Ceza Hukuku Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki suç tiplerinden hangisi bakımından özel hukuka uygunluk nedeni düzenlenmiştir?


İnsan öldürme

Cinsel saldırı

Hırsızlık

Hakaret

Rüşvet


2.Soru

A tanımadığı bir çocuğu kaçırmaya çalışan B’nin kaçırmasına engel olmak için  B’ye yumruk atmıştır. A’nın ceza sorumluluğu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İlgilinin rızası

Görevin ifası

Hakkın kullanılması

Zorunluluk hali

Meşru savunma


3.Soru

Eğer bir suçun kanuni tarifinde “bilerek”, “bildiği hâlde”, “bilmesine rağmen”, “öğrenmesine rağmen” ve “karşılaşmasına rağmen” gibi ibarelere yer verilmişse, bu suçlar özel bir bilgiyle hareket edilmesini gerektirdiğinden ancak (…) işlenebilirler. Boşluğa hangi ifade gelmelidir?


doğrudan kastla

olası kastla

bilinçli taksirle

bilinçsiz taksirle

kast veya taksirle


4.Soru

Evinin önündeki bisikletini çalıp giden şahsı bağırarak durdurmaya çalışan; ancak durmaması üzerine silahını göğsüne doğru nişanlayarak ateş edip öldüren kişi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kasten öldürmeden sorumludur.

Meşru savunma nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur.

Zorunluluk hali nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur.

Meşru savunma nedeniyle kasten öldürmenin cezası indirilerek verilir.

Zorunluluk hali nedeniyle kasten öldürmenin cezası indirilerek verilir.


5.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi hırsızlık suçunun bir hukuki alacağa dayanan alacağın tahsili amacıyla gerçekleşmesi halinde söz konusu olur?


Fail ceza almaz

Hırsızlık suçunun cezası temel şekline nazaran artırılarak verilir.

Hırsızlık suçun cezası temel şekline nazaran indirilerek verilir.

Hırsızlık suçuna teşebbüsten dolayı ceza verilir.

Hırsızlık suçunun cezası haksız tahrik nedeniyle indirilir.


6.Soru

A, canını yakmak amacıyla ve ölebileceğini de düşünerek elindeki sopayla
B’nin başına vurur. Beyin kanaması geçiren B hayatını kaybeder.

A'nın ceza sorumluluğunu belirleyiniz.


Olası kastla öldürme suçundan cezalandırılır.

Doğrudan kasta öldürme suçundan cezalandırılır.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemiştir.

Taksirli öldürme suçundan cezalandırlır.

Herhangi bir suçtan cezalandırılmaz.


7.Soru

Türk Ceza Kanunu' na göre taksirli suçlarla ilgili aşağıdaki maddelerden hangisi yanlıştır?


Taksirli suçlarda öngörülebilir sonuçlar bakımından fail sorumlu tutulur. 

Taksirli suçlarda davranış normatif özellik gösterir. 

Taksir bilinçli ve bilinçsiz taksir olarak ikiye ayrılır. 

Taksirin esasını özen yükümlülüğünün ihmali oluşturur.

Taksir kastın hafifletici bir şeklidir. 


8.Soru

A ile B kavga etmekte ve fakat ilk saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu halde söz konusu olur?


Her ikisi de meşru savunmadan yararlanır

Her ikisi de yaralama suçundan ceza alır

Her ikisi de yaralama suçuna teşebbüsten ceza alır

Her ikisinin de cezası haksız tahrik nedeniyle indirilir

Her ikisi de ceza almaz, ancak karşılıklı tazminat yükümlülüğü doğar.


9.Soru

Kanunilik ilkesine Avrupa’da ilk yer veren ülke aşağıdakilerden hangisidir?


Norveç

İngililtere

Fransa

Almanya

Avusturya


10.Soru

Terör eylemleri, bilişim sistemlerine karşı veya bu sistemler aracılığıyla işlenen fiiller, uyuşturucu madde ticareti gibi suçlar hangi hukuk sisteminin kapsamındadır?


