Ceza Hukuku Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir kimsenin eşyasını çalmak suçu hangi iki hukuk disiplinini ilgilendiren bir konudur?


Devletler hukuku ile medeni hukuk

Ceza hukuku ile anayasa hukuku

Ceza hukuku ile idari hukuk

Ceza hukuku ile medeni hukuk

İdari hukuk ile devletler hukuku


2.Soru

Taksire ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Taksir, kastın hafifletici şeklidir

Objektif olarak öngörülen özen yükümlülüğünün ihlali suretiyle işlenebilen suçlar taksirlidir

Kastın bulunmadığı hâllerde, failin taksirinin olup olmadığı ayrıca araştırılmalıdır

Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hâllerde cezalandırılır

Taksirin esasını oluşturan objektif özen yükümlülüğü, hukuk normlarından veya ortak tecrübeden kaynaklanmaktadır


3.Soru

Ceza hukukunun güvence fonksiyonu olarak suçta ve cezada kanunilik ilkesi nedir?


Suç ve cezaların geçmişte de yürütülmesi ilkesidir.

Hukuk devletinin en önemli özelliklerinden birisi de vatandaşı devletin keyfi muamelelerine karsı korumasız bırakmamak ilkesi gelmektedir.

Suç¸ tanımları olarak olağanüstü halin kalkması durumunda da uygulanma kabiliyetini yitirmemesi ilkesidir.

Kanun hükmünde kararnamelerle suç ve ceza konulabileceği yolundaki kurallar bütünüdür.

Suç ve ceza konulamaması durumunda, suç tanımlarının hâkime bırakma ilkesidir.


4.Soru

Kast Kanunun 21. maddesinin ilk fıkrasında “suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu tanıma göre kastın kaç tane kurucu unsuru bulunmaktadır?


1

2

3

4

5


5.Soru

A, yeni aldığı uzun menzilli silahı denemek ister. Kendine ağaçlık bölgeden bir hedef seçer. Seçtiği hedefin zaman zaman hareket etmesi nedeniyle insan veya başka bir canlı olabileceğini düşünür, ancak orada insanın ne işi var diyerek tetiğe basar ve B’nin ölümüne sebebiyet verir.

Olayda A’nın sorumluluğuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Doğrudan kastla öldürmeden sorumludur

Olası kastla öldürmeden sorumludur.

Bilinçli taksirle öldürmeden sorumludur.

Bilinçsiz taksirle öldürmeden sorumludur.

Kasten hareket etmemiştir, herhangi bir sorumluluğu yoktur.


6.Soru

Kanunilik ilkesine Avrupa’da ilk yer veren kanunu aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Fransız Anayasası

Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi

Avusturya Ceza Kanunu


7.Soru

TCK’ya göre; dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesini aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


Birinci dereceden doğrudan kast

İkinci dereceden doğrudan kast

Olası kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi neticeli suçlara örnek olarak gösterilebilir?


Hakaret

İnsan Öldürme

Yalan Tanıklık

İntihara Yönlendirme

İftira


9.Soru

Suçluların iadesi ve adli yardımlaşma konularında ceza hukukunun hangi hukuk dalı ile ilişkisi vardır?


Medeni hukuk

Devletler hukuku

İdare hukuku

Anayasa hukuku

Kriminoloji


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kastı kaldıran hata hallerinden birisi değildir?


Suçun maddi unsurlarında hata

Suçun nitelikli unsurlarında hata

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

Hukuka uygunluk nedenlerinin sınırındaki yanılgı

Suçun manevi unsurunda hata


11.Soru

Neticeli suçlarda fail  bir hukuka uygunluk nedeninin kendisine tanımış olduğu yetki çerçevesinde fiili icra etmiyorsa nasıl bir sonuçla karşılaşır? 


Suçun taksirli şeklinden sorumlu olur

Tamamlanmış suçtan sorumlu olur

Suça teşebbüsten sorumlu olur

Tamamlanmış suçun nitelikli hâlinden sorumlu olur

Ceza hukuku sorumluluğu bulunmaz


12.Soru

"Failin değerli bir kolyeyi çalmak isterken taklidini çalması hâlinde
de 145. maddedeki indirimden yararlanması gerekir." Bu durum aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


Failin işlediği suçta nitelikli hâl bulunmamasına rağmen, fail bulunduğunu zannetmektedir

İşlediği suçta cezayı azaltan nitelikli hâl bulunmasına karşın, fail bu durumu bilmemektedir.

İşlediği suçta cezayı azaltan nitelikli hâl bulunmamasına rağmen, fail bunların bulunduğunu zannederek fiili işlemektedir.

İşlediği suçta cezayı ağırlaştıran nitelikli hâl bulunmasına rağmen fail bunları bilmemektedir.

İşlediği suçta cezayı ağırlaştıran nitelikli hâl bulunur ve fail bunları bilmektedir.


13.Soru

Hangisi ceza hukukunun alt disiplinlerindendir?

I- Maddi ceza hukuku

II- Manevi ceza hukuku

III- Ceza muhakemesi hukuku


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


14.Soru

Çalılıkların arkasındakini tilki zanneden avcı avcı arkadaşını vurduğunda failin sorumluluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Olası kastla öldürme

Taksirle öldürme

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

Doğrudan kastla öldürme

Mağdurun ölümünden sorumlu değildir.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi neticeli bir suç değildir?


Kasten öldürme

Taksirle öldürme

Kasten yaralama

İntihara yönlendirme

Kısırlaştırma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun özel hükümlerinde yer almaz?


Kasten öldürme

İşkence

Cinsel saldırı,

Cezanın ortak prensipleri

Zimmet


17.Soru

A kişisi bir kış gününde arabası bozulunca dağ başında mahsur kalmış ve donmamak için boş bir dağ evinin kapısını kırarak içeriye sığınmıştır. Buna göre, A' nın sorumluluğuna ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Cebir ve şiddet nedeniyle kusursuzdur, cezalandırılmaz. 

Zorunluluk hali nedeniyle kusursuzdur, cezalandırılmaz. 

Konut dokunulmazlığı ihmal edilmiştir, cezalandırılır. 

Doğrudan kast vardır, cezalandırılır. 

Kasten ve hukuka aykırı olarak işlenmiştir, cezalandırılır. 


18.Soru

I. İdari para cezası
II. Ceza
III. Güvenlik tedbiri
IV. Cebri icra
Suç teşkil eden haksızlığı gerçekleştiren kişiye uygulanan yaptırımlar yukarıdakilerden hangileridir?


Yalnız I

Yalnız II

I, II

II, III

III, IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kanuni tanımındaki hareketlerin işlenmesiyle tamamlanan, ancak fiilin icrasına devam edilmesi sebebiyle henüz sonlanmayan (icranın bitmediği) suçları ifade eder?


İcrai suç

Kesintisiz suç

Zincirleme suç

Bileşik suç

Seçimlik hareketli suç


20.Soru

  1. Hapis cezasının ertelenmesi
  2. Koşullu salıverme
  3. Cezaevi koşulları

Yukarıdakilerden hangileri cezanın infazıyla ilgili olmasına rağmen derhal uygulama kuralının dışında tutulmuştur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III