Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de toplanan kongrenin adı nedir?


Türkiye İktisat Kongresi
Din Eğitimi Kongresi
Milli Eğitim Kongresi
İzmir Sanayi Kongresi
Çiftçiyi Topraklandırma Kongresi

2.Soru

II. Dünya Savaşı sonrasındaki çok partili hayat hangi siyasi partinin kurulmasıyla başlamıştır?


Demokrat Parti
Adalet Partisi
Türkiye İşçi Partisi
Milli Kalkınma Partisi
Doğru Yol Partisi

3.Soru

25 Aralık 1978 günü 13 ilde sıkıyönetim ilan edildiği dönemde öldürülen başbakanımız kimdir?


Nihat Erim

Fahri Korutürk

Bülent Ecevit

Süleyman Demirel

Nihat Erim


4.Soru

1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk sonrası kurulan tek parti hükümetlerinin öncelik verdiği konulardan biri değildir?


Demiryolu yapımının devamını sağlamak
Denk bütçe politikasını sürdürmek
Batılı devletlerle ekonomik işbirliğine gitmek
Devletçilik politikasının devamını sağlamak
Ülkeyi temel ham maddeler noktasında dışa bağımlılıktan kurtarmak

5.Soru

31 Temmuz 1952’de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun kurulması işçi haklarının alınması nasıl bir beklenti oluşturmuştur?


İşçilere zam beklentisi oluşturmuştur.
İşçilere tatil hakkı beklentisi getirmiştir.
Memurlarda aynı beklenti oluşmuştur.
Memur sendikalarını hareketlendirmiştir.
Bundan sonra daha örgütlü bir şekilde yapılacağı beklentisini yaratmıştır.

6.Soru

Hangisi Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi Özal hükümetinin ekonomideki temel iki hedefinden biridir.


Günlük dövüz kuru ilanına geçmek
İhracatın çok yönlü olarak teşvikine devam etmek
Ödemeler bilançosu sorununu çözmek
Sıkı para politikası oluşturmak
Türk lirasına istikrar kazandırmak

7.Soru

Hangisi 12 Eylül Askeri Darbesi sonrası dış ilişkilerde yaşanan durumlardan biri değildir?


ABD ile ilişkilerin normalleşmesi
SSCB ile ilişkilerin kriz halini alması
Filistin'e daha fazla destek verilmesi
Avrupa devletleriyle ilişkilerin sıkıntılı bir hal alması
Yeşil Kuşak Projesi dahilinde muhafazakarlaştırılma

8.Soru

Devletin demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak kabul edilmesi hangi tarihte olmuştur?


1981

1957

1961

1977

2003


9.Soru

Türkiye’nin, başta hiç sıcak bakmadığı fakat 1950’lerin sonlarında hiçbir hazırlık yapmadan hızlı bir şekilde AET’ye (Avrupa Ekonomik Topluluğu) üyelik başvurusunda bulunmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Yunanistan’ın AET’ye üyelik başvurusunda bulunması
ABD’den ekonomik yardım alması
Türkiye’nin uluslararası örgütlenmeler aşırı değer vermesi
Avrupa’daki örgütlenmelerin büyük başarı göstermesi
Türkiye’nin Yunanistan ile yakın ilişkiler içinde olması

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Milli Koruma Kanunu'nun amaçlarından biridir?


Maden ve sanayi sahasında hangi malın ne kadar üretileceğine karar verme yetkisini hükümete bırakma.
Vergi vermeyen mükelleflerden vergi almak
Savaş harcamalarının yükünün milletin bütün fertleri arasında düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlamak
Köy Enstitülerinin yaygınlaşmasını sağlamak
Savaşa girme ihtimaline karşı halkın silah altına alınmasını gerçekleştirmek

11.Soru

Teknokratlar hükümeti kimin başkanlığında kurulmuştur?


Süleyman Demirel
Bülent Ecevit
İsmet İnönü
Nihat Erim
Cemal Gürsel

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında ulaşım alanında görülen en temel girişimdir?


Yabancı ulaşım uzmanlarından oluşan komisyonlar kurma

Deniz taşımacılığında yabancılara ayrıcalıklar tanıma

Demiryolu yapımına önem verme

Karayolu yapımına hız verme

Sanayi bölgelerine bağlantı yolları açma


13.Soru

ABD’nin Ocak 1975’te uygulamaya koyduğu ambargo kararı, Türk-Amerikan ilişkilerinde en sorunlu yılların başlamasına sebep olmuştur. Bu kararın alınmasındaki en büyük etken nedir?


Kıbrıs Barış Harekatı

Ankara Antlaşması

Sevr Antlaşması

Kars Antlaşması

Garanti Anlaşması


14.Soru

I. Anadolu Ajansı'nın kısıtlı olanaklarıyla, tirajı düşük ve az sayıda gazete olması,II. Cumhuriyetin ilk devirlerinde Osmanlı bürokrasisinin alışkanlıklarının hala devam etmesi,III. Yerel yöneticilerin yeni gelişmeleri tam anlamıyla takip etmemesi,IV. Yapılacak inkılapların tanıtılması.Yukarıdaki olgular Atatürk'ün hangi etkinliği gerçekleştirmesinin nedeni olabilir?


Ulus Gazetesi'nin çıkarlaması.
Halkevlerinin yaygınlaştırılması.
Kültür ve turizm bürolarının yaygınlaştırılmaları.
Bütün yurdu kapsayacak haberleşme ağının kurulması
Atatürk'ün yurt gezileri.

15.Soru

1927 yılı itibariyle ekilen toprakların %89,5 gibi büyük bir kısmını kaplayan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?


Tahıl

Baklagiller

Sınai Bitkiler

Meyve

Sebze


16.Soru

Çok partili siyasi hayat “devlet meselesi” olarak hangi yılda kabul edildi?


1945

1946

1947

1948

1949


17.Soru

Aşağıdakilerinde hangi siyasi, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’nu muhalefet edenlerden biri değildir?


Adnan Menderes

Emin Sazak

Cavit Oral

Fevzi Karaosmanoğlu

İsmet İnönü


18.Soru

Menderes Hükümeti döneminde dış ekonomik ilişkilerde yaşanan döviz darboğazının sonucunda ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?


Milli Koruma Kanunu yürürlükten kaldırıldı.
Mal kıtlıkları, enflasyon ve işsizlik yaygınlaştı.
Dış ticaret serbestliği yürürlüğe kondu.
Gümrük tarifelerinde indirime gidildi.
Yeni yatırım imkânları ortaya çıktı.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin II. Dünya Savaşı sırasındaki dış politika hedeflerinden biridir?


Topraklarının işgale uğramasını engellemek
Yeni topraklar kazanmak
Yeni ekonomik pazarlara ulaşmak
Yeniden emperyal bir güç haline gelmek
Orta Asya'daki Türklerle ilişkiler kurmak

20.Soru

Günrük Birliği Anlaşması hangi planla birlikte yürürlüğe girmiştir?


İkinci Beş Yıllık Plan Dönemi
Üçüncü Beş Yıllık Plan Dönemi
Beşinci Beş Yıllık Plan Dönemi
Altıncı Beş Yıllık Plan Dönemi
Yedinci Beş Yıllık Plan Dönemi