Ceza Hukuku Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Somut olayda suçun maddi unsurlarına ilişkin bilgisizliği, eksik veya yanlış tasavvuru ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

Suçun niteliğinde hata

Suçun nitelikli unsurlarında hata

Şahısta hata

Unsur yanılgısı


2.Soru

Komşusunu bıçaklamaya çalışan kimsenin, tam bu sırada arkasından yaklaşıp odunla kafasına vuran Aylin bakımından aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Meşru savunma

Zorunluluk hali

Mücbir sebep

Görevin ifası

Hakkın kullanılması


3.Soru

Suçun yapısında, haksızlık teşkil eden fiili gerçekleştiren kişinin (failin) işlemiş olduğu bu fiilden dolayı kınanıp kınanamayacağının değerlendirildiği aşamaya ne ad verilir?


Kusurluluk

Tipiklik

Hukuka aykırılık

İhmali davranış

Haksızlık


4.Soru

Resmi belgede sahtecilik suçunun konusunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?


Taşınır mal

Belge

Mülkiyet

Mağdurun bedeni

Kamunun güveni


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisine karşı meşru savunmada bulunmak mümkündür ?


Gerçekleşmesi muhtemel saldırı

Tekrarı kesin olmayan bitmiş saldırı

Hakaret 

İnsanlar tarafından araç olarak kullanılmayan hayvan saldırısı

Akıl hastası tarafından yapılan saldırı


6.Soru

I. Hareket

II. Davranış

III. Fiil

IV. Tipiklik

Yukarıda verilenlerden hangileri aynı anlama gelmektedir?


I ve II

I ve III

II ve III

II ve IV

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serbest hareketli suçlara örnek olarak gösterilemez?


Kasten öldürme

Hırsızlık

Yağma

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

Cinsel saldırı


8.Soru

Basın yoluyla verilen bir haberin gerçek ve güncel olmaması aşağıdakilerden hangisinde değerlendirilir? 


Hakkın kullanılması

Hukuka uygunluk

Hukuka aykırılık

İlgilinin rızası

Görevin ifası


9.Soru

Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin ................ göre belirlenir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


kastına

kusuruna

isteğine

dikkatine

özenine


10.Soru

I. Anayasa

II. Doktrin 

III. Kanun

IV. Uluslararası sözleşmeler

V. Yüksek mahkeme içtihatları

Seçeneklerden hangisi ceza hukukunun doğrudan kaynaklarındandır?


II,III ve V

I, III ve IV

I, III ve V

III, VI ve V

II, III ve IV


11.Soru

Görme bozukluğu olan B’nin ameliyat edilmesi gerekmektedir. B doktoru tarafından ameliyat olması gerektiği ve ameliyatının doğuracağı sonuçlar üzerinde aydınlatılmış ve ameliyat olmak konusundaki kararını doktoruna bildirmiş bunun üzerine ameliyat edilmiştir. B’nin fiiline uygulanacak hukuka uygunluk sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


İlgilinin rızası

Görevin ifası

Zorunluluk hali

Meşru savunma

Hakkın kullanılması


12.Soru

1- Suçun maddi unsurlarında hata

2- Suçun nitelikli unsurlarında hata 

3- Muhakeme şartlarının varlığında hata

4- Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

Aşağıdakilerden hangisinde kastı kaldıran hata hâlleri tam ve doğru olarak verilmiştir?


1,2 ve 3

1, 2 ve 4

2, 3 ve 4

 3 ve 4

1 ve 4


13.Soru

Bir kişinin karanlıkta ormanda domuz zannederek yanlışlıkla arkadaşını öldürmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi vardır?


Kasten öldürme

Olası kastla öldürme

Suçun maddi unsurlarında hata

Taksirle öldürme

Cezai sorumluluğunun olmaması


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilgilinin rızasının beyanı olarak değerlendirilemez? 


Açıkça beyan

Örtülü beyan

Yanılma

Yazılı beyan

Sözlü beyan


15.Soru

Suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu
gösteren hukuk disiplini aşağıdakilerden hangisidir?


Vatandaşlık hukuku

Ceza hukuku

Kamu hukuku

İdari hukuk

Mali hukuk


16.Soru

"Suç, karşılığında ceza hukuku yaptırımı öngörülmüş ...............". 

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


haktır

haksızlıktır

mağduriyettir

zarardır

şikayettir.


17.Soru

Aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden hangisi  İcra ve İflas Kanunu’nun verdiği yetkiyi kullanarak haciz işlemi yapmak için başkasının konutuna giren icra memuru bakımından söz konusu olabilir?


Kanunun hükmünü yerine getirme

İlgilinin rızası

Zaruret hali

Meşru savunma

Hakkın kullanılması


18.Soru

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç nasıl oluşmaktadır?


Doğrudan kasıtla

Olası kasıtla

Bilinçli taksirle

Bilinçsiz taksirle

Kast ve taksirin kombinasyonundan


19.Soru

Kanuni tanımında “hukuka aykırı olarak” ifadesi yer alan bir suç açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sadece doğrudan kastla işlenebilir

Sadece olası kastla işlenebilir

Sadece bilinçli taksirle işlenebilir.

Sadece bilinçsiz taksirle işlenebilir.

Doğrudan ve olası kastla işlenebilir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakımından görevin ifası hukuka uygunluk nedeninden söz edilemez?


İhbar yükümlülüğünü yerine getiren kişi

Bilirkişilik görevini yerine getiren kişi

Alacağını tahsil etmek amacıyla bizzat borçlusunun konutuna giren kişi

Zor kullanma yetkisini kullanan kolluk 

İcra işlemi yapan memur