Çalışma İlişkileri Tarihi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1952 yılında sendikalaşmadan konfederasyona geçen ilk örgütlenmedir?


DİSK

KESK

TİSK

Türk-iş

Hak-iş


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti (DP) ve dönemi ile ilgili yanlış bilgidir? 


Otoriter milli iradeci bir siyasal anlayışa sahiptir. 

Partinin demokrasi anlayışının önceki dönemden çok farklı değildir. 

Bütün içerisinde işçi-işveren ilişkileri ve işçiler çok önemli bir yer tutmaz. 

Bireysel iş ilişkileri alanında gerilemeler yaşanmıştır. 

İş uyuşmazlıklarının çözümünde ağırlığı devlete veren ve sınıf mücadelelerini reddeden bir yaklaşım vardır. 


3.Soru

Avrupa Sosyal Şartı hangi yılda imzalanmıştır?


1945

1953

1961

1966

1973


4.Soru

Kamu çalışanlarının 1990'lı yıllarda çok sayıda grev dışı evlemler gerçekleştirmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Özelleştirmeler

Sendika hakkının olmaması

Yasal grev hakkının tanınmaması

İşçi sendikalarına destek vermek

İşveren sendiklarının baskısı


5.Soru

I. Piyasanın işleyişine müdahale edilmesine karşı çıkan,

II. Çalışma ilişkilerinde esneklik ve kuralsızlığı benimseyen,

III. Ekonomik alanda özelleştirmeleri hedefleyen,

IV.Kamunun ekonomiye müdahalesini en aza indirmeyi hedefleyen,

Yukarıdakilerden hangileri 1980 sonrası Türkiye’de uygulanan iktisat politikalarını özetlemektedir?


I,II

I,II,III

II,III

III,IV

I,II,III,IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinde ortaya çıkan beş jenerik teknolojiden biri değildir?


esnek üretim teknolojileri 

bioteknoloji

ulaşım teknolojileri

malzeme teknolojisi 

enerji teknolojisi


7.Soru

Seçeneklerden hangisi tek parti döneminde kadın çalışanların çoğunlukla istihdam edildiği üretim alanlarından biri değildir?


 Gıda

Maden

Tekstil

İçki

 Tütün


8.Soru

1971 ve 1982 Anayasasındaki sendikal haklarla ilgili maddeler dikkate alındığında en önemli farklardan biri hangisidir?


1982 Anayasasındaki sendikal hakların daha fazla olması

Her iki anayasanın da memurlara sendikal hak vermiş olması

1961 Anayasasında “işçiler” ifadesinin “çalışanlar” şeklinde değiştirilmesi

1982 Anayasasındaki memurların sendikalaşmasını konusuna yer verilmemesi

1971 Anayasasında memurların sendika hakkı olması


9.Soru

I. Kapsayıcıdır.

II. Yayılgandır.

III. Tüm toplumsal yaşamı etkileyen güce sahiptirler.

Yukardakilerden hangisi yada hangileri Jenerik teknolojinin özelliklerindendir?


I

I-II

I-II-III

II-III

III


10.Soru

Umumi Hıfzısıhha Kanunu ve İK'nun çalışma yaşına ilişkin standartlarına göre, kaç yaşından küçük çocukların hangi işte olursa olsun günde sekiz saatten fazla çalıştırılmaları yasaktır?


Oniki

Onüç

Ondört

Onbeş

Onaltı


11.Soru

I. Kamu girişimine ağırlık verilmesi  II. İç iktisadi süreçlerin durdurulması III. Dış iktisadi ilişkilere açık politikalar izlenmesi IV. İnşaat ve altyapı yatırımlarına ağırlık verilmesi Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’de 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde iktisat politikalarında yaşanan değişimler arasında yer almaktadır?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

III ve IV


12.Soru

Türkiye İşçi Partisi (TİP) hangi yılda kurulmuştur?


1946

1961

1969

1974

1979


13.Soru

İşçi alımının ve işten çıkarmaların piyasa koşullarına hızla uyarlanmasına ne ad verilir?


Sayısal esneklik

İşlevsel esneklik

Zamana bağlı esneklik

Ücret esnekliği

Mekan esnekliği


14.Soru

Türkiye’de 1980’den günümüze istihdam yapısı içerisinde hangi kesimin oranında azalma olmuştur?


İşçiler

Hizmet sektöründe çalışan işçiler

Sigotalı işçiler

Sanayi sektöründe çalışan işçiler

Ücretsiz aile işçileri


15.Soru

I. Cumhuriyetin başlangıç yıllarında çalışma ilişkileri alanına yönelik olarak çıkarılan yasalar, daha çok bireysel iş ilişkileri alanına yöneliktir. II.  Çalışma
yaşamına yönelik ilk düzenlemeler tarım sektöründe yapılmıştır. III. Çalışma ilişkileri alanına yönelik olarak çıkarılan yasalar dolaylı bir karakter taşımaktadır.

Cumhuriyetin başlangıç yıllarında çalışma ilişkileri alanına yönelik olarak çıkarılan yasalara ilişkin verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca II


16.Soru

...... iki tür toplu iş sözleşmesi öngörmüştür: İşyeri ve işletme toplu iş sözleşmesi. Kanuna göre, bir toplu iş sözleşmesi aynı işkolunda bir veya birden çok işyerini kapsayabilir. Ayrıca fiilen birden çok işyerini ve işletmeyi kapsayan grup toplu iş sözleşmesi yapılması mümkündür. Ancak yasa işkolu ve ulusal ölçekli toplu iş sözleşmelerinin önünü kapatmıştır.

Boşluğa hangisi gelmelidir?


1980 Anayasası

2821 sayılı Yasa

Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

 

Türk Ceza Kanunu

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu 


17.Soru

I. Menfaat grevi

II. Dayanışma grevi 

III. Siyasal grev

Yukarılardan hangileri 1982 anayasasına göre yasal kabul edilen grev türlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1950'li yıllarda İş Kanunu kapsamına alınmıştır?


Tekstil çalışanları

Turizm çalışanları

Basın çalışanları

 Madenciler 

Devlete ait kuruluşlarda çalışanlar


19.Soru

1980 sonrası uygulanan politakalar göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İhracata yönelik sanayileşme politikaları uygulanmaya başlandı.

İşçi ve işverenlere sendikalaşma hakkı tanındı.

İş sözleşmelerini bağıtlama yetkisi Milli Güvenlik Kurumu'na verildi.

Hizmet sektöründe istihdamda sayısal ve oransal olarak en fazla büyüme yaşandı.

1961 anayasasındaki özgürlükçü düzen ortadan kalktı.


20.Soru

1317 sayılı Yasa ile sendikalara kendi iş kollarındaki sigortalı işçilerin ne kadarını temsil etme koşulu getiriliyordu?


Üçte birini

Üçte ikisini

Tamamına temsil yetkisi veriliyordu.

Temsil yetkisi verilmiyordu.

Temsil etme yetkisi koşulu işçilerin sayısına bağlıydı.