Ceza Hukuku Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddi ceza hukukunun inceleme alanına giren konulardan değildir?


Bir fiilin suç teşkil edebilmesi için bulunması gereken unsurları

Suç dolayısıyla sorumluluk için aranan şartları

Suçun işlenmesi hâlinde uygulanabilecek yaptırımları

Soruşturma sürecinin işleyişi

Suçun işlenmesine bağlanan diğer hukuki sonuçları


2.Soru

I. Nedensellik

II. Suçun konusu

III. Objektif cezalandırılabilme şartları

IV. Şahsi cezasızlık sebepleri

Yukarıdakilerden hangisi kastın kapmasında kabul edilir?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

III, IV

II, IV


3.Soru

Güveni kötüye kullanma suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 155. maddesine göre, bu suç "aralarındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan güvene dayalı olarak belli bir şekilde tasarrufta bulunması için bir malın zilyetliği kendisine teslim edilen kişi" tarafından işlenebilir. Görüldüğü üzere bazı suçların kanuni tanımında, bu suçların ancak özel bir yükümlülük altında bulunan ve belli bir özelliğe sahip olan kişiler tarafından işlenebileceği kabul edilmektedir. Bu tür suçlara ne ad verilir?


İştirak halinde işlenen suç

Kesintisiz suç

Özgü suç

Faili belli olan suç

Zincirleme suç


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kesintisiz suçtur?


Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Kasten öldürme

Taksirle öldürme

Kasten yaralama

Mala zarar verme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi soyut tehlike suçlarından biri değildir?


Suç işlemeye tahrik

Yalan yere yemin 

Yalan tanıklık

Hırsızlık

Suç ve suçluyu övme


6.Soru

(A)’nın, hasmı (B)’yi öldürmek için attığı merminin sekerek oradan geçmekte olan (C)’yi yaralaması halinde, (A)’nın ceza sorumluluğu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(A), (B)’ye karşı kasten adam öldürmeye teşebbüsten, (C)’ye karşı taksirle yaralama suçundan dolayı sorumludur.

(A), (B)’ye taksirle yaralama suçundan, (C)’ye karşı kasten adam öldürmeye teşebbüsten dolayı sorumludur.

(A), her ikisine karşı taksirle yaralama suçundan dolayı sorumludur.

(A), her ikisine karşı kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan dolayı sorumludur.

(A), her ikisine karşı taksirle yaralama teşebbüsten dolayı sorumludur.


7.Soru

Cinsel saldırı gereçekleştirmek isteyen fail mağdurun bağırıp komşuların duymaması için mağdurun ağzını kapatmak isterken fark etmeden burnunu da kapatmıştır. Mağdur havasızlıktan ölmüştür.

Failin cezai sorumluluğu aşağıdakilerden hangisine dayanır?


Doğrudan kast

Olası kast

Bilinçli taksir

Neticesi sebebiyle ağırlaşan suç

Hata


8.Soru

Kendisine karşı suç işlenen kimseye ne denir?


Tanık

Sanık

Mağdur

Fail

Müdafi


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmada sınırın heyecan, korku veya telaş nedeniyle aşılması halinde söz konusu olur?


Fail ceza almaz

Fail işlediği suça teşebbüsten dolayı ceza alır

Fail işlediği suçun taksirli biçiminden ceza alır

Fail işlediği suçun cezasını alır

Fail işlediği suçun cezasını haksız tahrik nedeniyle indirilmiş şekliyle alır


10.Soru

İnsanların toplum içinde birlikte yaşamalarının temini, toplumsal düzenin devamı için korunması gereken hukuki değerleri ihlal eden belli insan davranışları aşağıdakilerden hangisidir?


Güvenlik tedbiri

ceza

Suç

 Güvenlik

Soruşturma


11.Soru

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesini tanımlayan manevi unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Doğrudan kast

Dolaylı kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir

Bilinçli kast


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suçun temel şekline eklenen ve cezanın arttırılmasına veya azaltılmasına neden olan hususları ifade eder?


Netice sebebiyle ağırlaşmış haller

Nitelikli haller

Ağırlaştırıcı sebepler

Hafifletici sebepler

Objektif cezalandırılabilirlik şartları


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin saldırısına karşı meşru savunma mümkün değildir?


Akıl hastanesinden kaçan A, elindeki bıçakla yoldan geçen B'ye saldırır.

Sarhoş S eve gelerek, eşi E'yi sopayla döver.

A'nın evinden kaçan köpek K, yoldan geçen G'yi bacağından ısırır.

Küçük yaştaki K, bakkala girerek gofret çalar.

Zehirli yılan besleyen B, yılanı Z'yi zehirlenmesini istediği hasmı H'nin üzerine atar.


14.Soru

Kendisine ateş eden hasmının kurşunundan kurtulup, hasmı ikinci kez ateş etmeden önce silahını ateşleyerek hasmını öldüren kimse bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


Meşru savunma

Zorunluluk hali

Mücbir sebep

Görevin ifası

Hakkın kullanılması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tipikliğin maddi unsurları içerisinde yer alır?


Şahsi cezasızlık sebepleri

Etkin pişmanlık

Kast

Taksir

Mağdur


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun ilgili olduğu hukuk dallarından değildir?


Anayasa hukuku

İdare hukuku

Medeni hukuk

Devletler hukuku

İş hukuku


17.Soru

Bir kimsenin kendisini veya başkasını hedef alan bir saldırı karşısında, savunma amacına yönelik olarak ve saldırgana karşı bu saldırıyı defedecek ölçüde kuvvet kullanmasına ne ad verilir?


Meşru savunma

Suç

Zaruret hali

Haksız tahrik

Görevin ifası


18.Soru

A, yeni aldığı pompalı tüfeği içinde fişeği olduğu hâlde duvara çaktığı iki çiviye asar. Tüfek, A işteyken eve gelen
misafirlerden B’nin dikkatini çeker. B’nin eline alarak kurcalamaya başladığı tüfek aniden patlar ve diğer misafir C’nin yaralanmasına sebebiyet verir.

Olay bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A, taksirle yaralamaya sebebiyet, B doğrudan kastla yaralamadan sorumlu olur.

A’nin kastı yoktur, dolayısıyla herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmaz.

A’nın ve B’nin taksiri vardır, taksirle yaralamadan dolayı sorumludurlar

A taksirden, B ise olası kastla yaralamadan sorumlu olur

Her ikisi de olası kastla yaralamadan dolayı sorumlu tutulurlar.


19.Soru

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu’nun 109. maddesine göre “Bir kimseyi hukuka aykırı olarak bir yere gitmek veya bir yerde kalmak hürriyetinden yoksun bırakan kişiye, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.” Görüldüğü üzere suçta fiil mağdurun özgür olarak hareket etmesi engellendiği sürece devam edtmektedir. Bu açıklamaya göre kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu fiilin kanuni tanımda düzenleniş biçimine göre nasıl bir suçtur?


Tek hareketli suç

Serbest hareketli suç

Bağlı hareketli suç

Kesintisiz suç

Seçimlik hareketli suç


20.Soru

Bir fiilin suç teşkil edebilmesi için bulunması gereken unsurları, suç dolayısıyla sorumluluk için aranan şartları ve suçun işlenmesi hâlinde uygulanabilecek yaptırımları ve suçun işlenmesine bağlanan diğer hukuki sonuçları inceler.

 

Yukarıdaki paragrafta ceza hukuku alt disiplinlerinden hangisinin tanımı verilmektedir?


Maddi ceza hukuku

Manevi ceza hukuku

Ceza muhakemesi

Ceza sonuçları

Suça bağlı ceza hukuku