Ceza Hukuku Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenidir?


Şikayetin geri alınması

Sağır-dilsizlik

İlgilinin rızası

Haksız tahrik

Zorunluluk hali


2.Soru

Suçlunun kişiliğini, fiziki ve psikolojik özelliklerini, kişinin içinde yaşadığı sosyal çevrenin, aile ilişkilerinin, ekonomik durumun, eğitim durumunun, cinsiyetin, yaşın, dini inançların, iklim ve mevsim gibi çevre koşullarının suç işleme olgusu üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalına ne ad verilir?


Viktimoloji

Kriminoloji

Adli yardımlaşma

Ceza hukuku

Yaptırım hukuku


3.Soru

  1. Ceza hukuku, özel hukuk içerisinde yer alan bir bilim dalıdır.
  2. Ceza hukuku, kendi içinde maddi ceza hukuku ve manevi ceza hukuku olmak üzere alt disiplinlere ayrılır.
  3. Ceza hukukunun genel hükümleri bütün suçlar için geçerli ortak prensipleri ihtiva etmektedir.

Yukarıda ceza hukuku disiplini ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


4.Soru

Baran kendinin zannettiği cüzdan yerine Hakan'ın cüzdanını alıp gitmiştir. Bu olay çerçevesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Baran suçun konusunda hataya düşmüştür.

Baran neticede hataya düşmüştür.

Baran mağdurun kimliğinde hataya düşmüştür.

Baran nedensellik bağında hataya düşmüştür.

Baran fiilin mahiyetinde hataya düşmüştür.


5.Soru

(A); (B)'ye ait makineleri çalmıştır. (B) aleyhine hırsızlık nedeniyle ceza davası açılmıştır. Ancak, (A) işletmesinin faaliyetine devam edebilmek için gereken makinelerden bir ay süre ile yoksun kaldığı için, 120.00 TL'lik zarara uğramıştır. Bu olayda ceza hukuku ile aşağıdakilerden hangisi arasındaki ilişki görülmektedir?


Bilişim hukuku. 

Eşya hukuku. 

Borçlar hukuku.

Miras hukuku.

İş hukuku. 


6.Soru

01.01.2019 tarihinde, fail A, aynı konutta beraber yaşadığı amcasına karşı x suçunu işlediğinde suçun cezası 10 yıldan 15 yıla hapis cezasıdır. 10.01.2019 tarihinde yapılan bir kanun değişikliği ile A'nın işlediği fiilin cezası 5 yıldan 8 yıla hapis cezası olarak değiştirilmiştir. 15.01.2019 tarihinde A yakalanarak ifadesi alınmıştır. Mecliste yaşanan yoğun tartışmalardan sonra 15.03.2019 tarihinde suçun cezası tekrar 10 yıldan 15 yıla hapis cezası olarak düzenlenmiştir.15.06.2019 tarihinde A hakkında kesin hüküm verildikten sonra suçun amca, dayı, hala, teyzeye karşı işlenmesi halinde faile ceza verilmeyeceğine dair bir kanun değişikliği olmuştur. Ancak Anayasa mahkemesi 22.08.2019 tarihinde yapılan bu son kanun değişikliğini iptal etmiştir.

A hakkında hangi kanun hükmü uygulanmalıdır?


01.01.2019 tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmü

10.01.2019 tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmü

15.01.2019 tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmü

15.06.2019 tarihinde yürürlükte bulunan kanun hükmü

23.08.2019 tarihinde yürürlükte bulunan hukuki duruma göre


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenlerinden biri değildir?


Görevin ifası

Meşru savunma

Haksız tahrik

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası


8.Soru

Bir hükmün yürürlüğe girdiği anda ilgili olan her olaya uygulanmasını ifade eden kavram hangisidir?


Ani uygulama

Kati uygulama

Kesin uygulama

Derhal uygulama

Bilahare uygulama


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kanunilik ilkesinin sonuçlarından değildir?


İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamaması

Belirlilik ilkesi

Örf ve adetle suç ve ceza konulamaması

İnfaz kanunun derhal uygulanması

Kıyas yasağı ve ceza kanunlarının geçmişe yürütülmesi yasağı


10.Soru

Failin tipikliği gerçekleştirecek somut bir tehlikenin varlığının bilincinde olmasına ve tehlikeyi göze almasına rağmen rağmen, asıl amaca ulaşmak için muhtemel neticelerin gerçekleşmesini göze aldığı manevi unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrudan kast

Dolaylı kast

Olası kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir


11.Soru

  1. Devlet ceza hukukunu toplum düzeninin sağlanmasında ilk çare olarak kullanmalıdır.
  2. Ceza hukuku, hukuk devletinin esasları çerçevesinde kullanılmalıdır.
  3. Ceza hukuku, sahip olduğu yaptırımların önleyici etkisiyle, hukuki değerlerin korunması fonksiyonu görmektedir.

Yukarıda ceza hukuku ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


12.Soru

TCK’nın “sınırın aşılması” başlığını taşıyan 27. maddesinin ikinci fıkrasına göre hangi durumda sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan,korku veya telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez ?


İlgilinin rızası

Meşru savunma 

Görevin ifası 

Hakkın kullanılması 

Kasten işlenen suçlar


13.Soru

A, kızını okula yetiştirmeye çalışırken kırmızı ışıkta geçmiş ve yan yoldan gelen B’nin kullandığı araç A’nın aracına çarparak A’nın kızı K’nin ölümüne neden olmuştur.

Buna göre A’nın ceza sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kasten insan öldürmekten sorumludur.

Kasten yaralamadan sorumludur. Cezasında indirim yapılır.

Taksirle insan öldürmekten sorumludur. Hakim A’ya ceza vermeyebilir.

Neticesi sebebiyle ağırlaşan yaralamadan sorumludur.

Cezai sorumluluğu yoktur.


14.Soru

A, B'nin başına silah dayayarak, hakaret mektubu yazdırmış ve imzalatmıştır. 

Aşağıdakilerden hangisi A için söylenebilir?


A, azmettiren sıfatıyla ceza alır

A, suça teşvik eden sıfatı ile ceza alır.

A, dolaylı faildir, suçun cezasıyla cezalandırılır.

A, fiili doğrudan doğruya beraber işleyendir.

A, yardımcı faildir. 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok hareketli suçlardandır?


kasten adam öldürme

hakaret

dolandırıcılık

cinsel saldırı

hırsızlık


16.Soru

Hukukumuzda kolluk görevlileri, kararı veren mahkeme veya emri veren Cumhuriyet savcısı nezdinde hazır bulundurulmasını sağlamak amacıyla şüpheli veya sanığı zorla getirme yetkisine sahiptir. Söz konusu bu durumda kolluk görevlileri aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden hangisinden yararlanır?


Görevin ifası

Meşru savunma

Zorunluluk hali

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası


17.Soru

...................... fail tipikliği gerçekleştirecek somut bir tehlikenin varlığının bilincinde olduğu gibi, bu tehlike onun tarafından ciddiye de alınmaktadır. Ancak fail bakımından asıl amaç o kadar önemlidir ki, buna ulaşmak için muhtemel neticelerin gerçekleşmesi göze alınmaktadır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Doğrudan kastta

Olası kastta

Bilinçli taksirde

Bilinçsiz taksirde

Hatalı eylemde


18.Soru

I. Anayasa II. Doktrin III. Yüksek mahkeme içtihatları IV. Kanun V. Uluslararası sözleşmeler  Ceza hukukunun dolayısıyla kaynakları seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?


I ve III

II ve V

III ve V

I ve IV

II ve III


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok hareketli suçlara örnek olarak gösterilebilir?


Hakaret

Özel belgede sahtecilik

Cinsel saldırı suçu

İnsan öldürme suçu

Hırsızlık


20.Soru

TCK’ya göre; kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi hangi manevi unsur türünün oluşumuna sebebiyet verir?


Birinci dereceden doğrudan kast 

İkinci dereceden doğrudan kast

Olası kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir