Ceza Hukuku Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun dolaylı kaynakları arasında yer alır?


Miletler arası sözleşmeler

Mahkeme kararları

Türk ceza kanunu

Anayasa

Kanun


2.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi haber verme ve eleştiri hakkının koşullarından biri olarak düşünülemez?


Haberin ilgilinin rızasına dayanması

Haberin güncel olması

Haberin gerçek olması

Haberin verilişinde kamu ilgisinin bulunması

Olayın anlatılışı ile olay arasında fikri bağın bulunması


3.Soru

I. İradi olması
II. Belli bir maksada yönelik olması
III. Etkilerinin dış dünyada hissedilmesi
IV. İnsan kaynaklı olması
Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunda suçun esasını oluşturan fiil kavramının unsurları kabul edilir?


I, II

III, IV

I, II, IV

I, II, III

I, II, III, IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suç teşkil eden haksızlığın unsurlarındandır?


Tipiklik

Kusurluluk

Objektif cezalandırılabilirlik şartları

Şahsi cezasızlık sebepleri

Muhakeme şartları


5.Soru

A, kendisine baltayla saldıran B’nin saldırısını defetmek için, cebinden çıkardığı bıçağını B’nin koluna saplamıştır. B hastaneye kaldırılmıştır. Somut olayda A’nın yararlandığı hukuka uygunluk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Görevin ifası

Meşru savunma

İsnadın ispatı

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası


6.Soru

Suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesine ne denir?


Kast

Olası kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir

Azmettirme


7.Soru

Çiftçilik yapan B, çalılıkların içinde bir karartı görür ve yırtıcı hayvan sanarak açtığı ateş sonucunda arkadaşı D hayatını kaybeder. Bu olayda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?


Suçun maddi unsurlarında hata

Suçun manevi niteliğinde hata

Hukuka aykırılık

Suçun nitelikli hallerinde hata 

Haksızlık yanılgısı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel hukuka uygunluk hallerinden birisidir?


İlgilinin rızası

Meşru savunma

İddia ve savunma dokunulmazlığı

Görevin ifası

Hakkın kullanılması


9.Soru

Taksir ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Objektif olarak öngörülen özen yükümlülüğünün ihlali suretiyle işlenebilen suçlar taksirlidir.

Taksirin esasını oluşturan objektif özen yükümlülüğü, hukuk normlarından veya ortak tecrübeden kaynaklanmaktadır.

Taksirle işlenen bir fiilin cezalandırılabilmesi için suça ilişkin kanuni tanımda bunun açıkça belirtilmesi gerekir.

Kasten ve taksirle işlenen suçlar birbirinden bağımsız değildir. Taksir, kastın hafifletici bir şeklidir.

Faile taksirli bir davranış ancak herhangi bir (yazılı-yazılı olmayan) özen yükümlülüğünü ihlal ettiği zaman yüklenebilmektedir.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde failin dolaylı kastla hareket ettiği söylenebilir?


Hasımını öldürmek isterken araya girenler olmasına rağmen ateş etmeye devam etmesi ve araya girenleri öldürmesi

Hasmını yanında başkaları da varken ateş etmek suretiyle öldürmeye çalışması ve eşlik edenlerin ölümüne yol açması

Hasmının yolculuk yaptığı uçağı içinde başkaları da varken düşürmesi ve tüm yolcuların ölümüne yol açması

Sigorta bedelini almak için içinde yolcu olduğunu bildiği gemiyi batırması

Rakip takımın taraftarlarına kızarak bulundukları tribünü ateşe vererek bazı taraftarların ölümüne bazılarınınsa yaralanmasına yol açması halinde 


11.Soru

Hangisi/leri kastın türüdür?

I- Doğrudan kast

II- Bilinçli kast

III- Dolaylı kast

IV- Olası kast


I ve II

II ve III

III ve IV

I ve IV

II ve IV


12.Soru

A, hız limitinin 82 olduğu bir yolda 120 ile gitmekte fakat şoförlüğüne güvendiği için "bir şey olmaz" düşüncesiyle hareket etmektedir. A, yolun ilerisinde trafiğin sıkıştığını fark ettiğinde yavaşlamak istemiş ancak direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen araca çarparak iki kişinin ölümüne sebebiyet vermiştir. 

Olayda A'nın hareketi aşağıdakilerden hangisi kapsamında değerlendirilecektir?


Doğrudan kast

Olası kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir

A'nın kusurlu davranışıyla netice arasında illiyet bağı bulunmamaktadır.


13.Soru

I. Suçun maddi tarifindeki tüm maddi unsurları kapsar.

II. Geçmişte ve halen var olan tipiklik unsurları hakkında failin bilgisi olmalıdır. 

III. Suçun yazılı olmayan unsurlarını (nedensellik bağı) kapsamaz. 

IV. Fail suç tipinde belirtilen unsurların bilincinde olmalıdır. 

V. Doğrudan tipiklik kapsamında yer almayan unsurlar kastın konusunu oluşturmazlar.

Kasta ilişkin olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


I

II

III

IV

V


14.Soru

Yürürlükten kalkışı belirli bir zamana veya olaya bağlandığı için yürürlükten kalkacağı zaman önceden bilinen kanunlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Devamlı kanun

Süreli kanun

Geçici kanun

Derhal uygulama

Ceza kanunu


15.Soru

Suçu işlerken rastlanan veya suçüstü bir fiilden dolayı izlenen ve kaçması olasılığı bulunan veya hemen kimliğini belirleme olanağı bulunmayan bir kimseyi herkesin yakalama yetkisi bulunmaktadır. Bu yetki aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?


Haksız tahrik

İlgilinin rızası

Meşru savunma

Zaruret hali

Kanun hükmünün yerine getirilmesi


16.Soru

Kasten işlenen suçlardan kaynaklanan ağır neticeler fail tarafından bilinmekteyse ve addedilmişse aşağıdakilerden hangisinin varlığından söz edilebilir?


Kast - kusur kombinasyonu

Taksir - kusur kombinasyonu

Kast- taksir kombinasyonu

Taksir - kast kombinasyonu

Kast - kast kombinasyonu


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukunun dolayısıyla kaynaklarındandır?


Yüksek mahkeme içtihatları

Anayasa

Kanunlar 

Yönetmelikler

Uluslararası sözleşmeler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk nedeni değildir?


Zorunluluk hali

Meşru savunma

  • Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası

Görevin ifası


19.Soru

Bilinçli taksirle işlenen suçların haksızlık içeriği bilinçsiz taksirle işlenen suçlara nazaran daha ağırdır. Bu nedenle, bilinçli taksirle işlenen suçlarda, suçun bilinçsiz taksirle işlenen şekli için tayin edilen cezanın kaçta kaç oranında artırılması öngörülmüştür?


Beşte Üçüne

Üçte İkisine

Dörtte İkisine

Üçte Birine

Üçte Birinin Yarısna


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukuku ile anayasa hukuku arasındaki ortak konulardan biri değildir?


Geriye yürüme yasağı

Masumiyet karinesi

Adli yardımlaşma

Ceza sorumluluğunun şahsiliği

Kanunilik ilkesi