Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Gümrük birliği Anlaşması’nın yürürlüğe girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?


1 Ocak 1995

1 Ocak 1996

1 Ocak 1994

1 Ocak 1998

1 Ocak 2000


2.Soru

Türkiye’yi uluslararası alanda egemen ve bağımsız bir devlet olarak tescil eden belge aşağıdakilerden hangisidir?


Roma Antlaşması
Ankara Anlaşması
Zürih ve Londra Antlaşmaları
Lozan Antlaşması
Kuzey Atlantik Antlaşması

3.Soru

Atatürk'e göre "Türk demek dil demektir. Milliyetin en belirgin özelliklerinden biri dildir. Türk milletindenim diyen insanlar her şeyden evvel mutlaka Türkçe konuşmalıdır".Bu düşünce çerçevesinde Atatürk'ün oluşturduğu Türk Dili Tetkik Cemiyeti ne tür çalışmalar yapmıştır?


Dergi ve gazete basarak çok sayıda insana ulaşmak
Türk dilinin Türkçe sözcüklerden oluşması için çalışmak
Halk arasında okuma-yazma oranını arttırmak
Halkın yeni alfabeye alışma sürecini hızlandırmak
Türkçenin Arapça ve Farsça ile zenginleştirilmesini sağlamak

4.Soru

9 Temmuz 1961 tarihinde kabul edilen Anayasa ile devlet nasıl tarif edilmiştir?


--Cumhuriyet Devleti--Laik Devlet--Sosyal Devlet--Hukuk devleti olarak kabul edilmiştir.
--Demokratik Devlet--Cumhuriyet Devleti--Sosyal Devlet--Hukuk devleti olarak kabul edilmiştir.
--Demokratik Devlet--Laik Devlet--Cumhuriyet Devleti--Hukuk devleti olarak kabul edilmiştir.
--Demokratik Devlet--Laik Devlet--Sosyal Devlet--Cumhuriyet Devleti olarak kabul edilmiştir.
--Demokratik Devlet--Laik Devlet--Sosyal Devlet--Hukuk devleti olarak kabul edilmiştir.

5.Soru

Kültürel değişimin başarıya ulaşması, kültürel değerlerin bilinmesi, tanınması ve korunması için aşağıdakilerden hangisi gelişmiştir?


Müzik
Resim
Bale
Tiyatro
Müzecilik

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni kurulan Demokrat Parti hükumetinin ilk hedeflerinden biri değildir?


Ekonomide yabancı sermayeye öncülük tanınması
Üretimin artırılması
Mevcut anayasanın korunması
İşçilere grev, ücretli izin ve tatil hakkı tanınması
Genel af çıkarılması

7.Soru

Halkın 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi öncesi siyasi, sosyal ve ekonomik gidişattan rahatsız olduğunun en açık göstergesi nedir?


Darbe sürecinde destekçi olarak askerin yanında yer alması
Darbe gereği ilan edilen tüm yaptırımlara harfiyen riayet etmesi
Yeni anayasanın %92'yle kabul edilmesi
Uygulamalarında Darbe hükumetinin yanında olması
Büyük çoğunluğunun seçimlere katılması

8.Soru

2010 yılında 6093 sayılı yasa ile eserleri koruma, onarma ve kütüphanelerin fiziki şartlarını iyileştirme amacıyla oluşturulan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Yazma Eserler Kurumu
Milli Kütüphane
Türk Tarih Kurumu
Atatürk Kitaplığı
Türk Dil Kurumu

9.Soru

29 Mayıs 1939 tarihli Beşinci Olağan Kongre’de alınan kararla oluşturulan Müstakil Grup ile hedeflenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?


Parti-devlet özdeşliğini pekiştirmek
Hükümet çalışmalarını kontrol etmek
Cumhuriyet ve inkılapları korumak
Rejimin devamını sağlamak
Bölge ve sınıf esasına göre parti kurmayı yasaklamak

10.Soru

1560 metre uzunluğundaki Boğaziçi köprüsünün denizden yüksekliği kaç metredir.


