Bilgi Ekonomisi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pratikte enformasyon ve iletişim teknolojilerini belirtmek için kullanılan yeni ekonomi kavramı aşağıdaki ülkelerden hangisinin 1990’lı yılların ortalarında gösterdiği makroekonomik performansı açıklamaktadır?


Japonya

Almanya

ABD

İngiltere

Güney Kore


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ağa Hazırlık Endeksi alt bileşenlerindendir?

 


Etki endeksi

BİT kullanım endeksi

Eğitim endeksi

Yenilik endeksi

Koordinasyon endeksi


3.Soru

Örtük bilgiye sahip usta veya uzmanların bu gizlerinin temellerini diğer ekip üyelerine açıklayarak veya buna dayalı açıklanabilir yöntemler geliştirerek örtük bilgiyi açık bilgiye dönüştürmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?


Sosyalleşme

Dışsallaşma

İçselleşme

Birleştirme

Yaparak Öğrenme


4.Soru

Doğa ve evrenin işleyiş yasaları olarak, akıl ürünü, nedenselliğe dayalı Newtongil mekanik mantık ilişkileri hangi toplumun temelinde yatar?


Tarım toplumu
Sanayi toplumu
Kentsel toplum
Kırsal toplum
Hizmet toplumu

5.Soru

Romer 1986 yılında geliştirdiği modelde dört üretim girdisini kullanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


İşgücü

Beşeri Sermaye

Fiziksel Sermaye

Teknoloji Seviyesi

Kamu Desteği


6.Soru

Yirmibirinci yüzyılda makineler yerini ____________ye bırakmış ve ____________ giderek önem kazanmaya başlamıştır?


Bilgi, Okul

Öğrenme, Okul

Bilgi, Bilgi

Bilgi, Internet

Internet, Okul


7.Soru

Ekonomik faaliyetin temelini oluşturan birimlerin her birinin ayrı ve yalın düşünülerek bunlar arasındaki ilişki ve ağın yeniden oluşturulabilmesi özelliği bilgi toplumunun temel özelliklerinden hangisini ifade etmektedir?


Bilgi ekonomisinin yenilikçi bir ekonomi olması
Bilgi ekonomisinin dijital olması
Bilgi ekonomisinin ağda yapılanması
Bilgi ekonomisinin moleküler bir ekonomi olması
Bilgi ekonomisinin sanal bir ekonomi olması

8.Soru

Haberleşme ve Ekonomi Araştırma Kurumu (Research Institute of Telecommunications and Economics: RITE) tarafından geliştirilen endekste yer alan “bilgi oranı” aşağıdakilerden hangisine benzemektedir?


Marjinal maliyet oranına

Engel oranına

Bilgi oranına

Fayda analizine

Yanılsama oranına


9.Soru

Toplumsal bütün, insan ihtiyaçlarını karşılama işlevini üstlenmiş; birbiri içinde yurtlanık; interaktif etkileşimli beş sistemin bütünleştiği bir yapılanmadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sistemlerden biri değildir?


Ekonomik

Politik

Sosyal

Kültürel

Çevresel


10.Soru

İnsanın eşsizliği, bir pentatloncu gibi onun çok yönlülüğünde gizli olduğuna vurgu yapan yazar kimdir?


Mithen
Rose
Drucker
Machlup
Brzezinski

11.Soru

Kurum içi bilgi üretme sarmalının sürekli yukarı taşınması neyi sağlar?


Sosyalleşme
Ayrıştırma
Rekabette kalıcı olma
Birleştirme
Dışsallaşma

12.Soru

Bilginin işlenmesi, aktarılması ve depolanmasının marjinal maliyeti nedir?


GSMH kadar

Sıfıra yakın

KDV değeri kadar

Satış değeri kadar

Hesaplanamaz


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Porat'a göre birinci bilgi sektörünü oluşturan alt sektörlerden olan bilgi malı endüstrileri faaliyetlerinden biridir?


Elektronik tüketim malları endüstrileri

Posta hizmetleri

Bilgi alt yapısının kurulması

Mali aracılar ve komisyoncular

Özel bilgi hizmetleri


14.Soru

ABD'nin 90'lı yılların ikinci yarısından itibaren sergilediği makroekonomik performansı açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Yeni ekonomi

Yeni diriliş

Tarihin sonu

Zaman hızlandırıcısı

Küresel savaş


15.Soru

Örtük bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi, yani kişiye özgü bilginin dışsallaşması süreciyle aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Bilgileri sınıflandırma süreci
Bilgiyi uyumlaştırma süreci
Bilgi yaratma süreci
Bilgiyi toplama süreci
Bilgiyi biçimlendirme süreci

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretiminin belirleyicileri arasında yer almaz?


Bilgiyi destekleme işi bir vizyon olarak benimsenmelidir
Üretimin gerektirdiği iletşim ağı etkin yönetilmeli
Bilgi üretimi için uygun ortam oluşturulmalı
Üretilen yerel bilgi küreselleşmelidir.
Bilgi işçileri soyut durumda kalmalılar

17.Soru

Kant'ın, "aklınızı kullanma cesaretiniz olsun; kendi aklını kullanamayan insan olamaz, başkasının parçası olur" sözü aydınlanma çağının hangi sloganıyla örtüşür?


İnsan kendi aklıyla bilmeye cesaret etmesi

İnsan aklının kötüye, günaha meyilli olması

Yaşamdaki herşeyin mitosla kavranabilmesi

İnsan aklının Teos'un kontrolünde olması

İnsan aklının kontrol altında olması


18.Soru

Romer’in 1986 yılında geliştirdiği modelde teknoloji seviyesi aşağıdakilerden hangisiyle ölçülmektedir?


Dijital bölünme

Toplam faktör verimliliği

İşgücü verimliliği

Patent sayısı

Toplam tasarım sayısı


19.Soru

İçeriğinde, “Bilgi Toplumunu” karşılayan kavram olarak “Knowledge Society” kavramını kullanan “Kapitalist Ötesi Toplum” kitabının yazarı kimdir?


Drucker
Machlup
Brzezinski
Boulding
Bell

20.Soru

Eski ekonomilerde fiziksel olan bilgi akışı yeni ekonomilerde nasıl ifade edilmektedir?


Taşıyıcı

Betimleyen

Dijital

Öğrenen

Raporlayıcı