Çalışma Ekonomisi 1 Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

B şehrinde çalışan işçilerin A şehrindeki kendileri ile aynı özelliklere sahip meslektaşlarının daha yüksek ücret aldıklarından haberdar olmaları tam rekabetçi emek piyasasının hangi özelliğinin bir sonucudur?


Fayda maksimizasyonu

Şeffaflık

Homojenite 

Emek hareketliliğinin tam olması

İşlerin rekabete açık olması


2.Soru

"Ayrımcı bir işveren aynı işi yapmak üzere hem kadınları hem de erkekleri istihdam ettiği halde –yasal olmamakla birlikte- kadınlara daha düşük ücret verebilir."

Yukarıdaki cümle emek piyasasında hangi tür ayrımcılığa bir örnektir?


İstihdam ayrımı

Ücret ayrımı

Sosyal ayrım

Meslek ayrımı

Hukuki ayrım


3.Soru

Emek arz talebini eşitleyen ve işsizliğin olmadığı ücret düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Arz Ücreti

Tek Ücret

İşgücü Ücreti

Denge Ücreti

Piyasa Ücreti


4.Soru

Ücret Fonu Teorisi 19. yüzyılın sonuna kadar genel kabul görmekle birlikte hangi yıldan itibaren gelen eleştiriler sonrasında bizzat J. S. Mill’in de Fortnightly Review Dergisinde yayınladığı bir makalesinde bu durumu kabul etmesiyle değerini kaybetmiştir?


1863

1865

1860

1866

1861


5.Soru

Üretim  fonksiyonunda kısa dönemde f=(K,L,T) sermayenin sabit olduğu, uzun dönemde ise tüm üretim faktörlerinin değişken olduğu kabul edilmektedir. İstihdamın her birim artışına bağlı olarak ilâve işçilerin toplam üretime katkısı olan MPL azalmaktadır. Bu durumun nedeni aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavram ile açıklanmaktadır? 


Azalan Verimler Yasası 

Marjinal Verim Yasası 

Faktör Verimliliği 

Altın Kural 

Optimum Faktör Verimliliği 


6.Soru

I. İş aramanın dolaylı (fırsat) maliyeti iş arama esnasında piyasada çalışamamak nedeniyle kaybedilen gelirdir. II. İş aramanın doğrudan maliyeti iş bulmak için yapılan ulaşım maliyetidir. III. Marjinal maliyet marjinal getiriden büyük olduğu sürece iş arama faaliyetine devam etmek kârlıdır.  Yukarıda iş arama maliyetlerine ilişkin verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangileri beşeri sermaye yatırımı olarak kabul edilir?

 1. Emek göçü
 2. İşyerinde eğitim
 3. Resmi eğitim
 4. Tıbbi bakım
 5. Makine ve teçhizat alımı


I,II,III,IV

I,II,IV,V

I,III,IV,V

I,II,III,V

II,III,IV,V


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi malın değerinin tek belirleyicisinin emek olduğunu ve işverenin işçiye ürettiği değerin altında ücret vererek artık değer sağladığını ileri süren Marksist ücret teorisidir?


Ücretin Tunç Kanunu

Nüfus Teorisi

Artık Değer Teorisi

Ücret Fonu Teorisi

Doğal Ücret Teorisi


9.Soru

Geleneksel ücret teorileri başlığı altında 18. ve 19. yüzyıl arasında klasik iktisatçıların oluşturdukları kaç  teori vardır?


3

2

4

1

5


10.Soru

Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de
uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kural aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ifade edilmiştir? 


Tek Ücret Kanunu

Asgari Ücret Kanunu 

Doğal Ücret Kanunu 

Rezerv Ücret Kanunu 

Koruma Ücret Kanunu 


11.Soru

 1. Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını  maksimize etme peşindedirler.
 2. Piyasa şeffaftır.
 3. Piyasada homojenite vardır.
 4. İş piyasasında çok sayıda işçi, işveren ve sendikalar vardır.
 5. İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kurumsal engeller vardır.

