Bilgi Ekonomisi Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi eğitim kademesi erdemli mallar içinde sayılmaktadır?


Okulöncesi eğitim
Ortaöğretim
Yükseköğretim
İlköğretim
Mesleki ve teknik eğitim

2.Soru

Polanyi ve Nonaka'ya göre aşağıdakilerden hangisi örtük bilgi olarak ifade edilir?


Kitap

Uzmanlık Bilgisi

Rapor

Veri Tabanlarındaki Bilgi

Belge


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Porat’ın analizlerinde yer alan bilgi işçilerindendir?


Bilgi sunucuları

Bilgi çalışanları

Bilgi izleyicileri

Bilgi dağıtıcıları

Bilgi toplayıcıları 


4.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde BİT sektörü ihracatı en fazladır?


ABD

 

Almanya

 

İngiltere

 

Japonya

 

Fransa


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaptığı analizlerde bilgi endüstrisindeki üretim faaliyetlerini sıralanan gruplar altında toplamıştır?

  • Eğitim
  • Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge)
  • İletişim medyası
  • Bilgi Makineleri
  • Bilgi Hizmetleri


Machlup

Ricardo

Smith

Porat

Chamberlin


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sanallaşma sebebiyle değişmektedir?


Ürünlerin kalitesi

Firmaların çeşitliliği

Ticaretin koordinasyonu

Kurumların birbiri arasındaki ilişkileri

İşgücünün önündeki engeller


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanın ürettiği ilk teknoloji olarak adlandırılır?


El 

Parmak

Ayak

Kol

Bacak


8.Soru

Verilenlerin hangisi eşitlikte rekabet stratejilerinin ilkeleri arasındadır?


Avantaj kalıcıdır.

Örgüt geçmişi ve gelecekği düşmek zorundadır.

Eşikte rekabet anlıktır, geleceğe uzanmaz.

Eşikte rekabet, sadece işleri parçalayıp piyasalara göre yeniden denkleştirir.

Eşikte rekabet stratejisi iş birimi düzeyinde götürülür


9.Soru

Ekonomik birimler arasında zaman içinde ortaya çıkan bir yarış ve karşıtlık şeklindeki ilişki aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?


Regülasyon
Değiş-tokuş
Araştırma-geliştirme
Yenilik Süreci
Ekonomik Rekabet

10.Soru

………  birim işgücünün ürettiği ürün miktarının artmasıdır.

Yukarıdaki noktalı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Verimlilik

 

Kar

 

Zarar

 

Fayda

 

Arz


11.Soru

Ağa hazırlık endeksinde (genel endeks) ilk sırada yer alan ülke hangisidir?


Finlandiya

ABD

Singapur

İsveç

Norveç


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  üretime katılan bireyin sahip olduğu ve genel anlamda insanın niteliğini vurgulayan pozitif değerler olarak tanımlanabilir?


Eleme hipotezi

Kuyruk hipotezi

Beşeri sermaye

Klan

Adil gelir dağılımı


13.Soru

OECD ülkeleri içinde 2016 yılı ve önceki 4 yıl göz önünde bulundurulduğunda BİT gelişim endeksi performans değerlerinde 4 kez ilk sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Danimarka

 

İsviçre

 

Norveç

 

Japonya

 

Güney Kore


14.Soru

Elektronikte ışığın kullanılması ve bilgisayarlarda mikroskobik lazer ışığı içeren çiplerin kullanımı aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


Biyoteknoloji

Nanoteknoloji

Optoelektronik

Mikro elektronik

Yapay zeka


15.Soru

Bilgi ekonomisine dönüşmüş olan ülkelerde eğitim harcamalarının GSYİH içindeki payı kaçın  üzerindedir?


%5

%7

%9

%11

%13


16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Ackoff'un "bilgi toplumunun işletme organizasyonuna" olan bakış açısını ifade eder?


Buluşçu

Demokratik şirket

Öğrenen organizasyon

Akıllı işletme

Çılgın organizasyon


17.Soru

Bell’e göre bilgi sektöründe istihdam edilenler hangi meslek grubunda yer almaktadır?


Tıp uzmanları

Bilim adamları ile mühendisler

Fen bilimlerinde çalışanlar

Sosyal bilimlerde çalışanlar

Öğretmenler ve üniversite öğretim elemanları


18.Soru

Geleneksel tasarım probleminin üstesinden gelmek için kullanıcı tarafından üretilen içeriğin bir çözüm olabileceği e-Devlet uygulamasının çözümü hangisidir?


Güven Eksikliği Çözümü

İşyeri ve Organizasyonel Esneklik Çözümleri

Zayıf Koordinasyon Çözümü

Liderlik Başarısızlığı Çözümü

Kötü Teknik Tasarım Çözümü


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Van Der Velden’e göre bilgiye eşittir?

 


Tüketici memnuniyetinde artış

Vergilerde indirim

İş bölümü

Yüksek ihracat

Kalkınma


20.Soru

I. Eğitim   II. Araştırma ve Geliştirme   III. Bilgi Tuzakları           IV. Bilgi Makineleri                                                                                  Yukarıdakilerden hangisi Machlup tarafından yapılan analizlerde bilgi endüstrisindeki üretim faaliyeti gruplarından biridir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

I, II ve IV