Bilgi Ekonomisi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Atomik ve moleküler ölçekte isleyiş ve etkileşimleri konu edinen teknoloji çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


Mikrobiyoloji

 

Nano Teknoloji

 

Mikro Elektronik

 

Makro Elektronik

 

Uydu Teknolojileri


2.Soru

Porat’a göre bilgi işçileri olarak nitelendirilen bilgi sektöründe istihdam edilenlerden hangisi bilgi dağıtıcıları olarak ifade edilir?


Bilimsel ve teknik elemanlar

Eğitimciler

Araştırmacılar

Kontrol elemanları

Telekomünikasyon çalışanları


3.Soru

  1. Temel araştırma
  2. Uygulamalı araştırma
  3. Olgunlaştırma
  4. Geliştirme

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bilgi ekonomisinin ölçülmesi ile ilgili literatürde Ar-Ge'nin alt başlıkları arasında yer alır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Porter'ın rekabetçi gelişme aşamalarından biri değildir?


Refah güdümlü (refaha dayalı) gelişme aşaması

Sermaye güdümlü (parasal güce dayalı) gelişme aşaması

Faktör güdümlü (faktörlere dayalı) gelişme aşaması

Yatırım güdümlü (yatırımlara dayalı) gelişme aşaması

Yenilik güdümlü (yeniliğe dayalı) gelişme aşaması,


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir bilginin belli amaçlar için organize olmuş ve birikmiş durumudur? 


Ekonomi

Teknoloji

Ekipman

İyileşme

İletişim


6.Soru

Bir plana bağlı olmaksızın, bireyin kendi yaşantısı yoluyla yapılan eğitim etkinliği ne olarak adlandırılmaktadır?


Açık egitim
İnformal eğitim
Uzaktan eğitim
Formal Eğitim
Kapalı eğitim

7.Soru

Aşağıdaki stratejilerden hangisi bilgi çağının işleyiş ve mantığına daha uygundur?


Eşikte Rekabet

Savunmacı strateji

Yetkinlikleri kullanma stratejisi

Oyun teorisi

Kümelenme


8.Soru

Bilgi toplumunun ağ sistemini baz alması ve yatay örgütlenişi, merkezî karar alma mekanizması yerine önceliği, katılımcı biçimde yerel birimlere kaydırarak, yaratıcılık, yenilikçilik ve bilimsel bilginin çok sayıdaki kişi, kurum ve örgütlere, yani mikro birimlere dayandırması, “yerel-coğrafik potansiyelleri” harekete geçiren, mekânsal sistem ve yapıları gündeme taşıdı. Gelişme öğelerinin, mekâna taşınması; yerel birim, kent ve bölge düzeylerinde söz konusu sistemleşme ve yapılanmaları gündeme getirmiştir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi mekan olarak Kent ve Bölge düzeyinde konu ele alındığında önem kazanan hususlardan değildir?


Bölgenin heterojen yapılanışı, kentlerin zaman boyutu içindeki tarihsel gelişme düzey ve potansiyelleri,
İçerik olarak bu tarihsel birikime bağlı olarak kentlerdeki ekonomik aktivitelerin, kültürel dokuların ve sosyal yapıların birbiriyle karşılıklı ilişki yoğunluğu,
Kentler arası ağ etkileşiminin içeriğiyle birlikte ulaştığı düzey (insan, sermaye, mal-hizmet, bilgi, haberleşme - iletişim ilişkisi ve kültürel bütünlük, davranışsal özellikleri),
Açık ve esnek kent sistemleri içinde yaratılan dinamik süreçlerin belirlediği kentsel vizyoner strateji ve politikalar
Kentlerde, Ar-Ge birim, teknoloji ve eğitim kurumlarının ve tekno-parkların ulaştığı etkinlik düzeyi ile bunun sağladığı kentsel imaj, rekabet ve cazibe avantajı,

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sektörünün istihdamdaki payını belirlemeye dönük Katz tarafından yapılan çalışmanın Porat ve OECD’nin yöntemlerinden daha kolay olmasının sebebidir?


