Ceza Hukuku Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

A, B'ye yaralamak amacıyla taş atmış fakat B'nin kafasına gelen taş ölümüne yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi A'nın cezai sorumluluğu bakımından söylenebilir?


Nitelikli insan öldürme suçundan sorumludur

Basit insan öldürme suçundan doğrudan kastla sorumludur

Basit insan öldürme suçundan dolaylı kastla sorumludur

Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan dolayı sorumludur

Kasten yaralama ve  taksirle insan öldürme suçlarından sorumludur


2.Soru

Hangisi/leri ceza hukukunun dolayısıyla kaynaklarındandır?

I- Uluslararası sözleşmeler

II-Doktrin

III-Yüksek mahkeme içtihatları

IV-Kanun


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II ve III

Yalnız IV


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedenleri arasında yer almamaktadır?


Görevin ifası

Hakkın kullanılması

Meşru savunma

İlgilinin rızası

Örf ve adetlere göre davranma


4.Soru

I- Yağma suçu

II- Dolandırıcılık suçu

III- Kasten öldürme suçu

Yukarıda sayılan suçlardan hangisi veya hangileri çok hareketli suçtur?


I ve II

I ve III

II ve III

Yalnızca III

Yalnızca I


5.Soru

Kural olarak, hukuka uygunluk nedenlerinde sınırın kast olmaksızın aşılması halinde ne şekilde hareket edilir?


Fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suç için kanunda yazılı cezanın altıda birinden üçte birine kadarı indirilerek hükmolunur.

Fiil taksirle işlendiğinde de cezalandırılıyorsa, taksirli suçun cezası altıda birinden üçte birine kadar arttırılarak hükmolunur.

Kastedilen suçun cezası dörtte biri indirilerek hükmolunur.

Kastedilen suçun cezası yarısı indirilerek hükmolunur.

Faile ceza verilmez.


6.Soru

Suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesine ne ad verilir?


Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir

Kast

Tekerrür

Teşebbüs


7.Soru

Suç nasıl tanımlanır?


Ceza hukukunun devreye girmesidir.

Toplumu oluşturan insanların ilişkilerinde esas aldıkları ahlak, din, örf ve âdet kurallarıyla tanımlanır.

Suç¸ kavramını, kanunda suç¸ olarak gösterilen ve islenmesi hâlinde ceza ve güvenlik tedbiri yaptırımıyla karşılanan fiiller seklinde tanımlanır.

Devletin   görevini yerine getirmek için koyduğu hukuk kuralları olarak tanımlanır.

Hangi davranışların hangi koşullar altında işlenmesi hâlinin açıklanmasıdır.


8.Soru

  1. Olası kast hâlinde cezada indirim öngörülmemiştir.
  2. Olası kast netice ile belirlenir.
  3. Olası kastta fail somut bir tehlikenin varlığının bilincinde değildir.

Yukarıda olası kast ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi benzer hukuki konularda mahkemeleri bağlayıcı bir etkiye sahiptir?


Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararları

Yargıtay Ceza Dairesi Kararları

İçtihadı Birleştirme Kararları

Bölge Adliye Mahkemesi Kararları

Ağır Ceza Mahkemesi Kararları


10.Soru

Aşağıdaki manevi unsur türlerinden hangisinde fail tipikliği gerçekleştirecek somut bir tehlikenin varlığının bilincinde olduğu gibi, bu tehlike onun tarafından ciddiye de alınmaktadır. Ancak fail bakımından asıl amaç o kadar önemlidir ki, buna ulaşmak için muhtemel neticelerin gerçekleşmesi göze alınmaktadır.


Doğrudan kast

Saik

Olası kast

Bilinçsiz taksir

Bilinçli taksir


11.Soru

Usulünce yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi hâlinde ne uygulanır?


Milletlerarası anlaşma

Anayasa

Kanun 

Yönetmelik 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi


12.Soru

Ağır hasta olan arkadaşının isteği üzerine onu zehirleyerek öldüren kişinin cezai sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kasten öldürmeden sorumludur.

İlgilinin rızası nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur.

İlgilinin rızası nedeniyle kasten öldürmenin cezası indirilerek verilir.

Hakkın icrası nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur.

Hakkın icrası nedeniyle kasten öldürmenin cezası indirilerek verilir.


13.Soru

Suçun konusunu aşağıdakilerden hangisi oluşturur?


Üzerinde tipe uygun hareketin icra edildiği gerçek konu oluşturmaktadır.

Toplum hayatı bakımından önem arz eden ve ceza hukuku tarafından korunan
yaşamsal değerler oluşturmaktadır.

Suçun kanuni tanımındaki fiili gerçekleştiren kişi oluşturmaktadır.

Hareketin dış dünyada meydana getirdiği değişiklik oluşturmaktadır.

İradi olan insan davranışları oluşturmaktadır. 


14.Soru

(A) hakkında 01.01.2014 tarihinde işlediği fiil nedeniyle 6 yıl hapis cezasına hükmedilmiştir. 2015 yılında yapılan değişiklik ile (A)'nın fiili suç olmaktan çıkarılmıştır. Bu bilgiler ışığında (A)'nın kalan cezası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


(A) 2019 yılında infaz kurumundan salıverilir. 

(A), 2016 yılı sonunda infaz kurumundan salıverilir. 

Cezasının 3/4'ü infaz edilmişse,  (A) salıverilir. 

(A)'nın kalan cezası infaz edilmez, infaz kurumundan salıverilir. 

(A)'nın tüm cezası infaz edilir. 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi neticeli suçtur?


Kasten öldürme

Hakaret

İftira

Konut dokunulmazlığının ihlali

Yalan tanıklık


16.Soru

Taksirli suçlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Aynı suça ilişkin hem kast hem taksir aynı anda olabilir

Taksirle işlenen suçlara iştirak hükümleri uygulanabilir

Taksirle işlenen suçlara teşebbüs hükümleri uygulanabilir

Taksirle işlenen suçların hukuka uygunluk sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile hukuka uygun hale gelmesi mümkün değildir

Bir kimsenin taksirle işlenen suçtan sorumlu tutulabilmesi için dikkat ve özen yükümlülüğünün de yerine getirilme imkânının bulunması gerekir


17.Soru

Netice sebebiyle ağırlaşmış suçlardan failin sorumlu tutulabilmesi için ağırlaşan netice bakımından en azından hangi manevi unsur türüyle hareket etmiş olması gerekir?


Birinci dereceden doğrudan kast

İkinci dereceden doğrudan kast

Olası kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir


18.Soru

Ceza kurallarına göre işlendiği zamanın kanuna göre suç sayılan bir fiilin, işlendikten sonra yürürlüğe giren kanunla suç olmaktan çıkartılması hâlinde karar nasıl verilir?


Ceza verilmez

İşlendiği zamanki kanuna göre ceza verilir

Cezada hafifletme uygulanır

Para cezası uygulanır

Topluma hizmet cezası verilir


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukuku ile devletler hukukunun kesiştiği konulardandır?


Adli yardımlaşma

Kanunyolları

Eski hale getirme

Hükümlülerin izin kullanmaları

Koruma tedbirleri


20.Soru

A, hasmı B'yi arabayla çarparak öldürmek istemiştir fakat hızla giderken aracı kontrol edemeyerek C'ye çarpmıştır.

A'nın C'ye karşı fiili aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilecektir?


Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir

Doğrudan kast

Olası kast

Hata