Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk- Yunan nüfus mübadelesi sözleşmesi kapsamında yer almamaktadır?


1 Mayıs 1923’te başlamıştır.

İlk zorunlu nüfus değişimidir.

Avrupalı bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir.

Ortodokslarla Müslümanlar yer değiştirmiştir.

Batu Trakya Türkleri Yunanistan’a yerleştirilmiştir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilk dönemlerinde (1923-1938 yılları) ortaya çıkan siyasi inkılaplara karşı ilk tepkilerden biri değildir?


Fındıcak İsyanı

Şeyh Said İsyanı

İzmir Suikastı

Menemen-Kubilay Olayı

Serbest Cumhuriyet Fırkası Olayı


3.Soru

Cumhuriyet'in ilk yıllarında en çok önem verilen taşımacılık sistemi seçeneklerdekilerden hangisidir?


Hava ulaşımı
Kara ulaşımı
Deniz ulaşımı
Yer altı taşıma sistemleri
Demiryolu ulaşımı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün tarih çalışmalarında öncelikle aydınlatılmasını istediği konular arasında gösterilemez?


Türkiye’nin en eski ve yerli halkının kim olduğu
Türkiye’de ilk medeniyetin nerede ve kimler tarafından kurulduğu
Türklerin Dünya tarihindeki ve uygarlık tarihindeki yerinin neresi olduğu
Türklerin İslam tarihindeki yerinin neresi olduğu
Türklerin tarih disiplini alanındaki başarılarının neler olduğu

5.Soru

Türkiye Devletinin cumhuriyet vasfının değişmezliği ilk olarak hangi anayasada yer almıştır?


1920 Anayasası
1924 Anayasası
1961 Anayasası
1982 Anayasası
1876 Anayasası

6.Soru

Cumhuriyetin ilk yıllarında kadın nüfus sayısının erkek nüfus sayısından fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Son dönemde yaşanan savaşlar
Kız çocuk doğum sayısının fazla olması
Erkek nüfusun yurt dışına göç etmesi
Eğitim hizmetlerinin yetersiz olması
Erkek çocuk doğumunun az olması

7.Soru

Atatürk, bir milletin bağımsızlığının yalnızca askerî ve siyasi olmadığını ekonomik bağımsızlığın da mutlaka sağlanması gerektiğini düşünüyordu. Askerî zaferlerin ekonomik zaferlerle taçlandırılmasını amaçlayan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?


Devletçilik

Halkçılık

Sanayicilik

Cumhuriyetçilik

İnkılapçılık


8.Soru

Yurt dışına gidecek vatandaşlara verilen pasaportlardaki iznin padişah adına olan şeklini Türkiye Büyük Millet Meclisi namına çevirerek ülke ve millet adına söz söyleme yetkisini fiilen kullandığını ortaya koyan yetki hangi tarihte düzenlenmişti?


Mart 1922

Nisan 1922

Mayıs 1922

Haziran1922

Temmuz 1922


9.Soru

1927 yılı nüfus verilerine göre Türk toplum yapısı aşağıdakilerden hangisidir?


Kırsal toplum

Şehirleşmiş toplum

Modern toplum

Gelişmekte olan toplum

İdeal toplum


10.Soru

Latin alfabesine geçilmesi kararı hangi yıl alınmıştır?


1923
1925
1928
1931
1938

11.Soru

Boğazlarda Türk hâkimiyetini kesinleştiren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Sevr Antlaşması

Lozan Antlaşması

1926 Türk-İngiliz Antlaşması

Montrö Antlaşması

1934 Balkan Paktı


12.Soru

1932 yılının Ocak ayında yayın hayatına atılan Türk devriminin ideolojisini sistemleştirme işini üstlenen ve ortaya koyduğu ekonomik, politik ve toplumsal görüşlerle ve sunduğu özgün çözümlerle, bir basın-yayın faaliyeti olmaktan öteye geçerek, bir entelektüel hareketin ve fikrin sözcüsü olan yayın organı aşağıdakilerden hangisidir?


Kadro Dergisi

Kamu Dergisi

Gelişim Dergisi

Sistem Dergisi

İnkılap Dergisi


13.Soru

Atatürk’ün 1920 ve 1938 yılları arasındaki uygulamalarına esas teşkil eden ilkelerin uygulama esasları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?


Tam Bağımsızlık

Çağdaşlık

Kardeşlik

Müspet ilme tabi olmak

Akla tabi olmak


14.Soru

Seçeneklerdeki olaylardan hangisi Atatürk'ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir?


Nüfus Mübadelesi
Hatay Sorunu
Kapitülasyonlar
Irak Sınırı ve Musul Meselesi
Boğazlar Meselesi

15.Soru

Lozan anlaşması sonrasında gelişen aşağıdaki sorunlardan hangisi Uluslararası Adalet Divanına götürülmüştür?


Nüfus mübadelesi
Musul sorunu
Patrikhane meselesi
Adana mersin karayolu
Etabli meselesi

16.Soru

Devletin cumhuriyet vasfının değişmezliğini, bunun teklif bile edilemeyeceğini ilk madde olarak alan anayasa aşağıdakilerden hangisidir?


1924 Anayasası

1930 Anayasası

1961 Anayasası

1976 Anayasası

1982 Anayasası


17.Soru

İtalya'nın On iki adayı askeri yönden güçlendirmesi, Akdeniz'de yürüttüğü saldırgan politika Türkiye'nin hangi sorunun çözümlenmesini gündeme getirmiştir?


Hatay
Musul
Boğazlar
Nüfus Mübadelesi
Ege Adaları

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasa'nın ilk maddesinde yer alan ve değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan unsurdur?


Yasama ve yürütme kuvvetini elinde tutan meclisin oluşturulması
Yürütme fonksiyonunun her zaman denetim altında olacak bir hükümete verilmesi
Yargının millet adına bağımsız mahkemelere verilmesi
Kanun karşısında eşitlik ilkesinin öne çıkarılması
Devletin Cumhuriyet vasfına sahip olması

19.Soru

I. İç işlerine karışmamak; II. Ortak sınırlara saygı duymak; III. Karşılıklı olarak askeri yardımlarda bulunmak. Yukarıdakilerden hangisi/hangileri 8 Temmuz 1937'de imzalanan Sadabad Paktı'nın yükümlülükleridir?


Yalnız I
Yalnız II
I ve II
I ve III
I, II ve III

20.Soru

Türkiye'nin 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne üye olması konusundaki ilk girişim hangi ülkenin temsilcisinden gelmiştir?


Yunanistan
İtalya
Fransa
İspanya
İngiltere