Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Topraklandırma Kanunu tartışmalarında hükümeti ve hükümetin uygulamalarını eleştiren politikacılar arasında yer almaz?


Adnan Menderes
Emin Sazak
Recep Peker
Cavit Oral
Fevzi Karaosmanoğlu

2.Soru

1959 yılında yaptığı bir konuşmada hapis cezasına çarptırılan Millet Partisi genel başkanı kimdir?


Osman Bölükbaşı

İsmet İnönü

Celal Bayar

Adnan Menderes

Alparslan Türkeş


3.Soru

“Bugün vardığımız barışın ebedi barış olacağına inanmak safdillik olur. Bu o kadar önemli bir gerçektir ki, ondan bir an bile gaflet, milletin hayatını tehlikeye sokar. Şüphesiz hukukumuza, şeref ve haysiyetimize saygı gösterildikçe mukabil saygıda asla kusur etmeyeceğiz. Fakat ne çare ki, zayıf olanların hukukuna saygının noksan olduğunu veya hiç saygı gösterilmediğini çok acı tecrübelerle öğrendik..."Atatürk'ün bu düşünceleri ekseninde şekillenen Türk dış politikasının nasıl bir yol izlemiş olması beklenir.


Enerjisini barışçıl yollar aramaya harcaması
Devletlerarası görüşmelerin sonuca bağlanmasında ısrarcı olması
Bir türlü çözüme ulaşamayan sorunlar için güçlü aracılara başvurmuş olması
Bir yandan anlaşma zemini ararken bir yandan iktisadi kalkınma için çabalaşmış olması
Olası hallere karşı askeri hazırlık yapması

4.Soru

Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi olarak kurulan siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir?


Cumhuriyet Halk Partisi
İttihat ve Terakki Partisi
Serbest Cumhuriyet Partisi
Terakkiperver Cumhuriyet Partisi
Demokrat parti

5.Soru

I. İşgalciler ve destekçilerinin savaş esnasında yaşattıkları olumsuzlukların izlerinin hatıralarda henüz taze olması II. Önceliğin ulus devlet kurma ideali çerçevesinde izlenen reformlara verilmiş olması III. Muhatap uluslar arasında yaşanan tedirgin edici gelişmeler, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun hemen ardından bir süre dış ilişkilerde takındığı hangi tavrı anlaşılır kılar?


Özellikle Batı dünyasıyla yakın ilişkiler kuramamış olmasını
Ortadoğu ülkeleriyle yakınlaşmasını
Tüm enerjini dışarıda iyi ilişkiler kurmaya harcamasını
Giderek doğulu ülkeler eksenine kaymasını
Batılı ülkelerle yakın ilişkiler kurmasını

6.Soru

3 Mart 1983'te kabul edilen Siyasi Partiler Kanunu'ndan sonra kurulan siyasi partilerden hangisi ülkede mevcut dört siyasi eğilimi birleştirdiği iddiasındadır?


Adalet ve Kalkınma Partisi
Sosyal Demokrat Halkçı Parti
Demokratik Sol Parti
Anavatan Partisi
Büyük Birlik Partisi

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1964 sonrası yeniden kurgulayarak 1978 yılından itibaren uygulamaya koyduğu ekonomiye dayalı dış politika anlayışının bir sonucudur?


ABD Türkiye’ye verdiği siyasal, ekonomik ve askeri yardım desteğini geri çekti.
Yapılan dış gezilere işadamlarının götürülmesi uygulaması yasaklandı.
1980 İran-Irak savaşında, her iki ülkeye de büyük miktarlarda ihracat yapıldı.
Türkiye-İsrail ilişkileri olumlu yönde gelişmeye başladı.
Türkiye İslam Konferansı Örgütündeki üyeliğinden vazgeçti.

8.Soru

II. Dünya Savaşı döneminde 19 Ekim 1939’da imzalanan Üçlü İttifak Antlaşması hangi ülkeler arsında imzalanmıştır?


Türkiye – İngiltere – Fransa
Türkiye – SSCB – Almanya
Fransa – SSCB – İngiltere
Almanya – Fransa – SSCB
İngiltere – Türkiye – Almanya

9.Soru

Demokrat Parti döneminde iktisadi hedeflerin başında yer alan “tarıma öncelik verilmesi” ilkesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının başlıca nedeni nedir?


