Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Din istismarını engellemeye yönelik nitelikli din atamı yetiştirmek için 1959 yılında aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına başlanmıştır?


Köy Enstitüleri

Köy Mektepleri

İmam Hatipler

Yüksek İslam Enstitüleri

Meslek Liseleri


2.Soru

Aşağıdakilerinden hangisi Dr. Refik Saydam programında önem taşıyan konulardan biridir?


Demir yolu yapımının devamı

Halkçılık İlkesine bağlılık

Cumhuriyetçilik ilkesine bağlılık

Tarımsal teşvik

Laiklik ilkesine bağlılık


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinin 2000 yılında yaşadığı olumlu süreçlerden biri değildir?


Avrupa Birliğine Aday Ülke statüsü kazanılması
Enflasyonu aşağı çekme programının yürürlüğe girmesi
Siyasi istikrarın sağlanması
İstikrar programının tüm kesimlerden destek alması
Ülke tarihinde bir ilk gerçekleşerek asker ve politikacı olmayan Ahmet Necdet Sezer cumhurbaşkanı seçilmiştir.

4.Soru

Ankara hangi tarihte resmen başkent olmuştur?


19 Mayıs 1919
23 Nisan 1920
29 Ekim 1922
13 Ekim 1923
3 Kasım 1924

5.Soru

Türkiye ile ABD arasında başlayan Haşhaş/Afyon Sorunu 1972'de ABD'nin baskısıyla haşhaş ekiminin yasaklanmasıyla son bulmuştur. Haşhaş ekimi aşağıdaki hükümetlerin hangisinin döneminde yasaklanmıştır?


Nihat Erim Hükümeti
Ferit Melen Hükümeti
Süleyman Demirel Hükümeti
Bülent Ecevit Hükümeti
Bülent Ulusu Hükümeti

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen en temel girişimdir?


Yabancı ulaşım uzmanlarından oluşan komisyon kurma

Deniz taşımacılığında ayrıcalıklar tanıma

Demiryolu yapımına önem verme

Karayolu yapımına hız verme

Sanayi bölgelerine bağlantı yolları açma


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk dönemi Türk dış politikası uygulama esasları arasında yer almaz.


Tam bağımsızlık
Akılcılık
Gerçekçilik
Barışçılık
Dostluk

8.Soru

Yunanistan’ın 1919 Paris Barış Konferansı’nda vaat edilen toprakların elde edilmesi yönünde giriştiği ve 1922’de Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Türk Millî Mücadelesi sonucu Yunanistan tarafından nasıl değerlendirilmiştir?


''Asya'dan Kaçış''
''Asya Felaketi''
''Türk Zaferi''
''Türk Felaketi''
''Küçük Asya Felaketi''

9.Soru

Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne girmesinden sonra yeni Türkiye’nin dış politikadaki imajı hakkındaki görüşleri aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir?


Boğazlar konusunda kararını açıklamamıştır.

Uluslararası platformda kimseyi tanımadığını belirtmiştir.

Komşuları ile iyi geçinen bağımsızlığını korumaya kararlı, dünya barışından yana olmasıyla.

Musul sorunu hakkında çekimser kalmıştır.

İtalya hükümetiyle anlaşmaya varmıştır.


10.Soru

1996'da %84,9, 1997'de %91, 1998'de %54, 1999'da%62,9, 2000'de %32,7 olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma dönemi enflasyon oranlarına göre bu plan dönemi için ne söylenebilir.


Dış açık günden güne artmıştır.
Cari açık devamlı artış çizgizinde seyretmiştir.
Büyümede istikrarlı bir artış yakalanmıştır.
Enflasyon sürekli artmıştır.
Fiyat düzeni stabil değildir.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Demirel hükümetinin I. Beş Yıllık Kalkınma Planı dâhilinde Türkiye’de kurduğu ağır sanayi tesis ve fabrikalarından biri değildir?


İstanbul Paşabahçe Fabrikası
Seydişehir Alüminyum Fabrikası
İskenderun Demir- Çelik fabrikası
Bandırma Sülfirik asit Fabrikası
İzmir Aliağa rafinesi

12.Soru

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu hangi tarihte kurulmuştur?


25 Temmuz 1952
31 Temmuz 1952
23 Temmuz 1953
24 Temmuz 1963
9 Temmuz 1961

13.Soru

Hilafet hangi tarihte kaldırılmıştır?


23 Nisan 1920
29 Ekim 1923
13 Ekim 1923
3 Mart 1924
5 Nisan 1925

14.Soru

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yapılan ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?


1925
1926
1927
1928
1929

15.Soru

Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile aşağıdakilerden hangisinde etkinliğini arttırmak istemiştir?


Avrupa
Avrasya
Amerika
Ortadoğu
Balkanlar

16.Soru

1950-1960 Demokrat parti döneminde, hükümet üç önemli hedefini nasıl açıklamıştır?


Çiftçiyi topraklandırma kanununu çıkarttılar.

Türkiye’nin dış ticaret hacmi daralmıştı.

Eğitim, sağlık, kültür faaliyetlerine yer verilmişti.

Politika ve siyaset bilimine yeni boyutlar getirilmesi planlanmıştı.

Tarım, Sanayi, Dış ekonomik işlerde devlet müdahaleleri asgari düzeye inecek.


17.Soru

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu hangi yılda kurulmuştur?


1950
1952
1954
1961
1978

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1999 depreminin sonuçlarından değildir?


Büyüme hızının negative olması

Işsizliğin artması

Bölgenin alt yapısını yeniden yapılması için deprem fonu kurulması

4481 sayılı deprem vergisinin konulması

Uluslararası Para fonunda Türkiye fonuna 250000 dolar aktarılması.


19.Soru

I. Kapatılan Üniversitelerin açılması II. Basın yasağının kaldırılması III. Bir anayasa komisyonunun oluşturulması gibi 1960 Askeri Darbesi sonrası Milli Birlik Komitesince gerçekleştirilen gelişmeler, söz konusu komitenin darbeyi dayandırdığı amaçların hangisiyle daha uyumludur?


Yeni bir seçim kanunun hazırlama
Bütün partilerin katılacağı genel bir seçim yapma
Siyasi çatışma ve bölünmüşlükleri sebebi olduğu sorunları giderme
Bir yeniden yapılanma sürecine girme
Demokrasinin yeniden ortaya çıkarılması

20.Soru

Demokrat Parti döneminde işçilere grev hakkı verilmemesinin nedeni ne olarak açıklanmıştır?


Ekonomik liberalizm politikasına uymaması
İşçi haklarının devamının geleceği düşüncesi
Komünizm propagandası olması
Sendikaların gelişimine yol açacağı düşüncesi
Hızlı kalkınmaya engel olması