Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası dini inanç ve düşüncelere saygılı olduğu ilkesini savunmuştur. Bu ilke aşağıdaki hangi olayla bağlantı kurularak fırka kapatılmıştır?


Şeyh Sait İsyanının çıkması
Mustafa Kemal Paşa'ya suikast olayı
Şapka İnkılabına gösterilen tepkiler
Tekke ve zaviyelerin kapatılmasına gösterilen tepkiler
Menemen-Kubilay olayı gelişmeleri

2.Soru

Atatürk’ün 13 Eylül 1920’de Büyük Millet  Meclisinde açıkladığı, sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplumun iradesini kendisinin kullanmasını esas aldığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Devletçilik

İnkılapçılık


3.Soru

Aşağıdaki şahsiyetlerden hangisi cumhuriyet döneminin ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşunda yer almamıştır?


Ali Fuat Cebesoy
Ali Fethi Okyar
Kazım Karabekir
Rauf Orbay
Cafer Tayyar (Eğilmez)

4.Soru

Boğazlarda Türk hakimiyetini kesinleştiren antlaşmayı işaretleyiniz.


Sevr Antlaşması
Lozan Antlaşması
1926 Türk-İngiliz Antlaşması
Montrö Antlaşması
1934 Balkan Paktı

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkevlerinin asıl kuruluş sebebidir?


Sanatkârı himaye altına almak
Cumhuriyet kazanımlarını halka aktarmak
Köyle şehir arasında ki farklılıkları gidermek
Sanatsal faaliyetleri geliştirmek
Halkı hurafelerden kurtarmak

6.Soru

Laik anlayışta egemenliğin ve hukukun kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Millet
Hükümet
Cumhurbaşkanı
Meclis başkanı
Bağımsız mahkemeler

7.Soru

Türkiye’nin modern anlamda bir millî devlet olarak uluslararası alanda meşruiyet kazanması nasıl gerçekleşmiştir?


Balkan Antantı ile gerçekleşmiştir.
Sadapat Paktı ile gerçekleşmiştir.
Lozan Konferansı ile gerçekleşmiştir.
Montrö Boğazlar sözleşmesi ile gerçekleşmiştir.
Ankara Antlaşması ile gerçekleşmiştir.

8.Soru

A. Hukuk alanında yeniliklerin korunması,B. Kültür ve sant alanında yeniliklerin kabul ettirilmesi için önlem alma gereksinimi,C. İsyanların bastırılması,D. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle oluştuğu iddia edilen kargaşa.Yukarıdakilerden hangisi 1925-29 yılları arasında yürürlükte kalan "Takrir-i Sükun Kanunu ve Rejimi" oluşturulmasında etken olmuştur?


A ve C
A ve D
A, B ve D
B, C ve D
A ve D

9.Soru

Darülbedayi'nin başına aşağıdaki sanatçılardan hangisinin 1927 yılında geçmesi tiyatroda bir dönüm noktası olmuştur?


Selim Naşit Özcan
İsmail Hakkı Dümbüllü
Vasfi Rıza Zobu
Muhsin Ertuğrul
Necdet Mahfi Ayral

10.Soru

Ankara’nın Başkent oluşu hangi tarihdedir?


23 Mayıs 1924

15 Temmuz 1923

26 Ağustos 1923

13 Ekim 1923

19 Mayıs 1919


11.Soru

Türkiye’nin nüfusu 1927 yılı verilerine göre kaç kişidir?


13.648.270

6.563.859

3.255.543

2765.654

1.345.598


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk’ün halkçılık ilkesinin temel hedeflerinden biri değildir?


Yasalar karşısında eşit olunması
Çok partili hayatın gerekli görülmemesi
Sınıf çatışmasının ve ayrışmanın olmaması
Siyasi demokrasiyi gerçekleştirmesi
Adaletli gelir dağılımının sağlanması

13.Soru

17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen kongre ne kongresidir?


Maarif
İktisat
Barış
İlerleme
Mütareke

14.Soru

İngiltere kaç yılında Musul’u işgal etmiştir?


1918
1919
1920
1921
1922

15.Soru

Türk İnkılabına ideoloji gömleği giydirme çabası olarak da görülen Kadro Hareketi’nin kurucu kadrosu içerisinde aşağıdakilerden kişilerden hangisi yer almaz?


Şevket Süreyya Aydemir
Celal Bayar
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
Vedat Nedim Tör
Burhan Asaf Belge

16.Soru

Sadrazam Tevfik Paşa'nın barış görüşmelerine Ankara ile birlikte gitme teklifi hangi önemli gelişmenin fitilini ateşlemiştir?


Halifeliğin kaldırılması
İstiklal Mahkemlerinin yeniden göreve çağrılması
Batı Cephesi Karargahının tekrar faal duruma geçmesi
Saltanatın kaldırılması
Hilafet ile saltanatın ayırılmasını

17.Soru

I. Osmanlıdaki tarih anlayışının ümmetçiliğe dayanmasıII. Osmanlı öncesi Tük tarihinin bilinmemesiIII. Hristiyan dünyasının Türkler hakkında ön yargılara sahip olması Yukarıda verilenleri birlikte düşündüğünüzde Türk tarihi hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?


Türk tarihi İslamiyet’in etkisinde kalmıştır
Türk tarihi yeterince yazılmamıştır.
Türk tarihinde Hristiyanlarla olumsuz ilişkiler geçirilmiştir.
Türk tarihi Osmanlı döneminde gelişmiştir.
Türk tarihinde Orta Asya dönemi dikkate alınmamıştır.

18.Soru

Osmanlı döneminde devletin yıkılmasını önlemek amacıyla oluşturulan tarih anlayışı Cumhuriyet döneminde hangi inkılap çerçevesinde gerçekleştirilmiştir?


Halkçılık
Milliyetçilik
İnkılapçılık
Laiklik
Devletçilik

19.Soru

Saltanatın kaldırılmasından sonra İngiltere’ye sığınan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?


Abdülmecit

Vahdettin

Abdülhamid

Enver Paşa

Damat Ferit


20.Soru

Osmanlı Devleti’nden devralınan en yüksek eğitim kurumu olan Darülfünun, günümüzdeki hangi üniversitenin temellerini oluşturmaktadır?


Ankara Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi