Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Menderes Hükûmeti, hangi ülkelerle takas yoluyla ticarete girişmiştir?


Avrupa

Asya

Amerika

Doğu Bloğu

Arap


2.Soru

“İrade ve hâkimiyetin kaynağı millettir. Bu irade ve hakimiyetin, devletin vatandaşla ve vatandaşlığın devlete karşılıklı vazifelerinin hakkıyla ifasını (yerine getirilmesini) tanzim (düzenleme) yolunda kullanılması büyük esastır. Kanunlar önünde mutlak bir musavat (eşitlik) kabul eden ve hiçbir ferde , hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaata imtiyaz tanımayan fertleri halktan ve halkçı olarak kabul ederiz” ifadesi, Atatürk’ün hangi ilkesini tanımlamaktadır?


Devletçilik

Cumhuriyetçilik

Halkçılık

Laiklik

Milliyetçilik


3.Soru

Gümrük Birliği Anlaşması hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


1992
1993
1994
1995
1996

4.Soru

17 Aralık 1925’te Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında Dostluk ve Saldırmazlık antlaşmasının imzalanması hangi olayın sonucunda gerçekleşmiştir?


Locarno Antlaşması
Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşu
Litvinov Protokolü
SSCB'nin Türkiye'ye kredi desteği vermesi
Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası'nın kuruluşu

5.Soru

Atatürk’ün Türk dilini sadeleştirme çabaları, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine dayanmaktadır?


Halkçılık
Cumhuriyetçilik
Laiklik
Milliyetçilik
Devletçilik

6.Soru

1994 yılında Tansu Çiller Hükümeti tarafından uygulamaya konan ve tarihin en büyük ekonomik krizi diye adlandırılan istikrar programı aşağıdakilerden hangisidir?


24 Ocak Kararları
Katma Protokol
5 Nisan Kararları
Gümrük Birliği
Vergi Reformu

7.Soru

İkinci beş yıllık kalkınma planı hangi dönemi kapsamaktadır?


1938-1942

1945-1950

1953-1957

1963-1967

1968-1972


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti içinde oluşan muhalif milletvekilleri tarafından kurulmuştur?


Millet Partisi
Hürriyet Partisi
Türkiye İşçi Partisi
Milli Kalkınma Partisi
Milli Nizam Partisi

9.Soru

1939 yılında, parti-devlet özdeşliğinden vazgeçilmesini ve hükümetin faaliyetlerinin TBMM’de kontrol edilmesini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi oluşturulmuştur?


Cumhuriyet Senatosu
Milli Birlik Komitesi
Müstakil Grubu
Milli Müdafaa Heyeti
Milli Selamet Komitesi

10.Soru

Kısa adı DPT olan planlama örgütüne yasa iki temel görev vermişti. Aşağıdakilerden hangisi bu görevlerdendir?


Hükûmete iktisadi ve sosyal konularda danışmanlık yapmak; ikincisiyse “Hükûmetçe kabul edilen hedefleri gerçekleştirecek uzun ve kısa vadeli planları hazırlamak”.

Hükümetin politikalarında düzenleyici olmak ve görevlileri atamada söz sahibi olmak.

Uluslararası platformda, kara verici olmak ve ekonomik skalayı önetmek

Vatandaşların sağlık ve işgücü planlarını yönetmek.

Dış borçlar kanununda değişiklik yapmak ve uygulama alanları yaratmak.


11.Soru

Hangi anlaşma ile Rus Çarı Osmanlı ülkesindeki Ortodoks tebaayı himaye etme hakkını elde etmiş, aynı şekilde Osmanlı Padişahının da Rusya Müslümanlarının halifesi olduğu belirtilmiştir?


Küçük Kaynarca anlaşması

El-ariş sözleşmesi

Kale-i Sultaniye anlaşması

Bükreş anlaşması

Erzurum Barış anlaşması


12.Soru

I. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra ekonomik buhranla karşılaşan ve geniş topraklar kaybederek Balkan ülkeleri içerisinde savaştan en zararlı çıkan devlet hangisidir?


Bulgaristan

Arnavutluk

Yunanistan

Yugoslavya

Makedonya


13.Soru

Saffet Arıkan’ın bakanlığı sırasında, ve Atatürkün direktişeriyle açılan eğitmen kursları hangi yıl açılmıştır?


1927

1932

1934

1936

1937


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçi Cephe Hükümeti’ne destek veren partilerden biri değildir?


Cumhuriyet Halk Partisi

Adalet Partisi

Milli Selamet Partisi

Cumhuriyetçi Güven Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi


15.Soru

1990’lardan itibaren Türkiye’nin hem iç hem de dış politikasında çok merkezi ve belirleyici rol oynayan konu aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomik krizler

Terör

AB

Petrol boru hatları

Sabit kur sistemi


16.Soru

II. Dünya Savaşı yıllarında ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak adına uygulamaya konulan yeniden yapılanma çalışmalarından hangileri toplumun büyük bir kesiminin tepkisine yol açmıştır?


Toprak Mahsulleri Vergisi ile Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile Varlık Vergisi
Varlık Vergisi ile Milli Korunma Kanunu
Toprak Mahsulleri Vergisi ile Milli Korunma Kanunu
Milli Korunma Kanunu ile Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu

17.Soru

Radyo ve televizyon yayınlarındaki devlet tekeli hangi tarihte kaldırılmıştır?


8 Temmuz 1993

8 Temmuz 1994

8 Temmuz 1995

8 Ocak 1993

8 Ocak 1994


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti programında yer almaz?


Anayasa Mahkemesinin kurulması
İşçilerin grev hakkının kaldırılması
Ücretli izin
Tatil hakkı
Umumi af çıkarılması

19.Soru

27 Mayıs 1960 Askeri darbesinden sonra, 9 Temmuz 1961 tarihinde kabul edilen 1961 Anayasası aşağıdaki özelliklerden hangisini taşımaz?


Devletin laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğu ilkesi
Yumuşak kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi
Yasama görevinin TBMM ve Cumhuriyet Senatosuna verilmesi
Milli Birlik Komitesi’nin oluşturulması
İşçilere toplu sözleşme ve grev hakkının tanınması

20.Soru

Batıcılık ilkesine dayalı olarak oluşturulan ve Türk dış politikasında önemli bir yere sahip olan “Amerika İle iyi ilişkiler” politikasının 1964 yılında yeniden düşünülmesi ve kurgulanması gerekliliği hangi olayın ardından gerçekleşmiştir?


SSCB’nin Küba’ya nükleer füze yerleştirme girişimi
ABD ile SSCB arasında yaşanan “Yumuşama” dönemi
Türkiye’deki Jüpiter füzelerinin sökülmesi
EOKA örgütünün Kıbrıslı Türklere şiddet uygulaması
ABD Başkanı’nın Türkiye’ye mektup göndermesi