Çalışma Ekonomisi 1 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

''Bir firmanın belirli bir miktarda üretimi sağlayabilmesi için kullanabileceği çeşitli
emek ve sermaye kombinasyonlarını gösteren eğri,.......................................eğrisidir.'' şeklinde tanımlanan cümlede anlatılan kavram aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavramdır? 


Eş ürün eğrisi 

Eş fayda eğrisi 

Marjinal verimlilik eğrisi 

Ortalama emek verimliliği eğrisi 

Uzun dönem faktör verimliliği eğrisi 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özellikler arasında bulunmaz?


Emeğin istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel br ilişki ifade etmesidir

Genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur.

Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir.

Emek piyasasında işçinin pazarlık gücü nispi olarak azdır.

Emek piyasalarında grup ilişkilerini etkileyen faktör bulunmaz.


3.Soru

Çalışanları mutlu etmek başarılı bir işi yürütmenin temel unsurudur. İşçilere “iyi ve rekabetçi bir ücret ödemek” her ne kadar önemli olsa
da onları mutlu etmek için tek yol değildir. “İyİ ücret” aslında sadece bir başlangıçtır. Çalışanlar sizden (işverenler) aşağıdakilerden hangisini talep etmez?


Esneklik

İstihdam Güvenliği

Adil Davranış

Takdir Edilmek

Çok Çalışmak


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eş-maliyet doğrularının özelliklerinden birisi değildir?


Negatif eğimli olmaları

Pozitif eğilimli olmaları

Eğiminin sabit ve faktör fiyatlarının birbirine oranına (w/r) eşit olması

Üretim bütçesindeki değişikliklerin eş-maliyet doğruları ile gösterilebilmesi

Faktör fiyatlarındaki değişikliklerin eş-maliyet doğruları ile gösterilebilmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi talep teorisinin varsayımlarından biridir?


Firmalar sosyal faydayı temel alır.

Emek maliyetini hesaplamak zordur.

Piyasa rekabeti sınırlıdır.

İşgücü heterojendir.

Ürün fiyatı ve ücretler veridir.


6.Soru

Çalışma ekonomisi bir disiplin olarak, emeğin hem mikro hem de makro ekonomik yönlerine ilişkin araştırmaları kapsamaktadır. Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi araştırma alanı çalışma ekonomisi alanı açısından emeğin makro ekonomik yönünü ilgilendirmektedir? 


Emek piyasasında istihdam ve işsizlik oranları

Çalışma boş zaman kararı 

İşgücüne katılma oranı

Emeğin kalitesi 

Emek arzı ve emek talebinin belirleyicileri


7.Soru

''Emek göçünde meydana gelen artış emek arz eğrisini .................... yönünde değiştirirken emek talebinin sabit olması durumunda ücretler ............ yönünde değişir'' şeklinde tanımlanan cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir? 


Artış- Düşme 

Azalış- Artma 

Azalış - Azalış 

Artış-Artış 

Azalış - Sabit 


8.Soru

Aktif nüfusun 100 kişi olduğu bir ekonomide 25 kişi "İstihdamda Olmayanlar" ve 10 kişi de "İşsiz" kategorisinde yer almaktadır.

Bu ekonomide "İşgücü" ve "İstihdam Edilenler" kategorilerinde kaç kişinin yer aldığı hangi seçenekte tam ve doğru olarak verilmiştir?


İşgücü 100 - İstihdam edilenler 90

İşgücü 75 - İstihdam edilenler 65

İşgücü 25 - İstihdam edilenler 25

İşgücü 10 - İstihdam edilenler 90

İşgücü 25 - İstihdam edilenler 10


9.Soru

Neoklasik çalışma/boş zaman teorisinde zaman kullanım tipleri aşağıdakilerden hangileridir?


Emek, Üretim

Çalışma ,Boş zaman

Mesai, ücret

Üretim, Tüketim

Ücret, Maliyet


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Emeğin Marjinal Ürünü" için doğru bir ifadedir?


Sermaye sabitken emek girdisinin bir birim arttırılması sonucunda toplam üründe meydana gelen değişikliktir.

Son işe alınan işçinin toplam üründe sağladığı artışın parasal karşılığıdır.

Sermaye ve diğer bütün faktörler sabitken ücret oranı ile firmanın emek talep miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.

