Çalışma İlişkileri Tarihi Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İK kapsamına giren işçi sayısındaki artış, 1947 yılından 1960’a kadar %185, 1965’e kadar ise %274’tür. Bu gelişmenin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Nüfus artışı

Tarımdaki ilerleme 

Dönemin iktisadi politikası. 

Sanayileşme sürecinde ücretlilerin sayılarının artması.

Küreselleşme. 


2.Soru

Çok partili dönem itibariyle kadın iş gücünün statü dağılımı ile ilgili aşağıdaki hangi bilgi doğrudur? 


Ücretlilik yükselmektedir. 

Tablo tarım kesimindeki statü dağılımı tarafından belirlenmektedir.

Erkek işçi sayısından daha hızlı artış göstermiştir. 

Kadınlat tüm faaliyet kollarına homojen bir şekilde dağılmıştır. 

Kadın iş gücünün niteliği yüksektir. 


3.Soru

1980 sonrası dönemde küresel çapta yaşanan ekonomik ve toplumsal dönüşümün tümünü anlatmak için yaygın bir biçimde kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir?


Kapitalizm

Fordizm

Küreselleşme

Taylorizm

Post-modernizm


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'de 1960 yılında istihdamın sektörel dağılımına ilişkin sıralama doğru verilmiştir?


Sanayi-hizmetler-tarım

Tarım-sanayi-hizmetler

Tarım-hizmetler-sanayi

Sanayi-tarım-hizmetler

Hizmetler-sanayi-tarım


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DP'nin 1949 yılındaki kongresinde çalışma ilişkilerine yönelik eklenen düzenlemelerden biridir?


Grev hakkı

Ücresiz tatil ve izinler

Sosyal sigortalarda kesintiler

Toplu sözleşmelerin askıya alınması

Sendika kurmanın yasaklanması


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2821 sayılı Yasa ile sendika üyeliği yasaklanan meslek gruplarından değildir?


din ibadet işlerinde çalışanlar 

öğrenciler 

doktorlar

özel öğretim kurumlarında öğretmenlik yapanlar 

özel güvenlik görevlileri


7.Soru

1955-1965 arası dönemde kadın işgücünün ağırlıklı bir şekilde toplandığı çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Sanayi

Nakliyat

Muhaberat

Tarım

Hayvancılık


8.Soru

1947 yılında çıkarılan 5018 sayılı Sendikalar Kanunu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Kadınların iş gücüne katılma oranı artmıştır.

İşverenler önemli kazanımlar elde etmişlerdir.

İşçi sigortaları kurumunun kurulmasına olanak tanımıştır.

İş mahkemeleri kurulması bu kanunun çıkmasında önemli bir etkendir.

Türkiye'de sendika özgürlüğü rejiminden sendika hakkı rejimine geçilmiştir.


9.Soru

Hangisi grevlere yönelik doğru bir bilgi değildir?


12 Eylül askeri darbesi sonrasında tüm grevler yasaklandı ve grev hakkı askıya alındı.

 1984 yılından itibaren yeniden uygulanmaya başladı.

1980 sonrasından itibaren grev erteleme mekanizması kullanılmamıştır. 

 

2000’li yıllarda önemli düşüşler yaşanmaya başlanmıştır. 

Grev eğilimi 1989-1995 arasında ciddi bir artış gösterir.


10.Soru

19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında geliştirilen ve makine başındaki işçinin davranışlarını, birim zamanda en fazla üretimi gerçekleştirecek biçimde düzenlemeye dayanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?


Dunlopism

Nixonism

Keynesçilik

Taylorism

Fordizm


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1940-1960 döneminde gerçekleşen işveren kesiminin örgütlenmesine ilişkin gelişmelerden biri değildir?


İlk işveren sendikası 1949 yılında kurulmuştur.

İşveren sendikalarının sayısı işçi sendikalarından daha azdır. 

İşveren sendikalarının varlığı işçi örgütlenmesinden öncesine dayanır.

1962 yılında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu kurulmuştur.

Dönemdeki bazı hukuksal gelişmeler işverenlerin örgütlenmesinin önüne geçmiştir.


12.Soru

Ülkelerin gruplandırılmasında  “korporatist rejimler”, “devletçi rejimler” ve“neo-liberal rejimler” terimlerini kullanan ekonomist(ler) aşağıdakilerden hangisidir?


Elger ve Edwards

Albert

Crouch

Buroway

Coates


13.Soru

Memurların sosyal güvenlikleri tek çatı altında bütüncül bir çözüme ulaştırılması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?


İşçi sigortaları kuurumunun kurulması 

Çalışma Mevzuatının düzenlenmesi 

Emekli Sandığının kurulması 

İK'nda yapılan değişiklikler 

İş Mahkemeleri Kanunu


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Çekirdek ülkeler veya Ren Bölgesi modeli" ülkeleri arasında yer alır?


Danimarka

Belçika

Norveç

Finlandiya

İsveç


15.Soru

1967 yılında Türk-İş’ten ayrılan sendikacılar hangi sendikayı kurmuştur?


DİSK

MİSK 

TİSK

KESK

Hak-iş


16.Soru

I. Türk-İş’e bağlı 26 sendikanın oluşturduğu Koordinasyon Kuruluyla üç kamu işveren sendikası arasında sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanamaması üzerine yapılmıştır.

II. 12 Eylül baskı koşulları ve ANAP hükümetleri döneminde yaşanan ciddi reel ücret kayıpları ve yoksullaşma eylemlerin en büyük nedeniydi.

III. Eylemler salt ekonomik çerçeveyle sınırlı talepler İçeriyordu. 

1989 Bahar Eylemleri' ne ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu ile sendika kurması yasaklanan gruplar arasında yer almaz?


Din ibadet işlerinde çalışanlar

Öğrenciler

Özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapanlar

Banka çalışanları

Özel güvenlik görevlileri


18.Soru

Emek sermaye karşıtlığını yönetme süreçlerinde, işçi ve işveren örgütlerinin birbirleriyle ve devletle, yapısal ve işlevsel ayrıcalıklara sahip biçimde girdikleri kurumsallaşmış işbirliğine ne ad verilir?


Neo-liberalizm

Neo-korporatizm

Neo-fordizm

Taylorizm

Keynesçilik


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 döneminde işgücünde yaşanan değişikliklerden birisidir?


Tarım dışı istihdam 1980 yılında %50’nin altında gerçekleşmiştir

Kamu görevlileri sayısı 1980 yılında 1 milyonun üzerine çıkmıştır

Ücretle çalışan sayısında önceki yıllara göre azalma olmuştur

Kamuda çalışan işçi sayısında önceki yıllara göre azalma olmuştur

İmalat sanayinde çalışan sigortalı işçi sayısı uzun yıllar sabit kalmıştır


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Nike üretiminin tamama yakın kısmının üretildiği firmalara ait ülkelerden biri değildir?


Çin

Endonezya

Amerika

Tayland

Güney Kore