Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Atatürk'ün “Büyük devlet kuran ecdadımız büyük ve şümullü medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak tetkik etmek Türklüğe ve cihana bildirmek bir borçtur" ifadelerini destekleyecek çalışmaları yapmak üzere aşağıda yer alan hangi kurum oluşturulmuştur?


Türk Dil Kurumu
Anadolu Ajansı
Türk Tarih Kurumu
Halkevleri
Millet Mektepleri

2.Soru

Atatürk’ün, Serbest Cumhuriyet Fırkasının kurulmasına önayak olmasında ki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye’deki siyasi durumun çok partili ortama kavuşmasını sağlamak
Halkın ekonomik durumuna katkı sağlamak
Başlatılan yatırım faaliyetlerinin maddi yükünü azaltmak
Mecliste liberal anlayışa sahip siyasilere yer vermek
Türk siyasi tarihine renk katmak

3.Soru

Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlık hizmetleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sağlık kuruluşları ülke geneline dengeli dağılmıştır
Devletten bağımsız olarak serbest çalışan sağlık personeli de vardır
Doktor başına düşen kişi sayısı düşüktür
Sağlık personeli ülke geneline düzenli dağılmıştır
Türkiye Büyük Millet Meclisi çıkardığı ilk kanunlarda halkın sağlığına yönelik olanlara öncelik vermiştir

4.Soru

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi Türkiye’de güzel sanatların gelişiminde etkili olmuştur?


İnkılapçılık
Halkçılık
Laiklik
Cumhuriyetçilik
Milliyetçilik

5.Soru

Saltanatın kaldırılmasının temelinde yatan ve çıkış noktasını oluşturan olay aşağıdakilerden hangisidir?


Osmanlı hanedanında yaşanan iç karışıklık
Vahdeddin’in İngilizlere sığınması
Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa’nın mektubu
Abdülmecid Efendi’nin Halife seçilmesi
Pasaportlarda ki padişah izninin kaldırılması

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletçilik ilkesi kapsamında yapılan çalışmalardan biri değildir?


Devlet demir yollarının inşası

Aşar vergisinin kaldırılması

Dış kaynaklı yatırımcı aranması

İş bankasının kurulması

Tarım üretiminin canlandırılması


7.Soru

Türkiye Cumhuriyeti'nin devletçilik anlayışı hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?


Sovyet sosyalizminden etkilenmiştir
İngiliz kapitalizmini yansıtır
Çin komünizmi örnek alınarak şekillendirilmiştir
Prensiplerinin belirlenişi itibariyle millidir
Oluşturulurken ABD'nin kuruluş bildirgesinde mevcut olan prensipler esas alınmıştır

8.Soru

Türkiye’nin sanayileşmesi ve kalkınmasında önemli rol oynayan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hangi yıl uygulanmaya başlanmıştır?


1934
1935
1936
1937
1938

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk-İngiliz ilişkilerini ilgilendiren bir konu değildir?


Musul sorunu
Balkan Paktı
Hatay sorunu
Akdeniz Paktı’nın kurulması
1939 ittifakı

10.Soru

Atatürk’ün éYurtta sulh cihanda sulh” sözü, Türk dış politikasının ilkesi haline gelmiştir. Bu söz Atatürk’ün dış politikada hangi uygulama esasını açıklamaktadır?


Tam Bağımsızlık

Gerçekcilik

Akılcılık

Barışcılık

Malî kararlılık


11.Soru

Hilafetin kaldırılmasına karşı çıkan milletvekili kimdir?


Rauf Bey

Refet Bey

Zeki Bey

Mehmet Seyyid Bey

Rıza Nur Bey


12.Soru

Musul sorunu, Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından kaç yılında görüşülmeye başlanmıştır?


1920
1921
1922
1923
1924

13.Soru

1923-1938 döneminde eğitimde yapılan değişiklikle hangi temel üzerinde durulması dikkat çekmiştir?


Türkiye’nin istiklâline, kendi benliğine, millî geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmesi gerektiği öğretilmelidir.

Okumanın yaşı yoktur, her çağda ve düzeyde okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır.

Yabancılarla iş birliği yapılıp, geleceğe yönelik planlar üzerinde çalışılmalıdır.

Kadınlarında işgücünde yer almaları sağlanmalıdır.

Ülkenin içinde bulunduğu durumdan bir ana önce çıkması gerektiği konusunda ekonomik gelişimler sağlanmalıdır.


14.Soru

Cumhuriyet tarihinin ilk ve en uzun süre geçerli olan anayasası hangi yıl kabul edilmiştir?


1920
1923
1924
1961
1982

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin uygulanma esaslarından biri değildir?


Çağdaşlık

Bilime tabi olma

Akla tabi olma

Bağımsızlık

Ümmete tabi olma


16.Soru

1928 yılında, sağlık personeli olarak kaç doktor ve hemşire vardı?


2548 doktor-345 hemşire

3452 doktor-238 hemşire

1078 doktor- 130 hemşire

675 doktor- 543 hemşire

345 doktor- 1324 hemşire


17.Soru

Türkiye ile Fransa arasında yaşanan Adana-Mersin demiryolunun satın alınması sorunu Türkiye'nin izlediği politikalardan hangisi ile ilişkilidir?


Barış yanlısı tutum
Ekonomik bağımsızlık
Toprak Bütünlüğü
Güvenlik Politikası
Eşitlik Politikası

18.Soru

Türk medeni kanununu kabülüyle laiklik alanında büyük bir adım atılmıştır. Türk medeni kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?


1922

1924

1926

1928

1930


19.Soru

1936 yılında Türk Dil Kurumu olarak adı değiştirilen Türk Dili Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?


12 Ağustos 1932

12 Temmuz 1932

12 Haziran 1931

12 Temmuz 1931

12 Ağustos 1931


20.Soru

Karma ekonomi ne demektir?


Birden fazla ekonominin ortaklaşa çalışması

Özel sektörle devletin ortak çalışma yapması

Uluslarası ekonomilerin kesişme noktası

Tarım ve hayvancılık gelirlerinin devlete aktarılması

Sanayi ve teknolojik gelişimin sağlanması