Sermayenin maliyeti ve ücret oranı veri iken bir firmanın belirli bir miktardaki parasıyla (üretim bütçesi) satın alabileceği bütün farklı sermaye ve emek kombinasyonlarını gösterir.

Üretim miktarı sabitken sermayenin emek yerine kullanılabileceği orandır.


11.Soru

Çalışma ekonomisinde, piyasa dışı aktivitelere genel olarak ne ad verilir?


Gönüllü işler

Dinlenme

Boş zaman

Ev işleri

Çocuk bakımı


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hem eş-ürün eğrilerinin hem de eş-maliyet doğrularının bir özelliğidir?


Negatif eğilimli olma

Pozitif eğilimli olma

Eğimin sabitliği

Dış bükey olma

İç bükey olma


13.Soru

Bağımsız değişkendeki bir değişmenin bağımlı değişkende oluşturduğu net yüzde etki aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanmaktadır? 


Esneklik 

Fayda 

Kâr

Ortalama Maliyet 

Marjinal Verimlilik 


14.Soru

Emek talebinin diğer üretim faktörlerinin fiyatlarındaki değişmelere ne ölçüde duyarlı olduğunun göstergesi hangi esneklik tanımını vermektedir?


Emek Talebinin Ürün Esnekliği

Emek Arz Esnekliği

Emek ve Ürün Esnekliği

Emek Talebinin Çapraz Ücret Esnekliği

Emek Arzının Birim Esnekliği


15.Soru

"Tüm şartlar eşitken, firmaların çalışan kadın işçilerine kreş hizmeti sunması onların daha fazla mesai yapabilmelerini mümkün kılar. " ifadesi aşağıdakilerden hangisi için fayda sağlar?


Ücret dışı gelir

Bireylerin Boş Zamanı Tercih Etmeleri

İşçi Sayısının Artması

İşlerin Ücret Dışı Yönleri

Diğer Ücret Oranları


16.Soru

Emek piyasasında çeşitli ücret düzeyleri ile çalışma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir. Verilen bu tanım aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


İkame etkisi

Gelir etkisi

Piyasa emek arz eğrisi

Bütçe kısıtı

Farksızlık eğrisi


17.Soru

''Emek talebinin .............................. bir talep olduğu, yani işverenlerin mal ve hizmet üretebilmek için emek talep ettikleri gerçeği, emek piyasalarının en belirgin özelliğidir'' şeklinde ifade edilen bir cümlede mal ve hizmet talebine bağlı  olarak emek talep edilmesi durumunu açıklayan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmiştir? 


Türev Talep 

İnelâstik Talep 

Esnek Talep 

Ters Talep

Marjinal Talep 


18.Soru

"İşlerin ücretlerinde bir değişme olmadığı hâlde, bireylerin boş zamanlarının çeşitli nedenlerle daha değerli/değersiz oluşu emek arzını etkileyecektir." İfadesi aşağıdakilerden hangisi için doğru bir ifadedir?


Bireylerin Boş Zamanı Tercih Etmeleri

İşçi Sayısının Artması

Ücret Dışı Gelir

İşlerin Ücret Dışı Yönleri

Emek Arz Kararı ve Ücret Oranları


19.Soru

İktisat Teorisi dersinde bireyin iki mal  arasında tercihlerini incelediğimiz
gibi bireyin çalışma ile boş zaman arasındaki tercihlerini de inceleyebileceğimizi göstermektedir. Bireyin gerek iki mal ya da hizmet ve gerekse boş zamanı ve çalışma saat tercihleri arasındaki seçimlerini gösteren geometrik eğri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmektedir? 


Farksızlık Eğrisi 

Lorenz Eğrisi 

Phillips Eğrisi 

Toplam harcama eğrisi 

Toplam Tasarruf Eğrisi 


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "ikame etkisi" için doğru bir ifadedir?


Emek piyasasında çeşitli ücret düzeyleri ile çalışma süreleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğridir.

Gelir sabitken ücret değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkidir.

Üzerindeki her noktada farklı gelir ve boş zaman kombinasyonları ile aynı fayda düzeyini gösteren eğridir.

Ücret oranı ve ücret dışı gelir veri iken bireyin elde edebileceği bütün gelir ve çalışma süresi kombinasyonlarını gösteren eğridir.

Ücret sabitken gelir değişimine bağlı olarak çalışma süresinin nasıl değişeceğini gösteren etkidir.