Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Atatürk Türk İnkılabının özgünlüğünü vurgulamak maksadıyla yeni hükümeti ne olarak tanımlamıştır?


Hâkimiyet Hükümeti
İçtima Hükümeti
İrade Hükümeti
Halk Hükümeti
Meclis Hükümeti

2.Soru

Eğitime büyük önem veren Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Harbinin en sıkışık zamanlarından birinde Maarif Kongresini toplamıştır. Bu kongre toplandığı esnada hangi muharebe devam etmekteydi?


Sakarya Meydan Muharebesi
I. İnönü Muharebesi
Eskişehir Muharebesi
Büyük Taarruz
Kütahya Altıntaş Muharebeleri

3.Soru

Takrir-i Sükûn ne anlama gelmektedir?


Asayişi temin etme

Cumhuriyeti kurma

Devletle işbirliği yapma

Ortak noktada birleşme

Din ve devlet işlerinin ayrılması


4.Soru

Halifeliğin lağvedildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?


23 Nisan 1920

15 Temmuz 1921

29 Ekim 1923

17 Şubat 1924

3 Mart 1924


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1877-78 savaşı sonrasında İngiltere'nin Osmanlı toprakları üzerindeki hedeflerinden biri değildir?


Osmanlı Devleti'nden kapitülasyon elde etmek
Anadolu'nun doğusunda Ermenistan devleti kurmak
Anadolu'nun doğusunda Kürdüstan devleti kurmak
Osmanlı topraklarının batısını Yunanistan'a bağlamak
İstanbul'da Osmanlı hanedanı altında küçük bir Türk Devleti oluşturmak

6.Soru

Atatürk dönemi dış politikasında Osmanlı devleti döneminde dış ülkelerle yaşanan ilişkilerin dikkate alınmamasında, tarihi dostluk ve düşmanlıkların gündeme getirilmemesinde aşağıdaki ilkelerden hangisine göre hareket edilmiştir?


Tam bağımsızlık
Özgürlük
Akılcılık
Barışçılık
Gerçekçilik

7.Soru

Türk Dili Tetkik Cemiyeti hangi tarihte kurulmuştur?


12 Kasım 1924
1 Temmuz 1928
12 Temmuz 1932
12 Nisan 1933
1 Mayıs 1925

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk dış politikasına yön veren temel meseleler arasında yer almaz.


Hatay Sorunu
Musul Meselesi
Ahali Mübadelesi
Kapitülasyonlar
Etabli Meselesi

9.Soru

Türkiye halkı millî iradeye dayanmayan hiçbir kuvvet ve heyeti tanımadığı gibi, İstanbul’daki şahsî hâkimiyete dayalı hükûmet şeklini (saltanat) hangi tarihten itibaren ve ebediyen kaldırmıştır?


16 Mart 1920

1 Kasım 1922

23 Nisan 1920

13 Temmuz 1922

8 Haziran 1920


10.Soru

9 Şubat 1934 yılında imzalanan Balkan Paktı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?


Taraflar birbirlerine danışmadan herhangi bir Balkan devletiyle birlikte bir siyasi anlaşma yapmayacaklardır.
Balkan Paktı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya ile imzalanmıştır
Taraflar sınırlarını karşılıklı olarak garanti etmiştir.
Balkan Paktı ikili anlaşmaların birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.
Balkan Paktı ile taraflar azınlık haklarını garanti altına almışlardır.

11.Soru

Şeyh Sait isyanı üzerine 1925 yılında çıkarılan ve asayişi sağlama amacı taşıyan kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Hıyaneti Vataniye Kanunu
Tevhidi Tedrisat Kanunu
Takriri Sükûn Kanunu
Teşkilatı Esasiye Kanunu
Kanunu Esasi

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin idari anlamda yürürlüğe koyduğu uygulamalardan ve yaptığı icraatlardan biri değildir?