Yukarıdakilerden hangileri tam rekabetçi emek piyasasının varsayımlarındandır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, IV ve V


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi klasik iktisatçılardan D. Ricardo’ya göre işçilerin refah düzeylerinin artmasına yol açacaktır?


Emeğin piyasa ücretinin doğal ücretini geçmesi

Emeğin doğal ücretinin piyasa ücretini geçmesi

Emeğin piyasa ücreti ile doğal ücretinin orta vadede birbirine yaklaşması

Nüfus artışının emeği karşılayacak düzeyde olması

Nüfus artışının emeği karşılayacak düzeyin altında olması


13.Soru

İşgücü piyasasında iş aramakla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


İş aramanın dolaylı maliyeti iş arama esnasında piyasada çalışamamak nedeniyle kaybedilen gelirdir.

İş aramanın doğrudan maliyetini iş bulmak için yapılan ulaşım maliyeti oluşturur.

İş aramanın fırsat maliyeti işsizler için daha yüksekken çalıştığı halde daha iyi iş arayanlarda daha düşüktür.

İş arayanların iş arama faaliyetine nerede nokta koyacakları iş aramanın marjinal getirisi ile marjinal maliyeti arasındaki ilişkiye bağlıdır.

İş aramak bütün maliyetlerine karşılık eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanmak gibi bir beşeri sermaye yatırımıdır.


14.Soru

Parasal ücretlerin; sendikalar, toplu sözleşme düzeni veya işverenlerden kaynaklanan sebeplerle azalamaması hali nasıl adlandırılmaktadır?


Talep fazlası

Denge ücreti

Ücret Katılığı

Arz fazlası

Esnek ücret


15.Soru

Ücret oranındaki değişimin emek talep miktarında oransal olarak daha büyük değişimlere yol açması durumunda emek talep esnekliği değeri kaçtır?


0

1

1'den küçük

1'den büyük

Sonsuz


16.Soru

Endüstrideki üretimin büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tekelci piyasa

Oligopol piyasa

Tam rekabetçi piyasa

İki yanlı tekel piyasa

Monopson piyasa


17.Soru

Eğitim talebi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

 1. eğitim hizmetinin evrensel insan hakkı sayılması gelir.
 2. Eğitim talebinin bir başka özelliği de birey ve toplum açısından maliyetinin öngörülebilir olmasıdır. ,
 3. Eğitim harcamaları acil değil planlı harcamalardır.
 4. Eğitimin genellikle birikimli bir süreç olması onun bir diğer özelliğidir.
 5. Eğitim talebinin eğitim kurumlarını gereksiz kılan bir yapısı vardır.


I,II,III,IV

I,II,IV,V

I,III,IV,V

I,II,III,V

II,III,IV,V


18.Soru

Ücret dışı gelirlere sahip olma durumununda emek arzı konusunda etkili olduğunu biliyoruz, geliri dışında gayrimenkul (emlak) gelirine de sahip olduklarını varsayalım. Bir deprem sonrası insanlar ücret dışı gelirlerini
kaybederlerse yaşam standartlarını düşürmemek için ücret değişmese bile daha fazla çalışmaya karar vereceklerdir. Bu durumda emek talebi sabitken emek arzı ve ücret değişiminin doğru kombinasyonunu veren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? 


Emek Arzı Artar- Ücret Düşer 

Emek Arzı Azalır- Ücret Artar 

Emek Arzı Değişmez - Ücret Artar 

Emek Arzı Azalır- Ücret Değişmez

Emek Arzı Değişmez - Ücret Değişmez 


19.Soru

Hangisi Eğitim ekonomisinin kapsadığı konulardan birisi değildir?


İşgücü piyasasında eğitimin getirisi

 

Eğitim politikası ve eğitimin kalitesi

 

Eğitim ve sanayinin etkileşimi

 

Yaşam boyu eğitim

 

Eğitimin finansmanı


20.Soru

Beşeri sermaye yatırımının özel getirisi ya da yararının yanı sıra kamusal/toplumsal yararı da söz konusudur. Hangisi kamusal/toplumsal yararıdır?


Öngörüde bulunma alışkanlığı

İşyerinde talimatlara uyma yeteneği

Artan sağlık bilinci

Sadakat

Dakiklik