Yeni toprakların tarıma açılması
Fiyat artışlarının tüketiciye yansıtılmaması
Tarımda makineleşmenin hızlandırılması
Elverişsiz hava koşulları
Çiftçiye ucuz kredi verilmesi

10.Soru

Varlık Vergisi kanunu hangi tarihte kabul edildi?


29 Ocak 1940

10 Kasım 1945

15 Temmuz 1940

15 Aralık 1943

12 Kasım 1942


11.Soru

Devletçilik modelinin ana öğesi ve hedefi aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet öncülüğünde planlı sanayileşme
Tarıma öncelik verilerek kalkınma
Sanayileşmenin özel kesim öncülüğünde yürütülmesi,
Dış ekonomik ilişkilerde Devlet müdahalelerinin asgarî düzeye indirilmesi.
Yüksek enşasyon eşliğinde dışa açık kalkınma

12.Soru

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hangi tarihte kurulmuştur?


1964
1967
1974
1975
1983

13.Soru

Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci Cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?


Mustafa Kemal Atatürk

İsmet İnönü

Celal Bayar

Fevzi Çakmak

Kazım Karabekir


14.Soru

Nüfusun %75’i köylerde oturmakta, ihracatının %80’inini tarım ürünlerinin oluşturmakta iken Türkiye’nin yurtdışından buğday ithal etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?


Üretimin yetersiz olması,
Belli merkezlerde üretilen ürünün tüketim bölgelerine ulaştırılamaması
Üretici konumdaki vatandaşlarda pazar için üretim fikrinin yaygınlaşmamış olması
Üretim teknikleri ve araçlarının çok eski olması
İthal buğdayın yerli üründen daha sağlıklı olması.

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi NATO üyeliğinin Türkiye’ye askerî olarak etkilerinden birisi değildir?


NATO üsleri ve tesislerinin kurulması
Onbinlerce Amerikan askerî ve sivil personelin Türkiye’ye gelmesi
Türk ordusunın Amerikan silahlarıyla donatılması
Askeri anlamda eğitimden savunma stratejisine birçok alanda NATO standartları ve uygulamalarının benimsenmsi
Türkiye’ye yaklaşık 350 milyon dolar tutarında ekonomik yardım sağlanması

16.Soru

II. Dünya Savaşı öncesi ve sırasında İngiltere ve Fransa ile imzalanan Karşılıklı Yardım ve Almanya ile Saldırmazlık Antlaşmaları ile Sovyetler'le dostluk kurma çabaları Türkiye'nin bu aralık izlediği hangi politikaya işaret eder?


Savaş için taraf olma
Savaş ortamından faydalanma
Savaşın yönünü lehine çevirme
Güçlü tarafta yer alma
Savaş dışı kalma

17.Soru

Tek parti dönemi CHP iktidarının son başbakanı kimdir?


Şemseddin Günaltay
Şükrü Kaya
Recep Peker
Şükrü Saracoğlu
Hasan Saka

18.Soru

Aşığıdakilerden hangisi 5 Nisan Kararları olarak da bilinen Olaganüstü İstikrar Tedbirleri'nin alınmasının nedenleri arasında yer almaz.


Türk lirasının rekabet gücünü yitirmesi
Yüksek kamu açıkları
Dış ticaret açığı
İthalatın artıp ihracatın azalması
Faiz oranlarının azalması

19.Soru

Köy Enstitüleri hangi tarihte kurulmuştur?


17 Nisan 1940

17 Nisan 1945

17 Mayıs 1940

17 Mayıs 1945

17 Mayıs 1941


20.Soru

İçlerinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşu, Şeyh Sait İsyanı, İzmir Suikasti ve Menemen-Kubilay Olayı gibi vakaların bulunduğu siyasi inkılaplara karşı girişilen tepkilerin doğmasında aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri neden olarak gösterilebilir?I. Halifeliğin kaldırılması ve laikliğin kabulüII. Mandacılık istekleriIII. Diğer devletlerin baskı ve talepleriIV. Gerçekleştirilen inkılaplar


Yalnız II
II ve IV
I ve IV
Yalnı IV
II ve III