Çalışma İlişkileri Tarihi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye’de istihdamın yapısı 1980 sonrasında ciddi bir dönüşüme uğramıştır. Tarımın istihdam içindeki payının (Batılı sanayileşmiş ülkelerle karşılaştırıldığında yüksek olmaya devam etmekle birlikte) 30 yıl gibi bir sürede çok hızla gerilediği açıktır. 1980’de tarım dışı istihdam yüzde 47 iken 2010 yılında yüzde 75’e ulaşmıştır. 1960’ta tarım dışı istihdamın payının yüzde 30 civarında olduğu düşünülecek olursa son 50 yıl içinde yaşanan değişimin boyutları daha iyi anlaşılmış olur.

 Bu bilgilere göre tarım istihdamındaki azalmanın nedenini hangisi ifade edilebilir? 


Tarım önemini yitirmiştir.

Köyden kente göçün yarattığı sorun alanlarından biridir.

Çalışma koşullarında ilerleme görülmektedir. 

Tarım ürünlerinin ithali nedeni ile tarım terk edilmiştir. 

Tarıma yönelik devlet katkıları yetersiz kalmıştır.


2.Soru

1938 tarihli Cemiyetler Kanunu nasıl bir karakter taşımaktaydı?


Demokratik

Liberal

Otoriter

Koruyucu

Özgürlükçü


3.Soru

Demokrat Partinin çalışma ilişkilerine yönelik program ve düşüncelerine yönelik aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?


Söylemler tek parti dönemi eleştirisi üzerine oturtulmuştur

Partinin çalışma ilişkileri programı CHP programından daha muhafazakardır

Çalışanların sendika kurmaları gerekli görülmüştür

Parti programında grev hakkı, ücretli tatil ve izinlere ilişkin eklemeler yapılmıştır 

Çalışma ilkeleri dayanışmacı anlayış üzerinedir


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İthal İkamesi'ni tanımlar?


İthal mallarının alınmaması

İhraç mallarının dışarıdan alımı

İhraç mallarının sınırlı üretimi

İthal mallarının ülke içinde üretimi

İthalatı yasaklama


5.Soru

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında geliştirilen makine başındaki işçinin davranışlarını, birim zamanda en fazla üretimi gerçekleştirecek biçimde düzenlemeye dayanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Taylorizm

Fordizm

Kapitalizm

Keynesçilik

Devlet Fordizmi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların firma içinde farklı faaliyetlere ve görevlere aktarılabilmelerindeki esneklik olarak tanımlanan esnek çalışma biçimidir?


Sayısal esneklik

Zamana bağlı esneklik

İşlevsel esneklik

Ücret esnekliği

Mekan esnekliği


7.Soru

Özellikle 1980 sonrası yürütülen politikalar sonucunda istihdam payı en çok hangi sektörde artmıştır?


Hizmet sektörü

Sanayi sektörü

Tarım sektörü

İnşaat sektörü

Enerji sektörü


8.Soru

Ülkemizde toplu pazarlık ve grevin kurumsallaşması hangi Yasa ile olanaklı olmuştur?


274 sayılı Yasa

275 sayılı Yasa

5018 sayılı Yasa

1317 sayılı Yasa

1318 sayılı Yasa


9.Soru

  1. Çalışma süreleri
  2. Çalışma yaşı
  3. Diğer ülkelerdeki koşullar
  4. İşçi sağlığı
  5. İş güvenliği

Türkiye’de 1946-1963 döneminde ücretlerdeki gelişmeler ile çalışma koşulları hakkında fikir edinmek isteyen bir kişi yukarıdaki unsurlardan hangilerini göz önünde bulundurmalıdır?


I ve II

II ve III

I, II, III ve IV

I, II, III ve V

I, II, IV ve V


10.Soru

Fordizm'de yaşanan birinci krizin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Satın alma gücünün düşüklüğü

Gümrük duvarları

Sermaya kontrolleri

Üretimin kitlesel tüketim karşılığını bulamaması

Böünmüş iç pazarladaki doygunluk


11.Soru

1963-1980 yılları arasında gerçekleştirilen grevlere dair istatistiklere göre en az grev sayısının olduğu yıl seçeneklerden hangisidir?


1963

1968

1972

1973

1980


12.Soru

I.   Çıkarları birbirinden farklı sınıfların varlığı II.  II. Dünya Savaşının getirdiği ekonomik sorunlar III. II. Dünya Savaşının getirdiği dışsal nedenler Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de çok partili dönemde çalışma ilişkilerini belirleyen durumlar arasındadır?


I, II ve III

II ve III

I ve III

Yalnız III

I ve II


13.Soru

Sendika özgürlüğünü korumak için 2821 sayılı Yasa ile getirilen hukuksal güvencelere cezai güvenceler de eklenmiş, toplum çalışma ilişkilerini yakından ilgilendiren düzenlemeler yapılmıştır. Türk Ceza Kanunu'yla belirlenen bu değişiklikler hangi yıl yapılmıştır ?


1980

1982

1990

2000

2004


14.Soru

Fordizmin gelişmekte olan ülkelerdeki biçimine ne ad verilir?


Kusurlu Fordizm

Esnek Fordizm

Devlet Fordizmi

Geç Fordizm

Çevre Fordizmi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, dönemin iktisadi-siyasi şartlarından ötürü Osmanlı Toplumu içerisindeki ücretliler arasında ayrıksı bir yerdedir?


Tarım işçileri

Sanayi işçileri

Maden işçileri

Devlet memurları

İnşaat işçileri


16.Soru

1980 sonrasında sendikal haklarda yaşanan sınırlamalara paralel olarak sendikaların toplumsal, iktisadi ve siyasal etkisi zayıflamıştır. Zorunlu işkolu sendikacılığı ilkesi nedeniyle sendika sayısından bir azalma yaşanmış ve merkezileşme eğilimi artmıştır. Sendika kurmayı ve sendikalaşmayı zorlaştırıcı yasal düzenlemeler nedeniyle sendikalaşma oranlarında düşüş yaşanmaya başlanmıştır.

Bu durumun yaşanmasındaki temel neden nedir?


Darbe sonrası getirilen kısıtlamalar

Ekonomik Kriz 

İkinci Dünya Savaşı

Kıbrıs Barış Harekatı 

Köyden kente göç


17.Soru

Hangisi Kamu çalışanlarının 1980’lerin sonunda başlattığı sendikalaşma çalışmalarının bir sonucudur?


KESK

TÜRK-İŞ

DİSK

HAK-İŞ

MİSK


18.Soru

1980 sonrası üretim sistemindeki değişime ağırlık veren yaklaşımların olduğu döneme çeşitli isimler verilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu isimlerden birisi değildir?


Post-Fordizm

Esnek uzmanlaşma

Neo-korporatizm

Toyotizm

Yalın üretim


19.Soru

I. Yasa’nın 21. maddesine göre “memleket sağlığı” ve “millî güvenlik” gerekçesiyle grev ertelenebilecekti.

II.Yasa yalnızca toplu çıkar uyuşmazlıklarında greve (çıkar grevi) olanak tanımıştır.

III.Yasa’ya göre savaş ve genel veya kısmi seferberlik hallerinde grev yapılamaz.

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri 275 Sayılı Kanun ile greve ilişkin getirilen düzenlemeler arasında yer alır?


Yalnızca II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Küreselleşme döneminde ortaya çıkan, makinenin yerini bilginin, sanayinin yerini hizmetlerin aldığı toplum türüne ne ad verilir?


Fordist toplum

Post-fordist toplum

Endüstriyalist toplum

Post-endüstriyalist toplum

Küresel toplum