Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2 Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Demokrat Parti hükümetinin hangi uygulaması parti içi muhalif milletvekillerinin partiden ayrılarak Hükümet Partisi’ni kurmalarına neden olmuştur?


Basın politikalarında değişikliğe gidilmesi
Yargıda uygulanan görevden almalar
Üniversitelerde ki emeklilik uygulamaları
Devlet memurlarının işten el çektirilmesi
Hükümetin muhalefeti dikkate almaması

2.Soru

OECC ülkelerine olan vadesi gelmiş 400 milyon dolar borcun ertelenmesi ve 359 milyon dolar kadar yeni kredi alınmasını sağlayan kararlar aşağıdakilerden hangisidir?


Ağustos 1958 Kararları

5 Nisan Kararları

25 Şubat Kararları

4 Ocak Kararları

1999 Enflasyonu düşürme Kararları


3.Soru

Televizyonda devlet tekeli hangi dönemde kaldırılmıştır?


Süleyman Demirel
Turgut Özal
Tansu Çiller
Bülent Ecevit
Kenan Evren

4.Soru

Aşağıdakilerden hangi olay 1939 yılında gerçekleşen olaylar arasında yer almaz?


Hatay Türkiye’ye katılmıştır.
Almanya SSCB’ye saldırmıştır.
İtalya Arnavutluk’u işgal etmiştir.
Almanya ve SSCB saldırmazlık anlaşması imzalamıştır.
İtalya savaşa dahil olmuştur.

5.Soru

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin temel hedefi neydi?


Savaşa katılmamak

Savaşı kazanmak

SCBB’ye yardım etmek

Almanya’ya yardım etmek

Savaşa katılmak


6.Soru

Dördüncü plan döneminde DPT Müsteşar Vekilliğine getirilen Turgut Özal; ile birlikte hangi kararları çıkartmışlardır?


23 Nisan Kararlarını

19 Mayıs Kararlarını

29 Ekim Kararlarını

24 Ocak Kararlarını

30 Ağustos Kararlarını


7.Soru

Aşağıdaki 1950’ler sonrası siyasi gelişmeler ve tarihleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?


1950 - Kore’ye Türk askerinin gönderilmesi

1952 - Türkiye’nin NATO’ya üyeliği

1955 - Bağdat Paktı’nın kurulması

1956 - Süveyş Krizi

1957 - Eisenhower Doktrini’nin ilanı


8.Soru

1949 yılında Şemseddin Günaltay’ın başbakanlığı döneminde kurulan ilk ilahiyat fakültesi hangi üniversite bünyesinde kurulmuştur?


İstanbul Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

ODTÜ


9.Soru

I.Demirel hükümetinin İkinci Beş Yıllık Plan'ın ilk yıllarında ülkenin uzun vadeli çıkarları yerine oy getiren, seçim kazandıran kısa vadeli iktisat planlarını uygulaması II. Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde üst üste iki kez hükümetin değişmesi III. Yedinci Beş Yıllık Plan'ının 28 Şubat kararlarıyla sekteye uğraması. Yukarıdaki gelişmelere bakılarak Planlı Kalkınma dönemi için ne söylenilebilir.


Her bir evresi istikrarlı bir şekilde yürütülebilmiştir.
Yalnız üç beş yıllık evre dışında geneli başarılı bir şekilde sürdürülebilmiştir.
Geneli siyasal çıkar ve istikrarsızlık nedeniyle gerektiği gibi yürütülememiştir.
Her bir evresi siyasal çıkarların kurbanı olmuştur.
Hedeflenilen sonuçların hiçbirine ulaşılamamıştır.

10.Soru

14 Haziran 1926 tarihinde Mustafa Kemal Paşa'ya bir suikast düzenlenmek istenmiş ancak başarılı olamamışlardır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi bu olayla ilgili değildir?


Daha çok kişisel çekememezlikten kaynaklanmıştır
Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarıda yargılanmışlardır
İzmir ve Ankara'da İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur
Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılmıştır
Mahkemede eski İttihatçılarda yargılanmışlardır.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş sonrası Türkiye ile Kafkasya ve Orta Asya Cumhuriyetleri arasında yaşanan gelişmelerden biri değildir?


