maddeler halinde verilen Osmanlının son dönemlerine ait ekonomisiyle bağlantılı olgular aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?I. Osmanlı Devleti son dönemlerinde batının sanayileşmiş devletlerinin pazarı haline gelmesi.II. Dış borçlar ciddi boyutlara ulaşması.III. Ordunun yeniden yapısal düzenlemelere tabi tutulması.IV. Kaybedilen toprakların kısmen yeniden kazanılması.


Yanlız IV
II ve III
I ve II
I ve III
II ve IV

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı anlaşmasını imzalayan ülkelerden biridir?


Almanya
Irak
Arnavutluk
Gürcistan
Pakistan

3.Soru

I- İdari Düzenlemeler
II- Askeri Düzenlemele
III- Ekonomik Düzenlemeler
IV- Siyasi Düzenlemeler
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri cumhuriyetin kuruluşuyla başlayan yeniden yapılanma döneminde gerçekleştirilen düzenlemelerdendir?


I ve II

I ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV.


4.Soru

Zengin petrol yatakları nedeniyle Batılı ülkelerin dikkatini çeken bölge ve bu bölgenin gizli anlaşmalarla verildiği ülke aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?


Hatay çevresi-Fransa
İzmir çevresi-Yunanistan
Musul çevresi-İngiltere
Hatay çevresi-İtalya
Musul çevresi-Fransa

5.Soru

Balkan Paktına üye olmayan devletin adını işaretleyiniz.


Yunanistan
Türkiye
Yugoslavya
Romanya
Bulgaristan

6.Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçiş tam olarak ne zaman gerçekleşmiştir?


1946
1947
1948
1950
1951

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Hükümetinin idari anlamda ele aldığı düzenlemeler arasında yer alır?


Seferberliğin geçici bir süre için kaldırılması
Tapu senetlerindeki padişah tuğrasının kaldırılması
Hapishanelerde ki mahkûmlardan yararlanılması
Batı cephesi karargâhının lağvedilmesi
Hazar Kuruluş ve Konuş Projesinin uygulanması

8.Soru

Türkiye’de devletçilik ilkesinin uygulanmasının sebeplerinde birisi aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal adalet ve bölgeler arasındaki dengeyi sağlamaktır.

Dünya üzerindeki ekonomik sıkıntılardan uzaklaşmak.

Eğitim, sağlık, tarım, ticaret ve sanayi gibi alanlar güçlü olabilmek

Sosyal projelere ortak olabilmek

Türkiye’nin kalkınmasını tarımsal alanlara yayabilmek.


9.Soru

Musul’un Türkiye’ye katılmasında halk oylamasının tercih edilmeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Musul’un petrol kaynağı olması
Musul halkının İngiltere’yi tercih etmesi
Birleşmiş Millerin Musul’un Irak sınırlarında olmasını benimsemesi
Şeyh Sait isyanının çıkması
Musul halkının oylama alışkanlığı olmaması

10.Soru

Cumhuriyetçilik ilkesi adına önem arz eden çok partili  döneme kesin olarak hangi büyük olay sonrasında geçilmiştir?               


Atatürk’ün vefatı

İkinci Dünya Savaşı

Büyük Buhran

Şeyh Said İsyanı

Yeni TBMM açılışı


11.Soru

I. Laiklik, II. Cumhuriyet, III. Devletçilik . Mustafa Kemal, 12 Ağustos 1930 tarihinde kurulan Serbest Cumhuriyet Partisi kurucularından yukarıdakilerden hangilerine sahip çıkılmasını istemiştir?


Yalnız II
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III

12.Soru

Atatürk aşağıdakilerden hangisini “manevi mirasım” olarak adlandırmıştır?  


İlim ve akıl
Halkçılık
Türk Dil Kurumu 
Türk Tarih Kurumu
Kültür ve sanat çalışmaları  

13.Soru

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kaç yılında kurulmuştur?


1933
1934
1935
1936
1938

14.Soru

Atatürk’ün Türkiye’de çok partili siyasi hayatı yerleştirmek amacıyla kurulmasın istediği parti aşağıdakilerden hangisidir?


Serbest Cumhuriyet Fırkası

Cumhuriyet Halk Fırkası

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Demokrat Fırka

Adalet Fırkası


15.Soru

Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk siyasi, idari, ekonomik ve sosyal değişim ve dönüşümü bir numaralı muhatabı olan halka anlatmak, benimsetmek ve yöneticileriyle birlikte yürümesini sağlamak için ülkenin her yanına geziler yapmıştır. Atatürk 1925 Şapka Kanunu öncesi hangi ile gezi yapmıştır?


Trabzon
Kayseri
İzmir
Kastamonu
Yalova

16.Soru

Siyasi demokrasiyi gerçekleştirmek amacını taşıyan ve Atatürk’ün demokrasi ile aynı anlamda kullandığı Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Devletçilik
Cumhuriyetçilik
Laiklik
Halkçılık
Milliyetçilik

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının nedenleri arasında gösterilemez?


Abdülmecid Efendi'nin tutum ve davranışları
Milli egemenliğin pekiştirilmek istenmesi
Bazı komutanların halifeyi ziyaret etmeleri
Muhalefetin çevresinde toplanmaya başlaması
Hilafetin yeni rejimle bağdaşması

18.Soru

Aşağıdaki Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekleşen nüfus mübadelesinin özelliklerinden hangisi bir ilk olarak tarihe geçmiştir?


Türk ve Yunan temsilcilerden oluşan bir heyet oluşturulmuştur
Bazı bölgeler mübadeleye tabi olmamıştır
Sosyal ve ekonomik alanlarda çeşitli sorunlar ortaya çıkmıştır
Mübadele anlaşmasında özellikle dini kimliğe atıf yapılmıştır
Zorunluluk esasıyla zorunlu nüfus değişimi gerçekleşmiştir

19.Soru

Hatay'ın Anavatan'a katılması sürecinde aleyhte gelişmelerin yaşanması üzerine Türkiye'nin bölgeye asker sevk etmesi, aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?


Misak-ı Milli hedeflerinden askeri müdahaleye başvurmak gerekse bile vazgeçmediği
Milli menfaatler söz konusu olduğunda barışçıl ve gerçekçi ilkelerden taviz verilebildiği
Yeni Türkiye'nin Hatay konusunda diğer meselelere nispetle daha hassas olduğu
Hatay'ın Anavatan'a katılması sürecinin ikili görüşmelerden fazlazını gerektirdiği
Türkiye'nin yeni bir savaş çıkmadan bir an önce Hatay meselesini halletmek istemesi

20.Soru

Mağlup devletler, savaş sonrası anlaşmalar çerçevesinde oluşan statükoyu değiştirmek üzere revizyonist olarak adlandırılan bir tutum benimsemişler, buna karşın galipler kendilerinin belirlediği mevcut durumun korunmasını sağlamaya çalışarak, anti-revizyonist bir tutum benimsemişlerdir. Seçeneklerdeki ülkelerden hangisi savaş sonrası revizyonist bir roldedir?


İngiltere
Fransa
Rusya
Almanya
İtalya