Çalışma İlişkileri Tarihi Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1960-1980 yılları arasındaki grevlerle ilgili dönemsel gelişmelerden hangisi yanlıştır?


1974-1980 döneminde greve katılan işçi sayısı belirgin şekilde artmıştır

1963-1970 döneminde grevde geçirilen gün sayısı en üst seviyeye ulaşmıştır

1977-1980 döneminde greve katılan işçi sayısı önceki dönemlerden daha fazladır

1977-1980 dönemlerindeki grevlerin süreleri önceki dönemlere kıyasla daha uzundur

1971-1973 dönemlerinde greve katılan işçi sayısı 1970 yılına nispeten gerilemiştir


2.Soru

1946-1960 döneminde Türkiye'nin onayladığı en önemli Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesi aşağıdakilerden hangisidir?


87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi

98 sayılı Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakare Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Mütaallik Sözleşme

81 sayılı İş Teftişi Sözlşemesi

176 sayılı Madenlerde Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi

187 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Sözlşemesi İçin Tanıtım Çerçevesi Sözleşmesi


3.Soru

Post-Fordist dönem olarak bilinen dönem hangi yılları kapsar?


1920-1930

1930-1945

1945-1970

1945-1980

1980 sonrası


4.Soru

Türkiye'de 1950-1960 dönemleri arasında imalat sanayi ile tarım kesimi arasındaki yaklaşık %50 oranındaki ücret farklılığı da, yıldan yıla küçük değişiklikler olmakla birlikte, dönem boyunca varlığını korumaktadır.

Bu bilgiye göre iki sektör arasındaki ücret farklılığının en temel sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Çalışan sayısı farklılıkları

Devletin destek farklılıkları

İç piyasadaki talep farklılıkları

İş gücü farklılıkları

Verimlilik farklılıkları


5.Soru

1961 Anayasası ile başlayan özgürlükçü yönelimde önemli bir duraksama ve kırılma yaratan olay hangisidir?


1965 genel seçimleri

1969 genel seçimleri

12 Mart 1971 askeri muhtırası

1971 genel seçimleri

12 Eylül 1980 darbesi


6.Soru

1980 sonrası varlıklarını sürdüren işçi sendikaları federasyonları hangisileridir?

I- HAK-İŞ

II- DİSK

III- TİSK

IV-HARB-İŞ


I-III-IV

I-II-III

I-II

I-II-IV

III-IV


7.Soru

Türkiye’de ilk defa, çalışma ilişkilerini bireysel ve toplu boyutlarıyla düzenleyen, dönemine göre bütüncül olarak nitelendirilebilen ve daha sonraki dönemlerde Türk çalışma ilişkilerinin çerçevesini çizen kanun aşağıdakilerden hangisidir? 


Toplu İş Sözleşmesi

Grev ve Lokavt Kanunu


Sendikalar Kanunu

Cemiyetler Kanunu

İş Kanunu


8.Soru

Hangisiyle  memurlar dâhil bütün çalışanlara sendikalaşma hakkı tanınmıştır?


1961 Anayasası

1965 genel seçimleri

Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması

1969 genel seçimleri

12 Mart 1971 askeri muhtırası


9.Soru

Çok partili dönemde 1946 yılında hangi kanunda yapılan değişiklikle Türkiye’de sendika yasağı rejiminden sendika özgürlüğü rejimine geçilmiştir?


İş Kanunu

Sosyal Sigortalar Kanunu

Sendikalar Kanunu

Cemiyetler Kanunu

Grev ve Lokavt Kanunu


10.Soru

Hangisi 24 Ocak kararlarına yönelik doğru bir bilgi değildir? 


24 Ocak programı, içte ve dışta piyasa serbestisi il uluslararası ve yerli sermayenin emeğe karşı güçlendirilmesi
hedefini güdüyordu.

24 Ocak programının emek aleyhtarı bir doğrultuda uygulanabilmesi, 12 Eylül 1980’de gerçekleşen rejim değişikliği ile olanaklı oldu.

24 Ocak kararları 1960 anayasasında belirlenen zeminde gerçekleştirilen yeni iktisat politikalarını kapsamaktadır.

24 Ocak 1980’de yürürlüğe konan istikrar programının arka planında yatan gerekçe, mevcut ücret seviyesi ile Türkiye’nin ihracat yapamayacağı iddiası ve ücretleri disiplin altına alacak yöntemlerin bulunması talebiydi.

24 Ocak kararlarıyla başlayan  süreç sermayenin bir karşı saldırısı olarak tanımlamaktadır.


11.Soru

Türkiye çalışma ilişkileri tarihinde gerek katılan işçi sayısı ve gerekse grevde geçen işgünü açısından en yoğun grevlerin yaşandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?


1950li yılar

1960lı yıllar

1970li yıllar

1980li yıllar

1990lı yıllar


12.Soru

1961 yılında 12 sendikacı tarafından kurulan  sendikaların siyasete müdahalesi açısından önemli bir adım olarak ortaya çıkmış ve 1965 seçimlerinde 15 milletvekili ile parlamentoya girmiş olan siyasi parti hangisidir?


Adalet Partisi (AP)

Millet Partisi (MP)

Türkiye İşçi Partisi (TİP)

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi (CKMP)

Cumhuriyat Halk Partisi (CHP)


13.Soru

Geniş toplum kesimlerini tatmin etmeye ve onların desteğini almaya yönelik iktisadi ve sosyal politikalara ne ad verilir?


Post-modern politikalar

Liberal politikalar

Popülist politikalar

Sıkı politikalar

Yeniliçi politikalar


14.Soru

Türkiye'de 1955-1965 yılları arasında kadınların işgücüne katılma oranlarının gittikçe azalmasının nedeni nedir?


Eğitim yetersizliği

Kadına yönelik iş kollarının azalması

Kentleşmenin getirdiği iç göç

Erkek nüfusun oransal fazlalığı

Kadının iş yaşamına yönelik olumsuz tavırlar


15.Soru

Makine başındaki işçinin davranışlarını, birim zamanda en fazla üretimi gerçekleştirecek biçimde düzenlemeye dayanan sisteme ne ad verilir?


Fordizm

Emperyalizm

Kapitalizm

Keynesçilik

Taylorizm


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işveren sendikası konfederasyonudur?


Türk-İş

DİSK

Hak-İş

MİSK

TİSK


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 12 Eylül darbesinden sonra gerçekleşen değişikliklerden değildir?


Devletçilik ve karma-ekonomi anlayışı egemen olmuştur.

Yeni bir anayasa yapıldı.

Deregülasyona dönük işlemle hız kazandı.

Baskıcı ve otoriter bir rejim değişikliği gerçekleşti.

Anavatan Partisi tek başına iktidara geldi.


18.Soru

I.   Ulusal gelirdeki artışlar

II.  Kente göç ile aile yapısındaki değişmeler

III. Dışa açılmayla beraber dünya standartlarına ulaşma hedefi

Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'de sosyal güvenlik uygulamalarını etkileyen faktörler arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II ve III

I ve III


19.Soru

Seçeneklerden hangisi Batı dünyası endüstri ilişkileri sistemleri için Ebbinghaus'un  yaptığı  gruplamada yer almaz? 


Kuzey korporatizmi

Çekirdek ülkeler veya Ren Bölgesi modeli

Anglo-Sakson sistemi:

Alman sistemi

Akdeniz sistemi


20.Soru

  1. TÜRK-İŞ
  2. DİSK
  3. HAK-İŞ
  4. MİSK

Yukarıda verilen konfederasyonlardan hangileri 1980 sonrasında da varlığını sürdürebilmiştir?


I ve II

II ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV