Çalışma İlişkileri Tarihi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 6 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası sendikalılaşma oranının düşmesinin nedeni değildir?


İşsizliğin artması

İstihdamın sektörel dağılımındaki değişim

İstihdam biçimlerinin esnekleşmesi

Sendika kurmayı ve sendikalaşmayı zorlaştırıcı yasal düzenlemeler

Sendika sayılarının artması


2.Soru

Türkiye’de 1950 öncesi dönemde ücretlerin gelişimi incelendiğinde, gerçek ücretlerde 1945 yılına kadar yaşanan düşüşün temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


2. Dünya Savaşı'nın Türkiye üzerindeki etkileri

Tarım alanlarının kullanımında yaşanan düşüş

Kentleşme düzeyindeki ani artış

İnşaat ve imalat sanayisine yapılan yatırımların artması

Sanayileşme sonucu özel sektöre ayrılan payın düşmesi


3.Soru

Osmanlıda ilk grevin aşağıdaki hangi meslek grubu tarafından yapıldığı kabul görmektedir?


Dokuma işçileri

Maden işçileri

Deri işçileri

Telgraf işçileri

Tersane işçileri


4.Soru

Fordizmin Fransa'daki biçimine ne ad verilmektedir?


Kusurlu Fordizm

Esnek Fordizm

Devlet Fordizmi

Geç Fordizm

Çevre Fordizmi


5.Soru

1946-1963 yılları arasındaki dönemlerde kamuda çalışan kadınların oranlarıyla ilgili aşağıda verilen gelişmelerden hangisi doğrudur?


Kadınların memurlar içerisindeki oranında azalma görülmüştür.

Kadınların toplam ücretli kadınlar arasındaki payları sabit kalmıştır. 

Kadın memurların oranı İK'na tabi işçiler arasında azalma göstermiştir. 

Kadınların toplam memurlar içerisindeki oranı %30 civarındadır.

Kadın memurların oranı İK'na tabi kadın işçilere göre azalma göstermiştir.


6.Soru

Aşağıdaki kanunlardan hangisinin kabulünden sonra İstiklal Mahkemeleri Kurulmuştur?


Medeni Kanun

Takrir-i Sükun Kanunu

Boçlar Kanunu

Umumi Hıfzısıhha Kanunu

151 sayılı Kanun