Hesaplamaya tabii tutulan değişken sayısının çokluğu

Karmaşık hesaplamalar gerektirmemesi

Sadece büro personellerini kapsaması

Değişkenlerin özelliklerinin azlığı

Mesleki grup sayısını 10 ile sınırlaması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumu yerine kullanılan kavramlardan biri değildir?


Technetronic çağ
Dijital ekonomi
Pozitivist çağ
Postmodern çağ
Postkapitalist çağ

11.Soru

Usta-çırak ilişkisinde kazanılma şansı olan bilgi hangi tür bilgidir?


Veri

Enformasyon

Sezgisel Bilgi

Açık bilgi

Örtük bilgi


12.Soru

Eğitimin hem maliyetlerini yüklenen hem de getirilerini elde eden kaç kesim vardır?


Kesim yoktur

Bir kesim vardır

İki kesim vardır

Dört kesim vardır

On kesim vardır


13.Soru

I. Değişkenler arası en güçlü karşılıklı etkileşim bu düzeyde gerçekleşir.

II. Bu aşamada piyasalara yeni girişlerin azalması, ilerleme ve yeniliği yavaşlatır. 

III. Firmalar, gelişme içinde ve uluslararası düzeyde başarılı olarak rekabet edebilecek durumdadır. 

Verilenlerden hangisi ya da hangileri yenilik güdümlü gelişme aşaması için söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


14.Soru

I.   Ne yaratacağımızı, neyi var edeceğimizi tasavvur etmeliyiz,

II.  Şu anda neyin var olduğunu bilmeliyiz,

III. Yaratmak için eyleme geçerek, öğrendikçe, uygulandıkça yol alacağımızı bilmeliyiz,

IV. Anlık kararlar vererek hareket etmeliyiz,

V.  Her yaratıcı sürecin bir sonraki için ivme yarattığını bilmeliyiz.

Yukarıdakilerden hangisi yaratmanın beş adımı arasında sayılabilir?


Yalnız I

I ve II

II, III ve V

I, II, III ve V

IV ve V


15.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde Bilgi ve İletişim teknolojileri harcamalarının GYSİH payı 2005 yılında en yüksektir?


Bulgaristan

 

İngiltere

 

Japonya

 

Türkiye

 

Romanya


16.Soru

I. Bu aşamada, rekabetçi firmalar sürekli artmaktadır ve ilerleme de sürekli artar.

II. Bu aşamanın sürükleyici gücü, geçmişte gerçekleştirilmiş olan refah düzeyidir.

III. Bu aşamada elde edilen yüksek gelir düzeyi çalışma motivasyonunun artırır.

Verilenlerden hangisi ya da hangileri refah güdümlü gelişme aşaması için söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletler tarafından e-Devlet vaat edilen ilerlemeleri sınırlayan veya bloke eden engellerden birisi değildir?


Liderlik başarısızlığı

Mali engeller

Dijital bölünmeler ve seçimler

Güçlü koordinasyon

İşyeri ve örgütsel esneklik


18.Soru

Rekabetin üretim faktörleri ve teknolojinin etkin biçimde dağılımı ile rasyonelleşmeyi sağlamaya yönelik fonksiyonu nedir?


Gelir dağılım

Kaynak dağılım

Ekonomik güç sınırı

Uyum

Konjonktürel gelişme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretim sürecinin aşamalarından biri değildir?


Örtük bilginin paylaşılması
Bilginin yayılması
Bilgi üreticilerinin harekete geçirilmesi
Yeni bilgi konseptinin üretilmesi
Bir prototip oluşturulması

20.Soru

  1. Kamu hizmetlerine erişimin kolayca sağlanması
  2. Halkın bilgiye ucuz ve kolay yoldan erişebilmesi
  3. Devletin vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri e-Devlet'in amaçları arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III