Milli Mücadele aleyhinde tavır almamış memurların mağdur edilmemeleri
Yetişmiş, kalifiye insanlardan yararlanma yoluna gidilmesi
Yurt dışına çıkacak vatandaşlara verilen pasaportlardaki padişah adına olan iznin değiştirilip, TBMM ibaresinin konulması
Tehcir suçları iddialarında göz altına alınan memurların serbest bırakılması
Azınlıklara tabii idari memurların görevde kalmalarının sağlanması

13.Soru

Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından 1938'e kadar geçen dönem içerisinde yurt içerisinde birçok gezi düzenlemiştir. Bu gezilerin düzenlenmesinin temel sebebi ne olabilir?


Ülkenin şehirlerinin son durumunu görmek.
Gerçekleştirilen inkılap ve yenilikleri halka yaymak.
Şehirlerdeki memurları teftiş etmek.
Askeri tatbikatları yerinde izlemek.
İnşa edilen yeni şehirlerin mimarisini yerinde görmek.

14.Soru

İlk zorunlu nüfus değişiminde ne kadar Ortodoks ve Müslüman yer değiştirmiştir?


1.200,000 ortodoks Anadoludan Yunanistan’a, 500,000 Müslüman da Anadolu’ya göç etmişlerdir.

1500 Ortodoks Yunanistan’a, 300,000 Müslüman Anadolu’ya göç etmişlerdir.

200 Ortodoks Yunanistan’a, 5000 Müslüman Anadolu’ya göç etmiştir.

2500 Ortodoks Yunanistan’a, 3500 Müslüman Anadolu’ya göç etmiştir.

1500 Ortodoks Yunanistana, 2000 Müslüman Anadolu’ya göç etmiştir.


15.Soru

1923-1938 dönemi Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkileri incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


Batılı devletlerin tavrı Türkiye-Sovyetler Birliği ilişkilerinde belirleyici olmuştur
İdeoloji ile realpolitik arasındaki çelişki ilişkilere yansımıştır
Sovyet liderleri Türkiye'nin dünya proleter ihtilalinde de yer alacağını düşünmüşlerdir
Sovyetler Birliği Lozan'da Boğazlar Meselesi görüşülürken görüşmelere katılmıştır
Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak ve üs talepleri ilişkileri etkilemiştir

16.Soru

"Medeni olarak vasıflandırılan milletlerin yöntemlerini almak onların hakim bulunduğu ortamda yaşayabilmenin, onlarla boy ölçüşebilmenin yegane şartıdır"Yukarıdaki cümle Atatürk ilkeleri uygulanırken hangi tutumun önemsendiğinin göstergesidir?


Tam bağımsızlık
Akılcılık
İlim ve fen
Ekonomi
Çağdaşlık

17.Soru

I. 1808 Sened-i İttifakII. 1839 Tanzimat FermanıIII. 1856 Islahat FermanıIV. 1876 Kanun-i EsasiYukarıdaki tarihsel olaylar dikkate alındığında yapılabilecek en kapsamlı çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?


Osmanlı döneminde halkın yönetime katılımını arttıran demokrasi alanında önemli gelişmeler yaşanmaktadır.
Osmanlı döneminde halkın yönetime katılımını kısıtlayan bir takım uygulamalara gidilmektedir.
Bu olaylar ile beraber kapitülasyonlar sürekli hale gelmiştir.
Osmanlı dönemi sadece azınlıkların haklarını gözeten kanunlar çıkarmaktadır.
Halktan alınan vergilere indirimler uygulanmaktadır.

18.Soru

Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kurulmuştur?


3 Mart 1924
23 Nisan 1920
30 Ekim 1923
1 Ağustos 1919
1 Temmuz 1926

19.Soru

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kaç yılında ve kimin başkanlığında kurulmuştur?


1924-Kazım Karabekir
1925-Ali Fuat Cebesoy
1926-Fevzi Çakmak
1927-İsmet İnönü
1928-Adnan Menderes

20.Soru

Toplumsal ve siyasi düzenin genellikle kuvvet yoluyla değişmesi aşağıdakilerden hangisidir?


İnkılap
İhtilal
Referandum
Mutabakat
İsyan