Ceza Hukuku Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kanunilik ilkesinin sonuçlarından değildir?


Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez.

Hiç kimse bir suç nedeniyle kanunda öngörülemeyen bir ceza ile veya kanunda öngörülen bir cezadan daha ağır bir ceza ile cezalandırılamaz

İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulama

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle olağanüstü hallerde suç ve ceza konulması mümkündür.

Suç teşkil eden fiillerin kanunda açık, seçik ve herkesin anlayabileceği şekilde tanımlanması gerekir.


2.Soru

A, B'yi zorla bir odaya kilitlemiştir. B bir fırsatını bularak kapıyı kırmış ve odadan kaçmıştır.

Bu duruma ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


A, ani bir suç işlemiştir.  Neticenin gerçekleşmesiyle tamamlanmış ve bitmiş bir fiil vardır.

Teşebbüs  aşamasında kalmış kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu vardır.

B için meşru müdafaa hali söz konusudur.

B, zorda kalma halinden yararlanır. A, teşebbüsten ceza alır.

B haksız tahrik hükümlerinden yararlanırken A, tamamlanmış kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ceza alır.


3.Soru

(X) belediyesinde çalışan Memur (A); kendisine başvuran vatandaş (V)'nin başvurusunu daha hızlı sonuçlandırmak için kendisinden 20.000TL almıştır. Burada ceza hukuku ile hangi hukuk dalı ile arasındaki ilişkiye dair suç türü bulunmaktadır. 


İş hukuku 

Ticaret hukuku

İdare hukuku 

Anayasa 

Devletler genel hukuku


4.Soru

  1. Bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı hâlinde fiil kanuni tanımdaki unsurları gerçekleştirse de hukuka aykırı değildir.
  2. Hukuka uygunluk nedenlerinin belirlenmesinde tüm hukuk düzeninin göz önünde bulundurulması gerekir.
  3. Hukuka uygunluk nedenleri, aynı olayla ilgili olarak  birbirinin yanında uygulanacak şekilde birleşemezler.

Yukarıda hukuka uygunluk nedenleri ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

 I ve III

I, II ve III


5.Soru

Şehir içinde yasal hız sınırlarının üzerinde, aracın fren balataları bakımsız şekilde hareket eden A kırmızı ışığı son anda farkedip frenlemeye çalışmasına rağmen duramamış ve karşıdan karşıya geçmekte olan bir yayaya çarparak onu yaralamıştır.

Anılan olayda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?


A, öldürmeye teşebbüs etmiştir

A, olası kastla hareket etmiştir

A, taksirle yaralama nedeniyle sorumludur

A'nın her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır

Yaya araca verdiği zarar nedeniyle sorumlu tutulur


6.Soru

Suç teşkil eden haksızlığı gerçekleştiren kişilere nasıl ve kaç çeşit yaptırım uygulanır?


Kamu hukuku ve özel hukuk seklinde bir yaptırıma gidilir.

Birlikte yaşamak ve toplumsal düzeni sağalma korumak şeklinde iki çeşit yaptırıma gidilir.

Belirli insan davranışlarının tanımlandığı tipik haksızlıkları önlemek için birçok yaptırıma gidilir.

Suç¸ teşkil eden haksızlığı gerçekleştiren kişilere ceza ve güvenlik tedbiri olmak üzere iki tür yaptırım uygulanmaktadır. Bunlardan ceza yaptırımı ancak islediği haksızlıktan dolayı kusurlu bulunan kişiye uygulanabilir. Bazı hâllerde suç¸ teşkil eden haksızlığı gerçekleştiren kişiye gerek kendisini gerek toplumu belli tehlikelerden korumak amacına yönelik olarak, güvenlik tedbiri yaptırımı uygulanabilmektedir.

Toplumda her haksızlık suç sayılmadığı için sosyal alanda uygulanan yaptırımlara gidilir.


7.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi, neticeli suçlarda, objektif olarak gerçekleşen hukuka uygunluk nedeninin bulunması ve fakat failin bu durumu bilmemesi halinde söz konusu olur?


Ceza almaz

Teşebbüsten dolayı ceza alır

Gerçekleşen suçun cezasını alır

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir

Ceza artırılarak verilir


8.Soru

Suçun maddi unsurlarındaki hatanın sonucuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Hem kastı hem taksiri kaldırır.

Taksiri kaldırır ama kastı etki etmez.

Kastı kaldırır; ancak taksirli sorumluluk saklıdır.

Basit taksiri kaldırır ama bilinçli taksir ve kasta etki etmez.

Herhangi bir etki göstermez.


