Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1960 İhtilalinin temelini oluşturan olaylar arasında yer almaz?


Üniversite öğrencilerinin protesto yürüyüşleri
Vatan Cephesi’nin kurulması
Tahkikat Komisyonu’nun kapatılması
Sıkıyönetimin ilan edilmesi
Harp okulu öğrencilerinin yürüyüş yapması

2.Soru

Türkiye’nin 1945-1947 döneminde Batı yönündeki açık tercihi çerçevesinde ve SSCB’den duyduğu kaygıların da büyük etkisiyle ilişkilerini geliştirmeye çalıştığı ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?


ABD ve İngiltere

İtalya ve Yunanistan

Almanya ve Fransa

Romanya ve Bulgaristan

Çin ve Japonya


3.Soru

Adalet Partisi döneminde yaşanan öğrenci olaylarının şiddet uygulama noktasına gelmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


İşçilere grev hakkının verilmemesi
Grev girişimlerine askerin müdahale etmesi
İktidar partisinin komünizm karşıtı olması
Gençlerin devrimci veya ülkücü gruplara ayrılması
Gençler arasında ki “öbür gruptan olma” inancı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1960 darbesinden hemen sonra Türkiye’de ilk kez kurulan ve bir partinin devamı niteliğinde olmayan ve bir siyasi oluşumdur?


Adalet Partisi
Demokrat Parti
Türkiye İşçi Partisi
Cumhuriyet Halk partisi
Demokratik Sol Parti

5.Soru

I. Türkiye’nin gayrisafi millî hâsılaya oranı uluslararası sıralamada çok düşüktür. II. Daha çok kamu kuruluşları tarafından yapılmaktadır. III. Özel sektörler daha çok dışarıdan alınan ürünlerin temsilciliğini yapmaktadır. Yukarıda sözü edilen özellikler aşağıda verilen alanlardan hangisine aittir?


Tarım
Turizm
İnternet
Ar-Ge
Sanayi

6.Soru

T.C. Merkez Bankasının enflasyonu düşürmeye yönelik hazırladığı programın dayandığı temel unsurlar nelerdir?


Sıkı maliye politikası
Özelleştirme politikası
Enflasyon hedefi ile uyumlu gelir politikası
Kur ve para politikası
Siyasi iradenin desteği

7.Soru

1973'te vefat ettiği zaman cenaze töreni TRT'den naklen yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanı kimdir?


Cemal Gürsel
Cevdet Sunay
Celal Bayar
İsmet İnönü
Fahri Korutürk

8.Soru

Beş yıllık kalkınma planlarının uygulanmasında aşağıdaki etmenlerden hangisi daha çok etkili olmuştur?


Deprem ve diğer doğal afetler
Dış borç
Serbest piyasa ekonomisi
Askeri darbeler
Siyasi istikrar

9.Soru

Aşağıdaki hangi yılda Türkiye’de ciddi bir ekonomik veya mali kriz yaşanmadığı iddia edilebilir?


1990
1994
1999
2000
2001

10.Soru

Atatürk, Adana'da gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştır: Yalnız şunu bir hakikat olarak biliniz ki şeref hiçbir vakit bir adamın değil, bütün milletindir. Eğer yapılan işler mühimse, gösterilen başarılar inkâr edilemeyecek kadar büyükse, değişim dikkate değerse, her fert kendini tebrik etmelidir. Çünkü böyle büyük şeyleri ancak çok kabiliyetli olan büyük milletler yapabilir. Atatürk'ün bu konuşması onun hangi özelliğinin bir göstergesidir?


Yaratıcılık
İleri görüşlülük
Mütevazilik
Rasyonellik
Tedbirlilik

11.Soru

Kıbrıs Sorunu ortaya çıkınca Türkiye'nin başlangıçta savunduğu tez aşağıdakilerden hangisidir?


Kıbrıs Türktür, Türk kalacaktır.
Kıbrıs İngiltere'nin kontrolünde olmalıdır.
Ya taksim, ya ölüm.
Türklerin yaşadığı bölge bağımsız olmalıdır.
İki ayrı federe devletin kurulması gereklidir.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek parti döneminde halkçılık ilkesi uygulanırken "halka rağmen halk için" politikası uygulanmasında temel etken olmuştur?


1930 ekonomik krizi
Köy enstitüleri
Devletçilik
İnkılapların uygulanması
Kaçakçılığın önlenmesi

13.Soru

Şeyh Sait İsyanı kaç yılında çıkmıştır?


1923
1924
1925
1926
1927

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Dili Tetkik Cemiyeti’nin kuruluş tarihidir?


1924

1926

1928

1930

1932


15.Soru

Türk siyasi tarihine çok partili hayatın başlangıcı olarak kaydedilen "dörtlü takrir" hangi amaçla verilmiş veya verilirken ne yapılması istenmiştir?


Anayasa'nın milli egemenlik ilkesine işlerlik kazandırılması ve parti hayatının demokrasiye uygun olarak düzenlenmesi
Yeni bir partinin kurularak demokrasinin gereğinin yerine getirilmesi
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir düzenlemeyle demokratikleştirilerek sorunsuz hale getirilmesi
Parti içindeki muhalif gurubun muhalefet yapma haklarının güvence altına alınması
Anayasa ve Laiklik ile Cumhuriyetçilik ilkelerine sahip çıkılması

16.Soru

17 Ağustos depreminin ardından ülkede yaşanan ekonomik kriz ortamını yumuşatan ve mali piyasalara moral veren ve “Türkiye diğer aday ülkelerle eşit koşullarda Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edildi” şeklinde ilan edilen karar hangi tarihte gerçekleşmiştir?


12 Kasım 1999
26 Kasım 1999
10 Aralık 1999
1 Ocak 2000
30 Mart 2000

17.Soru

Menderes Hükümeti zor durumda olan ekonomiyi kurtaramayacağını anlayınca üyesi bulundukları hangi teşkilattan teknik ve mali yardım talep etmiştir?


Birleşmiş Milletlerden

Dünya Bankasından

Uluslararası Para Fonu (IMF)’ndan.

Sovyetler Birliğinden

Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OEEC) ‘ndan


18.Soru

Aşağıdakilerden koalisyon ve hükümetlerden hangisi 18 Nisan 1999 seçimlerinden sonra kurulmuştur?


Doğruyol Partisi-ANAP

Refah Partisi-Doğruyol Partisi

ANAP-DSP-DTP

DSP-ANAP-MHP

DSP Azınlık Hükümeti


19.Soru

İtilaf Devletlerinin Lozan Barış görüşmelerine İstanbul Hükûmetinin de katılmasını istemesi üzerine TBMM aşağıdaki tedbirlerden hangisini almıştır?


Hilafeti kaldırmıştır
TBMM barış görüşmelerine katılmıştır
Savaşa devam kararı alınmıştır
Saltanat kaldırılmıştır
Yeni Anayasa yapılmıştır

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ecevit hükümetinin Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan yardım ve yatırım paketinin amaçladığı hedeflerden biri değildir.


Altyapı eksikliklerinin giderilmesi
Köye dönüşlerin kolaylaştırılması
Uzman personel açığının kapatılması
PKK terör örgütünün kontrol altına alınması
Yarım kalmış yatırımların tamamlanması