Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Laiklik ilkesinin Anayasa’ya girdiği tarih aşağıdakilerden hangisidir?


3 Mart 1924
29 Ekim 1923
30 Kasım 1925
5 Şubat 1937
10 Nisan 1928

2.Soru

Planlı kalkınmanın temel özellikleri nelerdir?


Özgürlükçü ve çoğulcu demokrasi içinde yapılması
On beş yılık perspektif içinde beş yıllık planlar hazırlanması
Kamu kesimi için emredici, özel kesim yönünden yol gösterici nitelik taşıması
Tüm sektörleri kapsayan makro plan niteliğinde olması
Yalnızca kamu sektöründe uygulanması

3.Soru

Türkiye’de inşaat sektörü belli bir gelişme ivmesi kazanmış ve hem ulusal hem de uluslararası alanda yaygınlık kazanmıştır. Bu doğrultuda İstanbul’da açılan ikinci boğaz köprüsü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de Türk inşaat sektörünün önemli bir simgesidir. Edirne ve Ankara arasında inşa edilen TEM otoyolunun bir parçası olan bu önemli köprü kaç yılında inşa edilmiştir?


1990
1989
1988
1987
1986

4.Soru

Soğuk savaşı veTürkiye'nin Amerika Birleşik Devletlerine bağımlılığını başlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?


Berlin'in duvarla ikiye ayrılması
Monroe Doktrinin uygulanması
Avrupa Ekonomik Topluluğunun kurulması
Truman Doktirinin kabul edilmesi
İsrail Devleti'nin kurulması

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisiyle Türkiye’nin İngiltere ve Fransa’yla ittifakını Sovyet dostluğuyla pekiştirme politikası istenmeyen biçimde sonuçlanmıştır?


İtalya’nın Arnavutluk’u işgal etmesi (1939).
Almanya’nın SSCB’ye saldırması (1941).
Almanya’nın Polonya’ya saldırması (1939).
Almanya’nın Japonya’ya savaş ilan etmesi (1945).
Churchill’in İnönü ile görüşmesi (1943).

6.Soru

Adnan Menderesin “Camilerin tamiri için para harcayınca muhalefet din sömürüsü diyorlar, yapmayınca camileri ihmal etmekle suçluyorlar...” sözleri hangi sorunu yansıtmaktadır?


Dinin Siyasete Alet Edilmesi

Ekonomik Zorluklar

Eğitim Sorunları

Hammadde Sorunları

Yasama Zorlukları


7.Soru

1948 yılında yayın hayatına başlayan radyo aşağıdakilerden hangisidir?


İstanbul Radyosu
Ankara Radyosu
İzmir Radyosu
Polis Radyosu
Trabzon Radyosu

8.Soru

Ecevit hükümeti siyasal iktidarı aşağıdaki tarihlerden hangisinde Adalet ve Kalkınma Partisinin kurduğu Abdullah Gül hükümetine devretmiştir?


10 Eylül 2002

3 Kasım 2002

5 Aralık 2002

14 Ocak 2001

15 Şubat 2001


9.Soru

Atatürk’ün direktifleriyle 1936’da başlatılan eğitmen kursları vasıtasıyla on yılda 8543 öğretmen yetiştirilerek 6598 okul açılmıştır. Bu süreçte bakanlık koltuğunda kim oturmaktadır?


Mustafa Necati
Hasan ali Yücel
Saffet Arıkan
Reşat Şemsettin Sirer
Refik Saydam

10.Soru

Kıbrıs meselesini çözmek üzere, ABD’nin girişimleri ile Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında imzalanan ve Türkiye’nin 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı’nın temel hukuki dayanağı olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?


Zürih Antlaşması
Londra Antlaşması
Garanti Antlaşması
Ankara Antlaşması
Roma Antlaşması

11.Soru

San Remo Konferansı’nda Fransa ile İngiltere arasında yapılan görüşmelere bağlı olarak, İngiltere’nin Fransa’ya Avrupa ve Orta Doğu’da vereceği desteğe karşılık kontrolüne almak istediği bölge aşağıdakilerden hangisidir?


Karaağaç

Kerkük

Kahire

Bağdat

Musul


12.Soru

Kıbrıs'ın Türkiye tarafından bir sorun olarak gündeme alınmasının temel nedeni nedir?


