Çalışma Ekonomisi 1 Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tam rekabet piyasalarında kısa dönemde denge ücretinden sapmalar olabilse de uzun dönemde arz ve talep güçlerinin piyasayı tekrar denge ücretine getireceğini ifade eden kural ………..olarak adlandırılmaktadır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Tek Ücret Kanunu

Talep Kanunu

Denge Kuralı

Tam Rekabet İlkesi

Etkin Ücret Kanunu


2.Soru

Aşağıdaki meslek gruplarından hangisinde telafi edici ücret farklılığının uygulanmasına gerek yoktur?


Maden işçiliği

Nükleer santral personeli

Profesyonel askerlik

Yönetici asistanlığı

Tarım işçiliği


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi piyasaları veri olarak almazlar, tersine neden piyasanın birbirinden farklı ve birbirleri arasında geçişkenlik olmayan katmanlara ayrıldığını
merak ederler?


 Eleme Yaklaşımı

 Kurumcu Yaklaşım

 İkili İş Piyasaları Yaklaşımı

 Radikal Marksist Yaklaşım

Yapabilirlikler Yaklaşımı


4.Soru

Tam rekabetçi emek piyasasında, emek talebi eğrisi aynı zamanda  aşağıdaki seçeneklerde verilen eğrilerden hangilerine eşittir? D=MRP=VMP

D=ACL=VMP

D=MRP=MCL

D=W=ACL

D=MRP=P


5.Soru

B şehrinde çalışan işçilerin, A şehrindeki kendileri ile aynı özelliklere sahip meslektaşlarının daha yüksek ücret aldıklarından haberdar olup B piyasasından A piyasasına geçiş yapması, diğer şeylerde değişme yokken göç alan A piyasasındaki emek arzında nasıl bir değişikliğe yol açar?


Emek arzı başlangıca göre sağa kayar. 

Emek arzı başlangıca göre sola kayar. 

Emek arzında bir değişiklik olmaz.

Emek arzı başlangıca göre dikleşir.

Emek arzı başlangıca göre basıklaşır.


6.Soru

"Piyasayı temizleyen ücret oranı" adı da verilen ücret düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Piyasa ücreti

Rezervasyon ücreti

Denge ücreti

Esnek ücret

Götürü ücret


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücretlerin bir alt ve üst sınır arasında işçiler ile işverenlerin pazarlık güçlerine bağlı olarak belirleneceğini savunan çağdaş ücret teorisidir?


Artık Değer Teorisi

Ücret Fonu Teorisi

Doğal Ücret Teorisi

Pazarlık Gücü Teorisi

Marjinal Verimlilik Teorisi


8.Soru

Firmanın “uzun dönem emek talep eğrisi” elde edilirken, Sermaye/emek kombinasyonlarına teknolojinin getirdiği sınırları açıklayabilmek için hangi eğrilerden yararlanılmaktadır.


Eş-ürün eğrileri

Farksızlık eğrileri

Talep eğrileri

Arz eğrileri

Satış eğrileri


9.Soru

Geleneksel ücret teorileri başlığı altında 18. ve 19. yüzyıl arasında klasik iktisatçıların oluşturduğu klasik ücret teorilerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


Ücretlerin yoksulluk düzeyinin üstüne çıkamamasının sebeplerini araştırmaları

Aşırı nüfus artışının beslenme sorunları ve ölümlere yol açabileceğini ileri sürmeleri

Emeği 'mal' gibi değerlendirmeleri

Sermayenin çoğalmasını önleyici uygulamalar yapmaları

Sendika ücretlerini en aza indirmeleri 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emek hareketliliğini kısıtlayan unsurlar arasında yer almaz?                                                                                                                                                                                                


Emek göçü bir çeşit beşeri sermaye yatırımıdır.

Emek göçünün doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki tür maliyeti vardır.

Emek göçünün psikolojik maliyeti göç edilen mesafe ile doğru orantılıdır.

Emek göçü kimi durumlarda yüksek maliyetler gerektirebilir.

Zorlayıcı nedenlerin olmadığı durumlarda bireyler emek göçü kararını alırken rasyoneldir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret düzeyinin asgari geçim düzeyinin üstüne çıkmayacağını savunan klasik ücret teorisidir?


