Ceza Hukuku Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 7 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi/leri taksir türüdür?

I- Doğrudan taksir

II- Dolaylı taksir

III- Bilinçli taksir


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III


2.Soru

Ceza hukukunun kaynakları bakımından somut olaya doğrudan uygulanabilen ve uygulayıcı bakımından bağlayıcı nitelik taşıyan kaynaklar ne şekilde ifade edilir?


İkincil kaynaklar

Genel kaynaklar

Özel kaynaklar

Doğrudan kaynaklar

Dolaylı kaynaklar


3.Soru

Ceza hukukunun ilgili olduğu dalların başında hangi hukuk gelmektedir?


Ceza hukukunun ilgili olduğu hukuk dallarının başında, Kabahatler Kanunu gelmektedir.

Ceza hukukunun ilgili olduğu hukuk dallarının başında Anayasa Hukuku gelmektedir. Anayasalar bir hukuk devletinde normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan metinler olduğu için ilgili olduğu dalların başında  gelmektedir.

Ceza hukukunun ilgili olduğu hukuk dallarının başında, Devletler Hukuku gelmektedir.

Ceza hukukunun ilgili olduğu hukuk dallarının başında, Avrupa konseyi ve Birleşmiş Milletler hukuku gelmektedir.

Ceza hukukunun ilgili olduğu hukuk dallarının başında, Medeni Hukuk gelmektedir.


4.Soru

Bir kadının fiziki kuvvet kullanarak cinsel saldırıda bulunan bir erkeğin saldırısını, bıçak veya silah kullanarak uzaklaştırması hukuka uygunluk nedenlerinden hangisine örnek teşkil etmektedir?


Görevin ifası

Meşru savunma

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası

Kanuni eylem


5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Suçun oluşumu kural olarak kastın varlığına bağlıdır.

Suçlar hem kasten hem de taksirle işlenebilir.

Suçlar kanunda açıkça öngörülen hâllerde taksirle işlenebilir

Taksir, bilinçli ve bilinçsiz olmak üzere ikiye ayrılır.

Kast, doğrudan ve olası olmak üzere ikiye ayrılır.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun doğrudan kaynaklarından biri değildir?


Anayasa

Ceza Kanunu

Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi

Çocuk Koruma Kanunu

Yargıtay ceza dairesince verilen kararlar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sollama yasağının olduğu bir yerde önündeki aracı geçmek isteyen bir sürücünün, karşıdan gelen araca çarparak sürücüsünün ölümüne neden olması halinde, söylenebilir?


Sürücü bilinçli taksirden dolayı ceza alır

 Sürücünün kaza nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur

 Sürücü bilinçsiz taksirden dolayı ceza alır

Sürücü doğrudan kast nedeniyle ceza alır

Sürücü dolaylı kast nedeniyle ceza alır