Ceza Hukuku Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ceza hukukunun en önemli kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?


Anayasa

Kanun

Doktrin

Yüksek mahkeme içtihatı

Uluslararası sözleşmeler


2.Soru

Cezai sorumluluğun ortaya çıkması için aşağıdakilerden hangisi failin kastı kapsamında yer alması gereken hususlardandır?


 Suçun konusu

Objektif cezalandırılabilirlik şartı

Şahsi cezasızlık sebebinin olmadığı

Etkin pişmanlığa kanunda yer verilmemiş olması

Suçun takibinin şikayete tabi olmadığı


3.Soru

Kanuni tanımında birden çok harekete yer verilen suçlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


Ani suçlar

Kesintisiz suçlar

İhtiyari suçlar

Çok hareketli suçlar

İhmali suçlar


4.Soru

"Ali'nin Selim'i öldürmek için üzerine araba sürdüğünü gören Ceren, Ali’nin
Selim'i ezmesini engellemek için Selim’in önüne geçerek siper olur. Ali, buna rağmen arabayı sürer ve Selim ile birlikte Ceren'i de öldürür." Verilen örnekte Ali Ceren'i nasıl öldürmüştür?


Olası kastla

Doğrudan kastla

Bilinçli taksirle

Bilinçsiz taksirle

Kast-taksir kombinasyonu ile


5.Soru

Orjinal bir tabloyu çalmak isterken sahtesini çalan bir hırsız nasıl cezalandırılır?


Orjinal tabloyu çalmış gibi cezalandırılır

Sahte tabloyu çalmış gibi cezalandırılır.

Cezasında indirim olmaz

Hırsızın niyetine göre cezalandırılır.

Hırsız durumdan pişman değilse orjinal tabloyu çalmış gibi cezalandırılır


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk sebeplerinden biri değildir?


İlgilinin rızası

Meşru savunma

Hakkın kullanılması

Zorunluluk hali

Görevin ifası


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özgü suçtur?


Görevi kötüye kullanma

Kasten yaralama

Taksirle yaralama

Kasten öldürme

İftira


8.Soru

Kanuni tanımına göre, meydana gelmesi için tek hareketin yeterli olduğu suçlar aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?


Ani suçlar

Kesintisiz suçlar

Bağlı hareketli suçlar

Tek hareketli suçlar

İcrai suçlar


9.Soru

Yağma suçunun kanuni tarifinde (TCK m. 148), cebir veya tehditle bir malın alınmasından söz edilmektedir. Cebir veya tehdit dışındaki bir hareketle (örneğin hile ile) malın alınması hâlinde, yağma suçu oluşmaz. Bu açıklamaya göre yağma suçu fiilin kanuni tanımda düzenleniş biçimine göre nasıl bir suçtur?


Tek hareketli suç

Serbest hareketli suç

Bağlı hareketli suç

Kesintisiz suç

Seçimlik hareketli suç


10.Soru

  1. Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecektir.
  2. Temel haklar, kişi hakları ve ödevleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez.
  3. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olağanüstü hallerde  suç ve ceza konulması mümkündür.

Yukarıda cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunda yasaktır?


Kıyas

Yorum

Temyiz

İstinaf

Belirlilik


12.Soru

(A)’nın, hasmı (B)’yi öldürmek için attığı merminin sekerek oradan geçmekte olan (C)’yi yaralaması halinde, (A)’nın ceza sorumluluğu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(A), (B)’ye karşı kasten adam öldürmeye teşebbüsten, (C)’ye karşı taksirle yaralama suçundan dolayı sorumludur.

(A), (B)’ye taksirle yaralama suçundan, (C)’ye karşı kasten adam öldürmeye teşebbüsten dolayı sorumludur.

(A), her ikisine karşı taksirle yaralama suçundan dolayı sorumludur.

(A), her ikisine karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dolayı sorumludur.

(A), her ikisine karşı taksirle yaralama teşebbüsten dolayı sorumludur.


13.Soru

I. Taksirli suçlarda hareketin yöneldiği netice, tipikliğin dışında bir neticedir. 

II. Taksirli suçlarda yönlendirici irade, kasti suçlarda olduğu gibi hukukun yasakladığı bir hususu gerçekleştirmeye yönelik değildir.

III. Taksirle işlenen suçlarda haksızlığın oluşumu bakımından fiilin belli bir amaca yönelik olarak gerçekleştirilmesi tek başına yeterlidir.

Taksirli suçların yapısıyla ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I, II ve III

Yalnız II


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tehlike suçudur?


Mala zarar verme

Yaralama

Suç işlemeye tahrik

Yağma

Hırsızlık


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tipikliğin maddi unsurları içerisinde yer alır?


Suçla korunan hukuki menfaat

Objektif cezalandırılabilirlik şartları

Suçun konusu

Kusurluluk

Kast


16.Soru

Esasen haksızlık teşkil eden ve fakat ifade ettiği haksızlık içeriği suçlara göre
daha az olduğu için idari yaptırımı gerektiren fiilleri aşağıdakilerden hangisi incelemektedir?


Ceza hukuku

İdare hukuku

Ceza muhakemesi hukuku

Güvenlik Tedbiri

Kabahatler Kanunu


17.Soru

Suç teşkil eden bir fiilin işlendiği şüphesiyle başlayıp bu şüphenin failin lehine veya aleyhine yenilenmesine kadar devam eden sürece ne ad verilir?


Ceza hukuku

İnfaz hukuku

Ceza muhakemesi hukuku

İşlem hukuku

Yargılama


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kastın kapsamına giren unsurlardan değildir?


Suçun konusu

Fail

Mağdur

Fiil

Hukuki değer


19.Soru

Neticeli suçlarda cezai sorumluluğun ortaya çıkması için aşağıdakilerden hangisi failin kastı kapsamında yer alması gereken hususlardan değildir?


Fiil

Netice

Mağdurun suçun oluşumuna etki eden niteliği

Failin suçun oluşumuna etki eden niteliği

Fiilin kanunda suç olarak düzenlendiği


20.Soru

A, yeni doğmuş bebeğini beslememiş ve bebek açlık nedeniyle ölmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi A için söylenebilir?


A icrai bir suçun failidir.

A, gerçek olmayan ihmali suçun failidir.

A, gerçek ihmali suçun failidir.

A'nın ceza hukuku anlamından bir sorumluluğu yoktur. Ahlaki sorumluluğu vardır.

A, yeni doğmuş çocuğu taksirle öldürme suçundan ceza alır.