Türkiye bu Cumhuriyetlerin tümünün bağımsızlığını 1991 yılında tanımıştır.
Avrasya'daki etkinliğin arttırılması için Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Örgütü ve Türk Dünyası kurultayları gibi girişimlerde bulunulmuştur.
Bu bölgelerle ticaret, eğitim ve kültür alanlarında önemli mesafeler alınmıştır.
Azerbaycan ile enerji işbirliği yapılmıştır.
Ermenistan ile sınır kapıları açılmıştır.

12.Soru

Küba Füze Krizi'nin çözümünü müteakip ABD ile SSCB arasında yaşanan "yumuşama" ile çözüm görüşmeleri esnasında yürütülen gizli pazarlıklardan muhatap Türkiye'nin haberdar edilmemesinin Türk dış politikası üzerindeki en belirgin etkisi ne olmuştur?


Yeni ve çıkarlara daha uygun bir blok arayışına girilmiştir.
SSCB'nin başını çektiği Doğu Bloku'na entegre olunmuştur.
Herhangi bir bloka koşulsuz bağlı kalınmaksızın çok yönlü dış politika benimsenmiştir.
Batı Bloku ülkeleriyle kurulan tüm askeri, stratejik ve ekonomik ilişkiler askıya alınmıştır.
Eksen belirgin bir şekilde Batı'dan Doğu'ya kaydırılmıştır.

13.Soru

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) kurularak Türkiye’de planlı kalkınma ve yatırım dönemi aşağıdaki hangi gelişmeyle başlatılmıştır? 


1923- Cumhuriyet’in ilanı
1939- İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması 
1945- İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesi
1950- Menderes Hükûmetinin kurulması 
1960- İnkılap Hareketi  

14.Soru

Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndan sonra hissettiği Batı’dan dışlanmışlık durumu, hangi gelişmenin etkisiyle ortadan kalkmıştır?


Soğuk Savaş'ın başlaması
Sovyetler Birliği'nin toprak taleplerinden vazgeçmesi
Avrupa Birliği'nin kurulması
Almanya'nın Türk göçmenleri kabulü
ABD'nin yeni bir dünya gücü haline gelmesi

15.Soru

20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlatan koalisyon hükümetinin parti genel başkanları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Süleyman Demirel-Bülent Ecevit

Necmeddin Erbakan-Süleyman Demirel

Bülent Ecevit-Necmeddin Erbakan

Sadi Irmak-Celal Bayar

Nihat Erim-Bülent Ecevit


16.Soru

Avrupa’da savaşın başlaması nedeniyle 6 Ocak 1940’ta hükümete olağanüstü koşullar karşısında ulusal ekonomiyi ve savunmayı ilgilendiren konularda geniş yetkiler veren kanun aşağıdakilerden hangisidir?


Milli Koruma Kanunu

Teşviki Sanayi Kanunu

Maarif Kanunu

Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Milli Savunma Kanunu


17.Soru

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hangi Hükümet tarafından yürürlüğe konmuştur?


Demirel Hükümeti
İnönü Hükümeti
Ürgüplü Hükümeti
Nihat Erim Hükümeti
Ferit Melen Hükümeti

18.Soru

Demokrat Parti döneminde kurulan Tahkikat Komisyonu’nun en önemli işlevi aşağıdakilerden hangisidir?


Kamu İktisadi Teşekküllerindeki yolsuzlukları araştırmak
Yeni bir anayasa hazırlamak
Muhalefet ve basının faaliyetlerini denetlemek
Piyasa denetimini yapmak
Yeni yatırım alanları saptamak

19.Soru

Köy enstitülerinin kurulmasında büyük rol oynayan dönemin milli eğitim bakanı kimdir?


İsmail Hakkı Tonguç

Hasan Ali Yücel

İsmet İnönü

Celal Bayar

Kazım Karabekir


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı dönemi uygulaması değildir?


Milli Korunma Kanunu
Toprak Mahsülleri Vergisi
Varlık Vergisi
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
Atatürk'ü Koruma Kanunu