İngiltere'nin ada üzerindeki sömürgeci faaliyetleri
Akdeniz hakimiyetinin kaybedilmesi endişesi
Ada nüfusunun önemli bir bölümünün Türklerden oluşması
İngiltere'ye kaşı adalılarca yürütülen milliyetçi direnişin Türkiye'nin çıkarları ile uyumlu olması
Yunanistan'ın adaya sahip olmayı hedeflemesi

13.Soru

“Varlık Vergisi” hangi yıl kabul edilmiştir?


12 kasım 1942

23 Ocak 1943

15 Nisan 1942

26 Eylül 1942

18 Aralık 1943


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi savaş harcamalarının yükünün millet fertleri arasında düzenli bir şekilde dağıtılmasını ve tarım ürünlerinden vergi alınmasını amaçlamıştır?


Varlık vergisi
Milli koruma kanunu
Savaş vergisi
Toprak mahsulleri vergisi
Ticaret vergisi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 arası dönemde yaşanan politik cepheleşmenin unsurlarından biri olmamıştır?


Cumhuriyet Halk Partisinin mallarının devletleştirilmesi
Tahkikat komisyonu
Ezanın yeniden Arapça okutulması
Vatan Cephesinin kurulması
Siyasi parti toplantılarının devlet görevlilerinin katılımıyla yapılması mecburiyetinin getirilmesi.

16.Soru

Adalet Partisi Başkanlığı’na 1964 yılında hangi lider geçmiştir?


Nihat Erim

Fahri Korutürk

Bülent Ecevit

Süleyman Demirel

Nihat Erim


17.Soru

İkinci Dünya Savaşı dönemi iktidarın alışageldiği yaklaşımla halkı pek fazla dikkate almadan yapılan uygulamaları ile savaşın, doğrudan ve dolaylı etkileriyle şekillenmiştir. 1946’da başlayan dönem ise iktidarın devam etmesi için birinci derecede dikkat edilmesi gereken göstergeyi halkın ilgi ve beğenisine çevirmiştir. Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyiminde 1930 yılına kadar yapılanların halka istenildiği şekilde ulaşmadığını gören devlet, bundan sonra halka ulaşacak tek yolun kendi kontrolünde olmasını yeğlemişti. 1942’de gazetelerde dinî içerikli yazı dizilerinin yayını kontrol altına alınmaya başlandı.Başlangıçta heyecan ile halka gidişi organize etmeye çalışan Halkevlerinin faaliyetleri zaman içinde gevşemiştir. Yukarıdaki paragrafa göre II.Dünya Savaşı Yıllarındaki sosyal ve kültürel gelişmeler neye göre şekillenmiştir?


Halkın ilgi ve beğenisine göre şekillenmiştir.
Devletin kendi kontrol yöntemi ile şekillenmiştir.
İkinci Dünya Savaşı dönemi iktidarın alışageldiği yaklaşımla halkı pek fazla dikkate almadan yapılan uygulamaları ile savaşın, doğrudan ve dolaylı etkileriyle şekillenmiştir.
Dinî içerikli yazı dizilerinin yayını kontrol altına alarak şekillendirmiştir.
Halkevleri etkisi ile şekillenmiştir.

18.Soru

I. Savaş yıllarındaki küresel ekonomik dalgalanmalar II. Savaş döneminde fırsatçı kesimin sağladığı haksız kazançlar III. Savaş dönemi ekonomik şartlarının istismar edilmesi Yukarıda verilen önermeler aşağıdaki gelişmelerden hangisine aittir?


Milli koruma kanunu
Ticareti koruma kanunu
Milli sanayi kanunu
Toprak mahsulleri vergisi
Sanayi koruma kanunu

19.Soru

Köylerde eğitimin geliştirilmesi için 1936’da başlatılan proje aşağıdakilerden hangisidir?


Köy öğretmen okulları

Kentleşme

Vatandaş için medeni bilgiler

Köy enstitüleri

Eğitmen kursları


20.Soru

1957 erken genel seçimlerde Demokrat Parti toplam oyların yüzde kaçını almıştır?


50,5

47,7

46,4

41,3

49,2