Medeni hukuk

Devletler hukuku

Ceza hukuku

Anayasa hukuku

İdare hukuku


11.Soru

Tamamlanması için neticenin aranmadığı  suçlara ne denir?


sırf hareket suçları

neticeli suçlar

neticesiz suçlar

kasti suçlar

hareketli suçlar


12.Soru

I. Refleks hareketleri

II. Uyku hali

III. Tehdit altında yapılan hareketler

IV. Hipnotik telkin altında yapılan hareketler

V. Cebir altında yapılan hareketler

Yukarıda sayılanlardan hangisi ceza hukuku alanında fiil niteliğini taşımaz?


I ve II

III ve V

II, III ve IV

I, II ve IV

I, II ve III


13.Soru

"Failin, hareketiyle hedeflediği doğrudan neticelerin yanı sıra, hareketinin zorunlu neticesi ya da kaçınılamaz yan neticesi olarak öngördüğü ve iradi olarak kabul ettiği her şey, bunları istemese dahi ................ kapsamındadır" ifadesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


olası kastın

doğrudan kastın

bilinçli taksirin

bilinçsiz taksirin

kast-taksir kombinasyonunun


14.Soru

I. Hakaret 

II. Kasten yaralama

III. Cinsel saldırı

IV. Kişinin hatırasına hakaret

V. Taksirle yaralama

Yukarıdaki suçlardan hangisine karşı meşru savunma söz konusu olmaz?


I, III ve IV

Yalnız I

Yalnız IV

I ve IV

I, IV ve V


15.Soru

A kişisi çok tehlikeli işlerde alınması gereken hayati önlemleri almadan çalıştırdığı işçilerden birinin iş kazasında ölümüne neden olmuştur. Bu olayda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Bilinçli taksir

Zincirleme suç

Doğrudan kast

Bileşik suç

Bilinçsiz taksir


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suçun tipik hareketinin üzerinde gerçekleştirildiği kişi veya şeyi ifade eder?


Suçun konusu

Mağdur

Suçla korunan hukuki menfaat

Fiil

Kast


17.Soru

Meşru savunmaya ilişkin şartlarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Savunmanın meşru olabilmesinin koşullarından ilki savunmada zorunluluğun olmasıdır.

Saldırı ile bunu savuşturmaya yönelik savunma arasında orantı bulunması gerekir.

Karşılıklı çatışma ve kavga gibi hâllerde,  meşru savunmadan yararlanılamaz.

Bir davranışın saldırı olarak nitelendirilebilmesi için haksız olması gerekir. Fiilin haksız olup olmadığı hukuk düzeni göz önünde bulundurularak belirlenir.

Saldırı bir insandan kaynaklanmalıdır. Ancak saldırıda bulunan kişinin kusur yeteneğine sahip olması gerekli değildir.


18.Soru

Resmi belgede sahtecilik suçunun temel şekli herkes tarafından işlenebilirken (TCK m. 204/1), nitelikli hali yalnızca kamu görevlisi tarafından işlenebilir (TCK m. 204/2). Bu örnekte olduğu gibi temel şekli herkes tarafından işlenebilmekle beraber nitelikli şekli sadece belirli özelliklere sahip kişiler tarafından işlenebilen suçlara ne ad verilir?


Gerçek özgü suç

Görünüşte özgü suç

Gerçek ihmali suç

Görünüşte ihmali suç

Objektif isnadiyet


19.Soru

_______, faile karşı ''kişisel bir kınama olarak'', işlediği fiile ilgili olarak iradenin oluşumunun kınanabilirliğini ifade etmektedir. 

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Kusur

Maddi hata

Kınama

Dolaylı kast

Yargılama


20.Soru

Hangisi/leri ceza hukukunun doğrudan kaynaklarındandır?

I-Doktrin

II-Kanun

III-Yüksek mahkeme içtihatları


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I, II ve III