Çalışma Ekonomisi 1 Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I-Ücretler ölçülebilir nitelikte iken, mesleğin diğer özellikleri ölçülebilir özellikte değildir. II-Pek çok kişi emek arz kararını ücret oranlarına bakarak vermektedir. III-Ücret oranı bir mesleğin daha esnek özelliklerindendir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri emek arz eğrisi çizilirken dikey eksende ücretlerin yer almasının nedenlerindendir?


Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


2.Soru

İşgücüne Katılma Oranı başka hangi adla adlandırılmaktadır?


İstihdam Oranı

Üretim Kapasitesi Endeksi

Emek Verimliliği

Bağımlılık Oranı

İktisadi faaliyet oranı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde istihdam oranının formülü doğru verilmiştir?


İstihdam edilenler / Aktif Nüfus x 100

İstihdam edilenler / İşsizler x 100

İşgücü / Aktif Nüfus x 100

Çalışma çağındaki nüfus / Aktif Nüfus x 100

İşsizler / İşgücü x 100


4.Soru

THY Pilot ücretleri 9.000 dolardan 12.000 dolara yükseldiğinde (yüzde 33) pilot sayısı 5400'den 5350'ye azaldıysa (yüzde 0,92) pilotlara yönelik talep esnekliği ile ilgili olarak ne söylenebilir?


İnelastiktir (Esnek Olmayan)

Elastiktir (Esnektir)

Birim Esnektir

Sıfır Esnektir

Sonsuz Esnektir


5.Soru

U¨cretler yükseldiğinde firmalar ikame etkisi nedeniyle emek talebini kısarak daha fazla ........... kullanmaya karar verebilirler. İfadesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


Satış

Borç

Sermaye

Faiz

Açık


6.Soru

Firma cari ücret düzeyinde bütün işçileri istihdam etmeye istekli fakat bu ücretin üzerinde hiçbir işçi istihdam etmeyecekse ................. talep söz konusudur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


birim esnek

sonsuzesnek

tam esnek

esnek olmayan

negatif esnek


7.Soru

Boş zaman nasıl bir maldır?


Normal mal

Giffen malı

Fakir Mal

Lüks mal

Bağlı mal


8.Soru

  1. Faktörler arası ikame imkanlarına
  2. Faktörlerin nispi fiyatlarına
  3. Emek faktörünün niteliğine

Uzun dönemde bir firmanın emek talebi yukarıdakilerden hangisi/hangilerine bağlıdır?


I,II

I,II,III

II,III

Sadece III

Sadece I


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'Uluslararası Çalışma Örgütü'nün' kısaltmasıdır?


NATO 

OECD

ILO 

ICLS

UN


10.Soru

 I. Etkin ücret ödemeleri

II. Sendikalar ve toplu pazarlık

III. Mobilite ve göç

IV. İstihdam ve işsizlik

Yukarıdakilerden hangileri emeğin mikroekonomik yönü altında incelenen 'emek piyasaları' ile ilgilidir?


I ve III

II ve III

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


11.Soru

Aşağıdaki yaş aralıklarından hangisi çalışma çağındaki nüfusu oluşturmaktadır?


15-64

16-65

15-65

18-65

18-64


12.Soru

Sermaye sabitken emek girdisinin bir birim artırılması sonucunda toplam üründe meydana gelen değişikliğe ne ad verilir?


Emeğin marjinal geliri

Emeğin marjinal ürünü

Emeğin ortalama ürünü

Emeğin toplam ürünü

Emeğin azalan verimi


13.Soru

Bir firmanın bir miktarda üretimi sağlayabilmesi için kullanabileceği çeşitli emek ve sermaye kombinasyonlarını gösteren şekle ne ad verilir?


Eş-maliyet doğrusu

Eş-ürün eğrisi

Bütçe kısıtı

Farksızlık eğrisi

Tam eşitlik doğrusu


14.Soru

C¸apraz esneklik değeri ...... ise bunlar ika^me faktörlerdir. Yani, girdilerden birinin fiyatındaki artış diğerinin talebini arttırır. İfadesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


Pozitif

Negatif

Sabit

Dengeli

Nötr


15.Soru

Q = f (K, L, T) şeklinde basit bir üretim fonksiyonunda 'L' aşağıdakilerden hangisidir?


Üretim

Sermaye

Emek

Teknoloji

Toprak


16.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi “Talep teorisi”nin varsayımları dışında kalır?


Firmalar kâr maksimizasyoncusudur.

Firmalar üretim için sadece emek ve sermaye kullanırlar.

İkame malı belirlerler.

Firmaların bulundukları ürün ve emek piyasaları tam rekabetçidir.

Emek maliyeti ücretten oluşur ve işgücü tamamen homojendir.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi talep teorisinin varsayımlarından biri değildir?


Firmalar kar maksimizasyoncudur

Firmalar üretim için sadece emek ve sermaye kullanırlar

Firmaların bulundukları ürün ve emek piyasaları tam rekabetçidir

Emek maliyeti ücretten oluşur

İşgücü tamamen heterojendir


18.Soru

Zamanın tümü boş zaman şeklinde değerlendirildiğinde birey şekildeki hangi nokta üzerinde olacaktır?


A

B

C

D

E


19.Soru

İnsanlar çok isteseler bile gelirlerini aşan miktarlarda mal ve hizmet talep edemeyeceklerine göre, talep edebileceğimiz boş zaman/ çalışma süresi miktarları da sınırlı olacaktır. Bunu kanıtlamanın en doğru yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Farksızlık Eğrisi

Çalışma Kararı Dengesi

Bütçe Kısıtı

Emek Arzı

Gelir Etkisi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Marjinal Teknik İkâme Oranı"nın tanımıdır?


Üretim miktarı sabitken sermayenin emek yerine kullanılabileceği oran

Üretilen malın yerine farklı mal üretim oranı

Sermaye sabitken emek girdisinin bir birim arttırılması sonucunda toplam üründe meydana gelen değişiklik oranı

Sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren oran

Ücret artışı veya azalışı sonucunda firmanın optimal üretim düzeyinin değişmesine bağlı olarak emek talebinde meydana gelen değişim oranı