Ücretin Tunç Kanunu

Malthus’un Nüfus Teorisi

Türetilmiş talep kanunu

Doğal Ücret Teorisi

Ücret Fonu Teorisi


12.Soru

"Emek talebi __________ ise ücret oranındaki bir değişiklik toplam ücret ödemesinin _________ yönde hareketine neden olur." Boşluklara yerleştirilmesi gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?


esnek değil / ters

esnek / aynı

esnek değil/ negatif

esnek / pozitif

esnek değil / aynı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çağdaş Ücret Teorileri arasında yer almaktadır? 


Artık Değer Teorisi

Etkin Ücret Teorisi

Ücret Fonu Teorisi 

Doğal Ücret Teorisi

Marksist Ücret Teorisi


14.Soru

Hangisi ücret farklılığın nedenlerinden birisi değildir?


Bireysel tercih farklılığı

 Beşeri sermaye farklılığı

İstihdamda rekabet farklılığı

Zaman tercihlerindeki farklılık

İşlerin ücret dışı yönlerine ilişkin tercihlerin farklılığı


15.Soru

Karl Marx’ın ücretlerin minimum geçim düzeyinde oluşacağını savunan teorisi zaman içinde gerçekleşen ekonomik olaylarla doğrulanmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunun bir göstergesidir?


Ücretlerin minimum geçim düzeyinin üstünde gerçekleşmesi

Ücretlerin doğal ücret düzeyinde kilitlenmesi

Ekonomi büyürken emeğin de içinde değişken sermaye olarak yer alması

Sermayenin emeğin ucuz olduğu yerlere kayması 

Çalışma sürelerinin uzaması


16.Soru

İşçilerin, kendi kişisel donanımlarını, kısıtlarını ve tercihlerini dikkate alarak en yüksek ücretli işleri aramaları ne ile ilişkilidir?


İşçiler ve işverenler rasyoneldir ve tam rekabetçi işgücü piyasası etkin çalışır.

U¨cret beşeri sermayenin bir fonksiyonudur.

Beşeri sermaye yatırımı fiziksel sermaye yatırımına benzer, yani makine ve teçhizata yapılan yatırım gibidir.

Beşeri sermaye yatırımı, verimlilik ve ücret/ kazanç düzeyi arasında, doğru orantılı ve kuvvetli bir ilişki vardır.

Beşeri sermaye, ilave yatırımın ilave üretim artışına yol açtığı bir üretim aracıdır.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pazarlık Gücü Teorisinin eleştirildiği alanlardan biridir?İşverenlerin ve yöneticilerin karmaşık marjinal hesaplamaları yapamamaları

Ücret artışının verimliliği yükselttiği tezini göz ardı etmesi

Kâr maksimizasyonu varsayımına dayanması

Uzun dönemde ücret oluşumunu açıklamakta yetersiz kaldığı

Tam rekabet piyasasının geçerli olduğunu varsayması


18.Soru

" ................... ...................kişiler bugünkü tüketimlerinden fedakarlık yaparak, ileride daha yüksek getiriler elde etmeyi tercih ederler. Örneğin eğitimlerine daha fazla yatırım yaparlar ya da BES gibi sistemlere dahil olurlar" Yukarıdaki paragrafta verilen boşluğu işgücünün zaman tercihi bakımından farklılığını gözeterek aşağıdakilerden en uygun olanı ile doldurunuz.


Geleceğe odaklı

Bugüne odaklı

Ücret odaklı

Risk odaklı

Statü odaklı


19.Soru

Katmanlı Emek Piyasaları Teorisi'ne göre içsel emek piyasalarının geçerli olduğu, terfi potansiyeli sunan, yüksek ücretli işler sunan, verimli, iş güvenliğinin olduğu, yüksek statülü iyi işleri bünyesinde barındıran sektör aşağıdakilerden hangisidir?


Birincil sektör

İkincil sektör

Tali sektör

Geçici sektör

Tarım sektörü


20.Soru

I. Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler.
II. Piyasa şeffaftır. Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında tam bilgiye sahiptirler.
III. İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından homojendirler.                                                     IV. İş piyasasında çok sayıda işçi, sendika ve işveren vardır.                  "Tam rekabetçi emek piyasasına" ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I ve IV

II ve IV