Çalışma İlişkileri Tarihi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Çalışma ekonomisi alanında çalışan bazı bilim adamalarının 1980 sonrasını Cumhuriyet tarihinde sosyal politikalara en yabancılaşmış dönem olarak
tanımlamalarının sebebi ne olabilir?


Bazı siyasetçilerin hapse atılmış olması

Sivil toplum örgütlerinin baskı altında olması

Otoriter bir sendika rejimi inşa edilmesi

Bazı siyasi partilerin kapatılması

Yapılan değişiliklerin yürürlüğe geç girmesi


2.Soru

“Kapitalizmin altın çağı” veya “Keynes çağı” olarak nitelendirilen dönem aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde verilmiştir?


19.yüzyıldan 20. yüzyıla kadar olan dönem

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve 1970’li yılların sonuna kadar olan dönem

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönem

Sanayi Devrim’i ile başlayıp  İkinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönem

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlayan ve 21. yüzyılın başlarına kadar devam eden dönem


3.Soru

Yıllık Ücretli İzin Kanunu'na göre, işyerine girdiği tarihten itibaren ne kadar süre çalışma koşulunu yerine getiren işçi veya müstahdemler yıllık ücretli izne hak kazanıyorlardı?


İki ay

Üç ay

Altı ay

Dokuz ay

Oniki ay


4.Soru

12 Eylül darbesinden sonra oransal olarak en çok gerileyen sektör aşağıdakilerden hangisidir? 


Bankacılık

Tarım

Sanayi

Hizmet

Madencilik


5.Soru

Bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan, iktisadi faaliyete katılan kısmına ne ad verilir?


İşverenler

İşçiler

İş gücü

Sermaye

Aile çalışanları


6.Soru

İK, haftalık çalışma sürelerini kaç saat olarak belirlemiştir?


44

46

48

50

52


7.Soru

624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Yasası hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?


8 Ocak 1961

12 Temmuz 1963

17 Haziran 1965

22 Ağustos 1972

15 Eylül 1975


8.Soru

Anayasanın memurlar dâhil tüm çalışanlara sendika hakkı tanımasından dört yıl sonra çıkarılan, kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini düzenleyen kanun aşağıdakilerden hangisidir?


624

275

274

6356

1475


9.Soru

Küreselleşme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Küreselleşme döneminin önemli bir özelliği kamunun küçültülmesi ve özelleştirmedir.

Küreselleşme döneminin çok önemli bir özelliği sermaye birikim sürecinin malileştirilmesidir

Küreselleşme sürecinde devletle emek ve sermaye arasındaki eski korporatist ittifakın gündemi, artık uygulanamaz olmuştur.

Küreselleşme sürecinde beş jenerik teknoloji, yeni bir teknoloji sisteminin yaratılmasına yol açmıştır.

Küreselleşme döneminin önemli bir özelliği emek ve sermaye arasındaki
sosyal uzlaşmadır.


10.Soru

Adalet Partisi (AP) hangi yıllarda seçimleri tek başına kazanmıştır?


1965-1969

1961-1965

1965-1971

1971-1980

1969-1971


11.Soru

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), ne zamandan sonra devlet-kurucu bir partiden sol/sosyal demokrat bir partiye yönelme ve emekle daha yakın bağlar
kurma arayışına girmiştir?


1950

1960

1970

1980

1990


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kanun dışı grev kapsamındadır?

I- Menfaat grevi 

II- Genel grev

III- Dayanışma grevi 

IV- Siyasi amaçlı grev


I-III-IV

I-II

I-III-IV

II-III-IV

II-III


13.Soru

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kaç üyenin hazır bulunmasıyla toplanabilir?


10

12

13

14

15


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiyedeki işveren örgütlerindendir?

I- TZOB

II- KESK

III-TESK

IV-MİSK


I-II

II-III-IV

I-II-III

I-III

II-IV


15.Soru

Çalışma ilişkileri açısından işçilerin muhatabı olan işveren örgütü hangisidir?


TİSK

TOBB

TZOB

TESK

ITUC


16.Soru

Türkiye'de 19802den günümüze tarım sektöründeki gerileme sonucunda istihdam yapısında hangi kesimin sayısında önemli azalmalar meydana gelmiştir? 


Ücretliler

Kendi hesabına çalışanlar

Maaşlılar

Ücretsiz aile işçileri

İşverenler


17.Soru

1960’da yüzde 30 olan tarım dışı çalışanların istihdam içindeki oranı,1980 yılında artarak yüzde kaç seviyelerine ulaşmıştır?


40

50

60

70

80


18.Soru

I KESK

II TÜRK-İŞ

III MEMUR-SEN

IV HAK-İŞ

V TÜRK-İŞ

Hangisi 1980 sonrası dönemde işçi konfederasyonu olarak varlığını sürdürmüştür?


I ve II

II ve V

II,IV ve V

I,III ve V

III,IV ve V


19.Soru

Temel varsayımı, sanayileşmiş ülkelerdeki endüstri ilişkilerinin ortak, belirlenebilir niteliklere sahip olduğu olan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Global yaklaşım

Benzeme yaklaşımı

Çok uluslu yaklaşım

Ayrışma yaklaşımı

Karşılaştırmalı yaklaşım


20.Soru

4857 sayılı yeni İş Yasası hangi yılda kabul edildi? 


2003

1982

2012

1980

1995