Bilgi Ekonomisi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Ekonomik davranış, karar ve seçme özgürlüğünü korumak

II. Piyasaların, malların kıtlık derecesini göstermek

III. Yenilik ve teknik gelişmeyi sınırlandırmak

Verilenlerden hangisi ya da hangileri rekabetin işlevleri (fonksiyonları) arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


2.Soru

Üretim faktörleri ve teknolojinin etkin biçimde dağılımı ile rasyonelleşmeyi sağlamaya yönelik rekabet fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Ekonomiyi Yönlendirme Fonksiyonu

Kaynak Dağılım Fonksiyonu

Gelir Dağılım Fonksiyonu

Konjonktürel Gelişmelere Uyum Fonksiyonu

Ekonomik Gücün Sınırlandırılması ve Kontrolü Fonksiyonu


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2009 yılı itibariyle, özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerini en çok finanse ettiği ülkelerden biridir?


Avusturya
Hollanda
İngiltere
Finlandiya
Polonya

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Modern Rekabet anlayışıdır?


Serbest rekabet

Tam rekabet

Etkin rekabet

Fonksiyonel rekabet

Eksik rekabet


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir plana bağlı olmadan bireyin kendi yaşantısı ile yapılan eğitim etkinliğidir?


Formal eğitim
İnformal eğitim
Örgün eğitim
Yaygın eğitim
Uzaktan eğitim

6.Soru

Ekonomik gelişmenin ülkenin temel üretim faktörleri donatımına dayalı olduğu gelişme aşaması hangisidir?


Faktör Güdümlü Gelişme Aşaması

Yatırım Güdümlü Gelişme Aşaması

Yenilik Güdümlü Gelişme Aşaması

Refah Güdümlü Gelişme Aşaması

Rekabet Güdümlü Gelişme Aşaması


7.Soru

Günümüzde yeni ürünler ve yeni üretim yöntemleri hızla gelişmektedir.  Dünyamız artık aşağıda sayılan hangi endüstri ve sektörlere yönelmektedir?


Yazılım ve ağır sanayi endüstrileri ile hizmet sektörüne

Bilgi işlem endüstrisine ve enerji sektörüne

Dijital ve elektronik endüstriler ile enerji sektörüne

Yazılım endüstrisine ve enerji sektörüne

Bilgi temelli endüstrilere ve hizmet sektörüne


8.Soru

Hindistan’da yeni ileri teknolojilere yönelme daha çok hangi alandan kaynaklanmaktadır?


Otomotiv

Beyaz eşya

Yazılım

Enerji

Demir-çelik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın dönüşüm süreçlerinden biri değildir?


Av toplumu
İlkel Toplum
Tarım Toplumu
Sanayi Toplumu
Bilgi Toplumu

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisine göre; eğitim sisteminin temel amacı bireyleri farklı verimlilik düzeylerine göre tanımlamaktır?  


Eleme hipotezi

Kuyruk hipotezi

Birinci sanayi devrimi

Beşeri sermaye teorisi

İkili işgücü piyasası teorisi


11.Soru

2017 yılı verilerine göre AB ülkeleri arasında AB Dijital Ekonomi ve Toplum Endeksi değerleri bakımından birinci sırada yer alan ülke hangisidir?


Finlandiya

Danimarka

İsveç

Hollanda

Lüksemburg


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyler açısından eğitim için yapılan mikroekonomik yatırımların özelliklerinden değildir?


Eğitim yatırımları sürekli yatırımlardır

 

Eğitimin süresine göre elde edilen gelir de farklılaşmaktadır

 

Eğitim yatırımları insan yaşamının sonuna dek sürebilmektedir

 

Değişik alanlara yapılan eğitim yatırımları birbirlerine sıkı sıkıya bağlıdır

 

Eğitim yatırımları insan yaşamı süresince farklılaştırılabilir


13.Soru

Rekabet, konusu itibariyle__________________, kalite rekabeti ve ürün rekabeti olarak ortaya çıkar.


Fiyat rekabeti

Dayanıklılık rekabeti

İhracat rekabeti

Faiz rekabeti

Satış rekabeti


14.Soru

Seçeneklerden hangisi ulusal rekabet avantajlarını belirleyen dört temel inceleme konusu içerisinde yer almayabilir?


Faktör

Talep

Bağlantılı endüstri

Faiz

Firma stratejisi


15.Soru

Başta A.Smith olmak üzere klasik iktisatçılar rekabeti, bireysel özgürlüğü ana amaç gösteren ____________________ rekabet olarak ele aldılar?


Bireysel

Grup

Destekleyici

Kavramsal

Serbest


16.Soru

I. İnsan merkezli II. Enformasyon donanımlı III. Bilişim altyapı donanımlı IV. Bilişsel bilginin yoğun kullanımı V. Yerel ölçekli toplum biçimi Yukarıdaki seçeneklerde belirtilen özelliklerden hangisi veya hangileri "Bilgi Toplumu"nu tanımlayıcı niteliktedir?


I, II, III, IV, V
I, II, III, IV
II, III, IV, V
I, II, IV, V
I, III, IV, V

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim yatırımlarının mikroekonomik özelliklerinden biri değildir?


Eğitim yatırımları sürekli yatırımlardır.
Eğitim süresine göre elde edilen gelir farklılık göstermektedir.
Her yeni eğitim düzeyinde bireyler daha fazla gelir elde etme şansına sahiptir.
Değişik alanlara yapılan eğitim ve araştırma yatırımlarının birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.
Eğitim yatırımları insan yaşamının sonuna kadar sürebilmektedir.

18.Soru

Bilgi çağının temel amaçlarından biri seçeneklerden hangisidir?


Yüksek verim

Bilgi sınırlarının daralması

Bilgisayar işlemci gücünün azalması

Paralel programlamanın terk edilmesi

Dijitalleşme


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin özel maliyetleri arasında yer almaz?


Kitap ve kırtasiye giderleri
Fırsat maliyeti
Beslenme giderleri
Ulaşım giderleri
Barınma giderleri

20.Soru

Türkiye’de Ar-Ge harcamalarına ayrılan pay oranını arttırmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak uygun değildir?


Özel sektörün finansmandaki payı arttırılmalıdır.
Dünya piyasalarında rekabet gücü yüksek ürünler satılmalıdır.
Özel sektörün yenilikleri desteklenmelidir.
Bilgi ve teknoloji üretmede kar dışı kurumlar desteklenmelidir.
Kamu sektörünün finansmandaki payı azaltılmalıdır.