Çalışma İlişkileri Tarihi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Geniş toplum kesimlerini tatmin etmeye ve onların desteğini almaya yönelik iktisadi ve sosyal politikalar ne ad verilir?


Popülist politikalar

Para politikaları

Kalkınma politikaları

Maliye politikaları

Büyüme politikaları


2.Soru

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu hangi yılda kurulmuştur?


1960

1961

1962

1963

1964


3.Soru

Özellikle 1980 sonrası yaygınlaşan çalışma ilişkilerinde esneklik ve kuralsızlığı, ekonomik alanda özelleştirmeleri amaçlayan iktisat politikaları hangisidir?


Postmodernizm

Neo Liberalizm

Kalvinizm

Modernizm

Sosyalizm


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrasında kabul edilen iş kolu sendikacılığı sonuçlarından biridir?


Sendika aidatları azalmıştır

İşsizlik artmıştır

Grevler artmıştır

Sendika sayısında azalmıştır

İş bırakma artmıştır


5.Soru

1945'ten günümüze çalışma ilişkileri ele alındığında, birinci dönem olarak tanımlanan tarih aralığı aşağıdakilerden hangisidir?


1945-1950

1945-1960

1945-1970

1945-1980

1945-1990


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinde, yeni bir teknoloji sisteminin yaratılmasına yol açan jenerik teknolojilerden biri değildir?


Gıda teknolojileri

Enformasyon teknolojileri

Bioteknoloji

Malzeme teknolojisi

Enerji teknolojisi


7.Soru

Kamu kesiminde memur statüsünde çalışanların sosyal güvenliğine ilişkin kurulan Emekli Sandığı hangi tarihte açılmıştır?


1945

1946

1948

1950

1952


8.Soru

Jenerik teknolojiler ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?


Yeni sektörler yaratabilirler.

Kapsayıcıdırlar.

Yayılgandırlar.

Tüm toplumsal yaşamı etkilerler.

Enfermasyon teknolojileri ile ilgildirler. 


9.Soru

Türkiye'de Çalışma Bakanlığı hangi yılda kurulmuştur? 


1945

1946

1947

1948

1949


10.Soru

Kapitalizmin çeşitlerini belirlemek amacıyla "Ren modeli" ve "Neo Amerikan modeli" gruplamalarını yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?


Coates

Dunlop

Albert

Elger ve Edwards

Crouch


11.Soru

Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütü'ne kaç yılında üye olmuştur?


1929

1930

1931

1932

1933


12.Soru

1949 yılında Demokrat Parti programına giren işçilerle ilgili hak aşağıdakilerden hangisidir?


Grev hakkı

Ücretsiz izin hakkı

Kıdem tazminatı hakkı

Toplu iş sözleşmesi hakkı

Toplu yürüyüş ve gösteri hakkı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1975 yılında kıdem tazminatıyla ilgili yapılan düzenlemelerden biridir?


Kıdem tazminatı tutarı 15 güne indirildi

Kıdem tazminatı tutarı 45 güne çıkartıldı

Kıdem tazminatı hak etme koşulu 1 yıla indirildi

Kıdem tazminatı hak etme koşulu 2 yıla çıkartıldı

Kıdem tazminatının asgari ücretin 5 katını aşamayacağı belirlendi


14.Soru

1961 Anayasasında toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt hangi kanunla düzenlenmiştir?


275

278

624

628

657


15.Soru

1980lerden günümüze tarım dışı istihdam hızla artmıştır. 1980’de tarım dışı istihdam yüzde 47 iken 2010 yılında yüzde kaça ulaşmıştır?


50

60

65

70

75


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, madenlerde çalışmaları süreklilik göstermeyen ve kısa bir süre madenlerde çalıştıktan sonra tekrar köylerine dönen kimseler için kullanılan terimdir?


Çiftçi-Madenci

Bağımsız Çalışanlar

Toplu Pazarlık

İşçi Örgütlenmeleri

İşveren


17.Soru

12 sendikacı tarafından Türkiye İşçi Partisi (TİP) adıyla  işçi partisinin kurulması aşağıdakilerden hangi tarihte olmuştur?


1960

1961

1962

1963

1964


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Fordism için doğru olarak verilmemiştir?


Üretimle tüketim arasında belirli bir bağlantının kurulmasını sağlar.

Sosyopolitik bir sistem olarak tanımlanır.

1920 - 1970 arası bir dönemde etkili olmuştur.  

Refah devleti rejimi ayrılmaz bir parçasıdır.

Bireysel tüketime dayanmaktadır. 


19.Soru

Toyota üretim sisteminin babası olan ünlü Japon iş adamı aşağıdakilerden hangisidir?


Akio Miyajima

Taiichi Ohno

Yusaku Maezawa

Takanobu Nişimoto

Elon Musk


20.Soru

Aşağıdakilerden hangileri savaş sonrasında sosyal uzlaşmanın dayandığı faktörlerdendir?  I- Refah devleti uygulamaları II- Güçlü bir işçi hareketinin varlığı III- Sosyalizmin varlığı IV- Emek-sermaye karşıtlığı


I-II-III

II-III

II-III-IV

III-IV

I-IV