Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türk devletinin laik olduğu ifadesi hangi yıl anayasaya eklenmiştir?


1924
1927
1931
1934
1937

2.Soru

Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan inkılapların halka mal edilmesi, derinleştirilmesi ve halkın eğitilmesi için herkesin çalışmalarına rahatlıkla katılabileceği yaygın bir teşkilat olarak aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?


Bilgievleri

Kitapevleri

Eğitimevleri

Halkevleri

Milletevleri


3.Soru

Seçeneklerden hangisi Atatürk'ün dış politikadaki uygulama esaslarından biri değildir?


Gerçekçilik
Tam Bağımsızlık
Barışçılık
Akılcılık
Ekonomik Bağımlılık

4.Soru

Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük siyasetini inceleyerek Türklerin milli varlıklarını ancak Türkçülükle koruyabileceğini ileri süren düşünce adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Yusuf Akçura
Namık Kemal
Ağaoğlu Ahmet
Gaspıralı İsmail
Nihal Atsız

5.Soru

Kurtuluş Savaşı’nın askeri safhasını bitiren 11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Mütarekesi ile Türkiye’nin bağımsızlığını tanıyan 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Antlaşması arasında aşağıdaki hangi olay meydana gelmiştir?


Ankara’nın başkent ilan edilmesi
Cumhuriyet’in ilan edilmesi 
Hilafetin kaldırılması 
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun kabul edilmesi
Türkiye İktisat Kongresi’nin düzenlenmesi

6.Soru

1923-24 senesinde ülkedeki lise sayıları ne kadardı?


44 okul 231 öğretmen

52 okul 567 öğretmen

23 okul 513 öğretmen

19 okul 324 öğretmen

36 okul 239 öğretmen


7.Soru

I.Toplumsal ve siyasal düzenin genellikle kuvvet yoluyla değiştirilmesi
II. İhtilal sonrası değişim ve gelişimler
III. Bir halden başka bir hale dönüşmek yani gelişmek
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri İnkılapçılık ilkesini tanımlamada kullanılabilmektedir?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir”. tarifi aşağıdakilerden hangilerini içermez?


Atatürk’ün millet ile halk kavramlarını birlikte kullandığını
Amaç birliğine sahip olmayı
Coğrafi birliğe sahip olmayı
Ortak geçmişe sahip olmayı
Cumhuriyetin kuruluşunu tek bir etnik unsura maletmeyi

9.Soru

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, akılcı, çağdaş, uygar, ileriye dönük, demokratik, toparlayıcı, birleştirici, yüceltici, insancıl ve barışçıdır. Buna paralel olarak ırkçılığa karşıdır. Atatürk’ün isteğiyle yazılan hangi kitabında millet tanımında ırkçılık dışlanmış, milletlerin ırkların bir karışımı olduğu, önemli olanın akıl ve ülkü birliği olduğu ifade edilmiştir?


Birleştirici Milliyetçilik

Türk Tarihinin Özü

Tarihte Milliyetçi Türkler

Türk Milletinin Ana Hatları

Türk Tarihinin Ana Hatları


10.Soru

Batı dillerinde republic şeklinde yazılan cumhuriyet'in manası nedir?


Kamuya ait olan
Halkın yönetimi
Eşitlik
Kralın yetkisizliği
Yönetim işinde dinin ötelenmesi

11.Soru

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hangi olay üzerine kapatılmıştır?


Şeyh Sait isyanın çıkması.
Ekonomik kriz içerisine girilmesi.
Cumhuriyet Halk Fırkasına muhalefet edilmesi.
Dini inanç ve düşüncelere hürmetkarız ifadesini kullanmaları.
Halkı kışkırtmaları.

12.Soru

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde eğitim konusuna verilen önceliğin ilk ve en önemli göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?


Maarif Kongresi’nin toplanması
Harf İnkılabının yapılması
İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi
Eğitimin parasız hale getirilmesi
Kız çocuklarının eğitimine öncelik verilmesi

13.Soru

I. Cumhuriyetin ilanı II. Saltanatın kaldırılması III. Ankara'nın başkent olması IV. Lozan Antlaşmasının imzalanması Yukarıdaki olaylar oluş sırasına konulduğunda aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur?


I-III-II- IV
II-IV-III-I
III-I-II-IV
IV-II-I-III
I-II-III-IV

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın özelliklerinden biridir?


Kısa bir anayasadır.
Kanun-i Esasi maddelerinin yürürlükte olduğu bir anayasadır.
Cumhurbaşkanına aşırı yetkiler tanımıştır
1960’a kadar yürürlükte kalmıştır.
Değişikliğe uğramamıştır.

15.Soru

Teşvik-i Sanayi Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?


1923
1924
1925
1926
1927

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde 1923 ve 1938 yıllarındaki karayolu uzunlukları doğru verilmiştir?


2500-21575 km
5424-104532 km
3000-5864 km
1352-10345 km
24582-58730 km

17.Soru

I. Musul Meselesi'nin ısrarla İngiltere'nin güdümündeki, üstelik Türkiye'nin henüz üyesi olmadığı Milletler Cemiyeti'ne taşınmasıII. Fransa'nın misyoner okulları meselesindeki ısrarıIII. Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerinin mallarını müsadere etmesi ile İstanbul'daki Rum nüfusunu artırma ve fazla göstermeye yönelik çabaları Yukarıdaki hadiselerin 1923-1938 arası Türk dış politikasının karşılaştığı tutumlara ilişkin ortak teması nedir.


Sahada kaybeden devletlerin kimi çıkarları için hala uluslarası hukuka aykırı yol ve yöntemlere başvurabildikleri
Mağlup ve galip devletlerin, aralarındaki çekişmeyi söz konusu Türkiye olduğunda bir kenara bıraktıkları
Yeni Türkiye'nin uluslararası siyasette henüz başvurabileceği uluslarüstü bir cemiyetin mensubu olmadığı
Milletler Cemiyeti'nin çoğunlukla güdümünde olduğu ülkelerin lehine karar verebildiği
Ülkelerin zaman zaman çıkarları uğruna anlaşmalara rağmen birbirlerinin iç işlerine müdahale edebildikleri

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkenin okuma-yazma oranını arttırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerden değildir?


Okuma-yazma seferberliğinin başlatılması
Millet Mekteplerinin açılması
Halk yeni alfabeyi öğrenene kadar Arap alfabesinin de kullanılması
Harf inkılabı yapılması
Türk dilinin sadeleştirilmesi

19.Soru

Türkiye'nin, Alman ve İtalyan baskısının artması üzerine Batıda güvenliği için oluşturduğu pakt aşağıdakilerden hangisidir?


Balkan Antantı
Sadabat Paktı
Bağdat Paktı
Lokarno Antlaşması
Litvinov Protokolü

20.Soru

Türkiye’nin milletler cemiyetine girişi hangi tarihte tamamlanmıştır?


1931

1932

1933

1934

1935