60 metre

64 metre

67 metre

70 metre

72 metre


11.Soru

1960 müdahalesinden sonra ana ilke olarak hangi söylem yer almıştır?


Milli Projeleri destekleme ana ilke olarak yer almıştır.
Ağır sanayi yatırımları ana ilke olarak yer almıştır.
Dinin siyasete alet edilmemesi ana ilke olarak yer almıştır.
Orta Asya politikaları ana ilke olarak yer almıştır.
Kamu çalışanlarının özlük hakları çalışmaları ana ilke olarak yer almıştır.

12.Soru

Demokrat Parti (DP), 1950 yılında iktidara geldikten sonra CHP ile birçok konuda tartışma ve kamplaşma içinde olmuştur. Dönemin siyasi yapısı göz önüne alındığında iktidar ile muhalefet partilerinin hangi konuda uzlaşmaları beklenir?


Ezanın Arapça okunması
Yeni imam hatiplerin açılması
Komünizm aleyhtarlığı
Liberal Ekonominin benimsenmesi
Din eğitiminin zorunlu hale getirilmesi

13.Soru

İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'yi savaşa dahil etmek amacıyla İngiltere başbakanı Türkiye'ye gelmiştir. Türk -İngiliz görüşmeleri aşağıdaki sehirlerden hangisinde yapılmıştır.


Ankara
İstanbul
İzmir
Erzurum
Adana

14.Soru

Köy enstitüleri hangi tarihte kurulmuştur?


1940

1942

1945

1947

1949


15.Soru

Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği yıllarda İzmir'de bir İktisat Kongresi'nin toplanması ve bu kongreye çiftçi, tüccar, sanayici, işçi, amele, bürokrat ve asker gibi birçok kesimden insanların katılması neyi göstermektedir?


Ekonomi konusunda Osmanlı Devleti'nde her yıl düzenli olarak kongrelerin gerçekleştirildiğini.
Kurtuluş Savaşı için gerekli olan maddi kaynağın kongrede toplanacağını.
Ekonomide İngiliz veya Amerikan mandasına gidilmesinin tartışıldığını.
Yeni kurulacak olan ülkede ekonomik kalkınmaya önem verildiği.
Ekonomide ayrıcalıklı kesimlerin oluşturulmaya çalışıldığı.

16.Soru

ABD’nin 1974 yılında Türkiye’ye ambargo kararı almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Türkiye-Rusya ilişkilerinin gelişmesi

Türkiye’nin Ege sorunlarına yaklaşımı

Türkiye’de sosyalist düşüncenin gelişmesi

Türkiye’nin haşhaş üretim yasağını kaldırması

Türk Hükümeti’nin ABD’ye takındığı düşmanca tavır


17.Soru

İstanbul Deklarasyonu ile hayata geçen ve Türkiye’nin doğu ülkelerinin ortak pazarına girmesine ve bu ortak pazarda liderlik yapmasına yönelik girişim, aşağıdaki ülkelerden hangisi tarafından imzalanmamıştır?


Irak
İran
Malezya
Endonezya
Nijerya

18.Soru

Birinci beş yıllık kalkınma planı hangi yılları kapsamaktadır?


1962-65

1963-67

1964-68

1965-69

1966-70


19.Soru

DPT teşvik ve uygulama dairesi Ocak 1968’den itibaren, teşvik belgesi dağıtmaya başlamasındaki temel fayda ne olmuştur?


Bu belgeyi alan girişimciler kredi ve döviz bulmakta devletten yardım gördüğü gibi, ‘vergi indirimi’ ve ‘yatırım indiriminden de yararlanıyorlardı.

Siyasal, sosyal ve ekonomik düzey gelişmeye başlamıştı.

Girişimciler daha rahat ve serbest davranabiliyorlardı.

Özel teşebbüs sayısı artmıştı buda ekonomiyi canlandırmaya yetmişti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar daha çok döviz getirdikçe ülke ekonomisinde bir canlanma olmuştu.


20.Soru

Köy Enstitüleri hangi tarihte kurulmuştur?


17 Nisan 1940
15 Şubat 1941
1 Mart 1939
7 Mayıs 1942
3 Temmuz 1938