Çalışma Ekonomisi 1 Ara 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

''Marangozların ücretlerindeki bir artış genel olarak inşaat sektörünü olumsuz yönde etkileyebilir ve dolayısıyla da tesisatçılara olan talebi düşürebilir.'' şeklinde açıklanan cümlede faktörler arasındaki ikâme durumundan hareketle emek talebinin çapraz talep esnekliğine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi açıklama uygundur? 


Emek Talebinin Çapraz Ücret Esnekliği Negatif

Emek Talebinin Çapraz Ücret Esnekliği Negatif

Emek Talebinin Çapraz Ücret Esnekliği Sıfır

Emek Talebinin Çapraz Ücret Esnekliği Sonsuz 

Emek Talebinin  Ücret Esnekliği Negatif


2.Soru

Bir kişi çalıştığı işin gerektirdiğinden daha fazla formel eğitime sahipse aşağıdakilerden hangisi  onun işgücü piyasasındaki durumunu gösterir?


Eksik istihdam edilen

Friksiyonel İşsiz

Gücenmiş İşçi

İşgücü Dışında Kalan

Yapısal İşsiz


3.Soru

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, referans dönemi içinde istihdam halinde olmayan kişilerden iş aramak için son _______ içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış ve _______ içinde işbaşı yapabilecek durumda olan tüm kişiler işsiz nüfusa dahildirler. Verilen boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


2 ay / 2 hafta

2 ay / 3 hafta

3 ay / 1 hafta

3 ay / 2 hafta

3 ay / 3 hafta


4.Soru

Bir firmanın toplam ücret ödemesi aşağıdaki formüllerden hangisi aracılığyla bulunmaktadır?


W x L

DL x W

Ed x L

DL x L

Ed x W


5.Soru

I-Negatif eğimlidirler. II-Orijinden bakıldığında içbükeydirler. III-Orijinden uzaklaştıkça daha yüksek fayda düzeyini gösterirler. IV-Kesişmezler. Farksızlık eğrileri ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV


6.Soru

Ekonomi politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında önemli bir rol oynayan ve İşgücü / Aktif nüfus x 100 şeklinde formüle edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Bağımlılık oranı

İşsizlik oranı

Emek verimliliği

İşgücüne katılma oranı

İstihdam oranı


7.Soru

Üretim faktörlerinden birisi sabit tutulurken diğer faktörün miktarı arttırıldığında toplam üründeki artışın bir noktadan sonra azalacağını ifade eden iktisat kanunu ……………………………….olarak adlandırılır.

Yukarıdaki cümlede verilen boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?


Rant Kanunu

Anti Tekel Kanunu

Gresham Kanunu

Azalan Verimler Kanunu

Tam Rekabet Kanunu


8.Soru

"Düşük ücret düzeylerinde ikâme etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde ise gelir etkisi sebebiyle negatif eğimli arz eğrisidir." aşağıdakilerden hangisi için doğru bir ifadedir?


Farksızlık eğrisi

Gelir etkisi

Bütçe kısıtı

Geriye Kıvrımlı Bireysel Emek Arz Eğrisi

İkame etkisi


9.Soru

Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını gösteren eğri nasıl adlandırılmaktadır?


Farksızlık Eğrisi

Arz Eğrisi

Talep Eğrisi

Bütçe Kısıtı

Laffer Eğrisi


10.Soru

Ücret artışı veya azalışı sonucunda firmanın optimal üretim düzeyinin değişmesine bağlı olarak emek talebinde meydana gelen değişikliğe ne ad verilir?


Gelir etkisi

Ölçek etkisi

İkame etkisi

Ücret etkisi

Zaman etkisi


11.Soru

Emek piyasalarının başlıca fonksiyonu nedir?


Enerji açığına dönük çözüm üretmesi

Kur farkının dengelenmesi

Ücretlerdeki düzenlemeler yoluyla emek arz ve talebinin dengelenmesi ve eşitlenmesi

Yeni iş alanlarının ortaya çıkarılması

Ar-Ge faaliyetlerinin sağlıklı yürütülmesi


12.Soru

Çalışılan süreye bağlı olarak ortaya konulan ürün değerlendirmesi Çalıma ekonomisi disiplini içinde aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade etmektedir? 


Emek verimliliği 

Emek Kalitesi 

Bağımlılık Oranı 

İşgücüne Katılım Oranı 

Eksik İstihdam Oranı 


13.Soru

Düşük ücret düzeylerinde ikâme etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde
ise gelir etkisi sebebiyle negatif eğimli arz eğrisidir. Bu eğriye verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Ücret Dışı Gelir

İkâme Etkisi

Bireysel Emek Arz Eğrisi

Emek Arzı

Geriye Kıvrımlı Bireysel Emek Arz Eğrisi


14.Soru

_______________ düşük ücret düzeylerinde ikame etkisi sebebiyle pozitif, yüksek ücret düzeylerinde ise gelir etkisi sebebiyle negatif eğimli arz eğrisidir.Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?


Piyasa emek arz eğrisi

Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi

Bireysel emek arz eğrisi

Emek arz eğrisi

Toplam fayda eğrisi


15.Soru

Hem emek, hem de sermaye faktörleri değişken olduğunda ücret oranı ile firmanın istihdam düzeyi arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


İkâme Etkisi

Ölçek Etkisi

Marjinal Teknik İkâme Oranı

Uzun Dönem Emek Talep Eğrisi

Kısa Dönem Emek Talep Eğrisi


16.Soru

Gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etki nedir?


Boş zaman etkisi

İkramiye etkisi

Piyasa ücreti etkisi

Gelir etkisi

İkâme etkisi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'istihdam dışında kalan çalışanlardır'?


Yevmiyeli çalışanlar

Ücretli çalışanlar

Mal karşılığı gelir elde etmeksizin çalışan kişiler

Referans dönemi içinde en az bir saat ekonomik faaliyette bulunan kişiler

Mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla para ya da mal karşılığı bir gelir elde etmeksizin çalışan çıraklar


18.Soru

Emek piyasasında çeşitli ücret düzeyleri ile çalışma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğriye ne ad verilir?


Gelir etkisi

Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi

Piyasa emek arz eğrisi

Farksızlık eğrisi

Çalışma kararı dengesi


19.Soru

Ücret oranındaki değişimin emek talep miktarında oransal olarak daha düşük değişime yol açması durumunda emek talep eğrisinin esneklik değeri kaçtır?


0

1

1'den küçük

1'den büyük

Sonsuz


20.Soru

Emek piyasasında çeşitli ücret düzeyleri ile çalışma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?


Emek arz eğrisi

Geriye kıvrımlı bireysel emek arz eğrisi

Bireysel emek arz eğrisi

Arz eğrisi

Piyasa emek arz eğrisi