Ceza Hukuku Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 14 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Suçun maddi unsurlarında hata

II. Suçun nitelikli unsurlarında hata

III. Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

IV. Kusurluluğu ortadan kaldıran veya azaltan nedenlerin maddi şartlarında hata

V. Haksızlık yanılgısı (yasak yanılgısı)

Yukarıdakilerden hangisi kastı kaldıran hata hali değildir?


I, II, III

II, IV, V

I, III, V

IV, V

III, IV


2.Soru

Türk Ceza Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına göre “Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.” Söz konusu bu düzenleme kusurluluğu etkileyen hangi halin tanımıdır?


Hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi

Zorunluluk hâli dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi

Hukuka uygunluk nedenlerinden meşru savunmanın sınırının heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması

Cebir ve tehdit dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi

Haksız tahrik dolayısıyla kişinin irade yeteneğinin etkilenmesi


3.Soru

14 yaşındaki bir sağır ve dilsiz hakkında aşağıdakilerden hangisine ilişkin hükümler uygulanır?


0-12 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

12-15 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

15-18 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

Akıl hastalarına ilişkin hükümler

Zorunluluk hâline ilişkin hükümler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de işlenmiş bir suç olmasına rağmen Türk kanunlarının uygulanmadığı istisnai kişilerden biri değildir?


TBMM üyeleri

Diplomatlar

Yabancı ülke askerleri

TBMM kararı olmaksızın soruşturma yapılan Cumhurbaşkanı

Türkiye'de yaşayan yabancılar


5.Soru

Failin kendi kasti veya taksirli hareketiyle kusur yeteneğini ortadan kaldırması ve bu durumda iken suç teşkil eden fiilin
icrasına başlaması durumunda, suçun işlendiği anda kusur yeteneği olmamasına rağmen sorumlu tutulmasını sağlamaya yarayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Kanunilik ilkesi

Cezaların şahsiliği ilkesi

Alic ilkesi

Lehe kanun ilkesi

Geriye yürümezlik ilkesi


6.Soru

Fiilin icrasında kullanılan araçla ölüm neticesinin meydana getirilmesinin imkânsız olduğu hâllerde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


Kasten yaralama

Suça teşebbüs

Elverişsiz teşebbüs

Kasten öldürmenin nitelikli hali

Taksirle öldürme


7.Soru

Cinsel saldırı suçunda korunan hukuki değer nedir?


Yaşama hakkı

Kişinin vücudu

Kişinin cinsel özgürlüğü

Toplum güvenliği

Kişinin manevi hayatı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TCK’nın genel hükümlerinde kusurluluğu yalnızca azaltan bir hâl olarak düzenlenmiştir?


Zorunluluk hâli

Hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesi

Haksız tahrik

Cebir ve tehdit etkisi altında suç işlenmesi

Meşru savunma


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişinin algılama ve irade etme yeteneğini ceza hukuku bakımından sonuç doğuracak şekilde etkiler?


İrade dışı olarak geçici nedenlere maruz kalma

İradi olarak alınan uyuşturcu madde

İradi olarak etkisinde kalınan hipnoz

Açlık

Soğuk hava


10.Soru

Zorunluluk haliyele ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Zorunluluk hâli çerçevesinde işlenen fiiller, hukuka uygundur.

Zorunluluk hali TCK’da düzenlenmemiştir.

Kişinin mal varlığına yönelik tehlikelere karşı zorunluluk hâli mümkün değildir.

Tehlikeye bilerek sebebiyet verilmişse zorunluluk hâline ilişkin hükümler uygulanmaz.

Kaçarak tehlikeden kurtulmak mümkün olmasına karşın kaçmayan kişi de zorunluluk halinden yararlanır.


11.Soru

Kasten öldürme suçu bakımından verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Yalnızca yetişkinler tarafından işlenebilir.

Fail ile mağdur arasındaki ilişki suçun niteliğini etkilemez.

Mağdurun talebi üzerine öldürme gerçekleşirse suç oluşmaz.

İntihar eylemi bu suçun nitelikli halini oluşturur.

Öldürülenin yakınları mağdur değil, suçtan zarar gören kişilerdir.


12.Soru

Bir suçun, birden fazla kişinin değişik şekillerdeki katılımıyla işlenmesine veya bir kişinin çok failli bir suçun icrasına fail sayılmayı gerektirmeyecek nitelikteki davranışlarla katılmasına ne denir?


Dolaylı faillik

Müşterek faillik

Yan yana faillik

Azmettirme

Suça iştirak


13.Soru

Suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların bilerek gerçekleştirilmesi hangisi ile ifade edilir?


Taksir

Kast 

Teşebbüs

Maddi unsur

Manevi unsur


14.Soru

Mahkûm olduğu hapis cezasının belli bir kısmını infaz kurumunda çeken hükümlünün, kalan cezasını toplum içinde çekmesini öngörene ne denir?


Koşullu (şartlı) salıverme

Koşullu erteleme

Şartlı erteleme

Af

Koyverme