Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

13 Şubat 1925’te başlayan isyan yeni Türk Devleti’nin karşılaştığı ilk ciddi tehlike mahiyetindedir. Bu isyan hangi ad ile anılır?


Kara Mustafa isyanı

Yurtta Barış Grubu isyanı

Doğu Kürdistan partisi isyanı

Şeyh Said İsyanı

Terakkiperver Cemiyeti İsyanı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin boğazlar konusunda ) bir konferans düzenlemek istemesinin nedenleri arasında sayılmaz?


İtalya’nın Habeşistan’a saldırması
Japonya’nın Mançurya’yı işgali
Almanya’nın revizyonist politikaları
Sovyetler Birliği'nin Türkiye'den toprak talebinde bulunması
Milletler Cemiyeti’nin başarısızlığı

3.Soru

Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde 28. Madde sözleşmenin geçerlilik süresinin 20 yıl olacağını tespit ettikten sonra, hangi ilkenin sınırsız olduğunu belirtmektedir?


Ticaret

Kurumsallaştırma

Yapılandırma

Ücretlendirme

Ulaşım Özgürlüğü


4.Soru

İlköğretimin devlet okullarında parasız ve mecburi olması ilk kez hangi anayasada yer almıştır?


1876 Kanuni Esasi
1921 Anayasası
1924 Anayasası
1961 Anayasası
1982 Anayasası

5.Soru

''Litvinov Protokolü'' hangi konu ile ilgili bir protokoldür?


Sınırlarla ile ilgili hazırlanmıştır.
Silah üretimi ile ilgili hazırlanmıştır.
Çevre kirliliği ile ilgili hazırlanmıştır.
Savaşa ve saldırganlığa karşı hazırlanmıştır.
Nüfus mübadelesi ile ilgili hazırlanmıştır.

6.Soru

I. Askeri zaferi ekonomik zaferle teminat altına almak II. Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasını sağlamakIII. Ya istiklal ya ölüm anlayışına sahip olmakIV. İdari, adli, kültürel ve sosyal düzenlemelerle milli egemenliği hakim kılmak Yukarıda verilenler Atatürk’ün temel anlayışından hangisini yansıtmaktadır?


Çağdaşlık
İlim ve akla görelik
İnkılapçılık
Milli egemenlik
Tam bağımsızlık

7.Soru

Aşağıdaki dergilerden hangisi Türk dilinin sadeleştirilmesi amacıyla çalışmalarda bulunmuştur?


Varlık
Markopaşa
Halkın Dostları
Genç Kalemler
Mavi

8.Soru

Türkiye’de hilafetin lağvedildiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?


1 Kasım 1922
23 Nisan 1923
13 Ekim 1923
3 Mart 1924
29 Ekim 1923

9.Soru

Hilafetin kaldırılması sürecinde ortaya çıkan tartışmalar karşısında “Halifeliğin kaldırılmasını İslam tarihinde hatta sosyal olaylar arasında büyük bir inkılap” olarak tanımlayan ve son derece ikna edici bir konuşma yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?


İzmir milletvekili Mehmed Seyyid Bey
Urfa milletvekili Şeyh Saffet Efendi
Bağımsız milletvekili Zeki Bey
Afyon milletvekili İzzet Ulvi Bey
Kastamonu milletvekili Halid Bey

10.Soru

1924-1940 arası verilerine bakıldığında, erken Cumhuriyet dönemi eğitim-öğretim faaliyetleri sonucu gelinen nokta hakkında hangisi söylenilebilir?


Devralınandan aşağı düzeyde kalmıştır.
Devralınan düzey korunmuştur.
Beklentilerin üzerine çıkılmıştır.
Yükselen bir eğilimde belirli bir ilerleme sağlanmıştır.
Koşullara göre fazla bir gelişme sağlanamamıştır.

11.Soru

Siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda halka dayanmak anlamına gelen Atatürk İlkesi aşağıdaki şıklarda doğru verilmiştir?


Cumhuriyetçilik
Laiklik
Milliyetçilik
Halkçılık
Devletçilik

12.Soru

İlköğretim hangi tarihli Millî Eğitim Temel Kanunu ile 8 yıla çıkarılmıştır?


1997
1973
2000
1963
1982

13.Soru

6 Eylül 1922 deki Bakanlar Kurulu Kararına göre, Ülkede öncelik verilecek alanlar hangileri olmuştur.


Hukuk, idare, sağlık

Askeriye, yönetim, alt yapı

Sağlık, ekonomi, ahlak

Çevre, uluslararası ilişkiler, tarım

İş gücü, İnkılaplar, İdare


14.Soru

İngiliz kralının taç giyme törenine katılmak üzere İsmet İnönü’nün İngiltere ziyareti, İngiltere ile olan ekonomik ilişkileri nasıl etkilemiştir?


Boğazların silahlanmasını bir İngiliz Firma üstlenmiştir.

1938 yılında Türkiye’ye on milyon Sterlinlik kredi verilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştır.

İngiltere italyaya karşı cephe almıştır.

İspanya ile olan ilişkiler, daha da güçlenmiştir.

Almanya İngiltere ilişkileri bozulmuştur.


15.Soru

Devletçilik uygulamaları ile ilgili tereddütlerin oluştuğunu gören Atatürk bunu ortadan kaldırmak için İktisat Vekilliğine kimi getirmiştir?


Refik Saydam
Mustafa Şeref Özkan
Celal Bayar
Tevfik Rüştü Aras
Şükrü Kaya

16.Soru

17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye İktisat Kongresi’nde, ülke ekonomisi açısından nasıl bir karara varılmıştır?


“Ekonominin tek lideri devlet başkanıdır”, konusunda üyeler ikna edilmeye çalışılmıştır.

Diğer ülkelerin ekonomik göstergeleri örnek olarak alınmaya çalışılmıştır.

Sosyal ve siyasal alanda atılımlar yapılmaya başlama kararı alınmıştır.

Türkiye devletinin uygulayacağı ekonomik model tespit edilmeye ve “Halkın sesi Hakkın Sesidir” anlayışı ile gerçekten millî ve milletin destek vereceği bir program yapılmaya çalışılmıştır.

Yeni gelir getirici faaliyetler için araştırmalar yapılmaya başlanmıştır.


17.Soru

Laiklikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


Dini olmayan kurum veya düşünce anlamındadır
Laik düzende dini ve dünyevi otorite birliktedir
Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır
Din ve vicdan hürriyetine dayanır
Hukuk ve eğitim akıl ve bilimi esas alır

18.Soru

Milletler Cemiyeti konseyi tarafından 30 Eylül 1924’te görüşülmeye başlanan Musul sorunu, daha sonra çözüm bulunmak üzere hangi tarihte çözüme ulaştırılmıştır?


13 Kasım 1924

16 Mart 1925

18 Eylül 1925

29 Ekim 1924

26 Ağustos 1925


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sadabat Paktı'nı imzalayan devletlerinin dışındadır?


Irak
Afganistan
İran
Türkiye
Suriye

20.Soru

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı aşağıda bulunan hangi unsurları barındırmaz?


Akılcı
İleriye dönük
Birleştirici
Ötekileştirici
Demokratik