9.Soru

İnsanların toplum içinde birlikte yaşamalarının temini, toplumsal düzenin devamı için korunması gereken hukuki değerleri ihlal eden belli insan davranışlarına ne ad verilir?


Suç

Ceza

Güvenlik tedbiri

Mutlak butlan

Cebri icra


10.Soru

Bir neticenin faile insan olma özelliğinden kaynaklanan kabiliyet durumuna göre kendi eseri olarak yüklenebilmesine ne ad verilir?


Objektif isnadiyet

Objektif sorumluluk

Kusurluluk

Özgü suç

Aynı neviden fikri içtima


11.Soru

Failin mağduru kasten öldürmesi, meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaşla aşılmasından kaynaklıysa ne şekilde hareket edilir?


Fail kasten öldürmeden cezalandırılır.

Fail taksirle öldürmeden cezalandırılır.

Fail kasten öldürmeye teşebbüsten cezalandırılır.

Faile kasten öldürmenin cezası belirli oranda indirilerek verilir.

Faile ceza verilmez.


12.Soru

İcra memuru A, usulüne uygun olarak hazırlanıp kendisine verilen icra emrini yerine getirerek B’nin evine gittiklerinde B kapıyı açmayınca çilingir yardımıyla evin kapısını açtırmış haciz işlemi yapmıştır. Çilingirin cezai sorumluluğunu değerlendiriniz.


Zorunluluk halinden yararlanır, ceza almaz.

Görevin ifasından yararlanır ceza almaz.

Meşru savunma bulunmaktadır. Ceza almaz.

İlgilinin rızası bulunmaktadır. Cezası indirilir.

Hakkın kullanılması söz konusudur, cezası indirilir.


13.Soru

Meşru savunmanın şartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İnsandan veya hayvandan kaynaklı bir saldırı bulunmalıdır.

Saldırının suç teşkil etmesi gerekli değildir.

Saldırıda bulunanın kusur yeteneğinin bulunması gerekmez.

Saldırı ile savunma arasında orantı bulunmalıdır.

Mevcut veya gerçekleşmesi ya da tekrarı muhakkak olan bir saldırı bulunmalıdır.


14.Soru

Devletler hukuku ile ceza hukukunun kesiştiği alanlar hangileridir?


Uluslararası Kabahatler Kanunu.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası sözleşmeler.

Avrupa Konseyinin ilgilendiği alanalar.

Ceza hukuku ile ilgili konular.

Suçluların iadesi ve adli yardımlaşma konuları.


15.Soru

Ceza Hukuku’nun dolayısıyla kaynaklar ve doğrudan kaynaklar olarak iki çeşit kaynak vardır ve bunlar, doğrudan kaynaklar ve dolayısıyla kaynaklar  olarak iki çeşit kaynak vardır. Bunlardan dolasıyla olan kaynaklar nelerdir?


Ceza hukukunun dolayısıyla kaynaklarının başındasuç ve cezalara ilişkin esaslar gelir.

Ceza hukukunun dolayısıyla kaynaklarının başında Türk ceza hukukunun temel kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’dur. 5237 sayılı TCK’da tüm suçlar bakımından geçerli olan genel hükümlere ilişkin esaslar gelir.

Ceza hukukunun dolayısıyla kaynaklarının başında suç¸ ve ceza hükmü içeren veya ceza hukukuna ilişkin hükümler taşıyan birçok özel kanun da bulunmaktadır vebunlara ilişkin esaslar gelir.

Ceza hukukunun dolayısıyla kaynaklarının başında devletlerin kendi iç hukukları gelir.

 

Ceza hukukunun dolayısıyla kaynaklarının başında Anayasa gelir.


16.Soru

 I. Doktrin                                                                                                                       II. Yüksek mahkeme içtihatı                                                                                       III. Anayasa                                                                                                 Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunun doğrudan kaynaklarındandır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


17.Soru

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesine ne ad verilir?


Bilinçsiz taksir

Bilinçli taksir

Doğrudan kast

Dolaylı kast

Olası kast


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tipikliğin maddi unsurlarından değildir?


Hukuki değer

Suçun konusu

Nedensellik bağı

Fiil

Mağdur


19.Soru

Kanuni tanımında hangi hareketlerle işlenebileceği bizzat belirtilen suçlar aşağıdakilerden hangisidir?


Tek hareketli suçlar

Çok hareketli suç

Bağlı hareketli suç

Özgü suç

Neticeli suç


20.Soru

Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesine ne ad verilir?


Bilinçli taksir

Olası kast

Bilinçsiz taksir

Doğrudan kast

Kast veya taksir