Ceza Hukuku Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Cinsel saldırı TCK'nın hangi maddesinde bir suç tipi olarak düzenlenmiştir?


52

72

102

122

152


2.Soru

TCK’nın 6. maddesinin 1. fıkrasına göre, ceza kanunlarının uygulanmasında “çocuk” deyiminden; “henüz (…) yaşını doldurmamış kişi” anlaşılır. Boşluğa hangi ifade gelmelidir?


oniki

ondört

onaltı

onyedi

onsekiz


3.Soru

Aşağıdaki suçlardan hangisinde uzlaşma yoluna gidilmesi kabul edilmemiştir?


Kasten yaralama

Konut dokunulmazlığının ihlali

Cinsel dokunulmazlığın ihlali 

Çocuk kaçırma

Ticari sırrın açıklanması


4.Soru

Cezai yaptırımlara ilişkin ifadelerden hangisi doğrudur?


Cezanın uygulanabilmesi için failin suçta kusurlu olması gerekir.

Hapis cezası her zaman para cezasına çevrilebilir.

İşlediği suçtan dolayı 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum edilen 18 yaşını doldurmamış kişilerin cezası ertelenebilir

Kısa süreli hapis cezası hakimin takdiri aranmaksızın seçenek yaptırımlara çevrilebilir.

Hapis cezasının ertelenmesi için suçun kasten işlenmemiş olması şarttır.


5.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisi dava veya cezanın düşmesi sonucunu doğurmaz?


Sanığın ölümü

Sanığın ağır hastalığı

Af

Zamanaşımı

Şikayetten vazgeçme


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fikri içtimaın şartları arasında yer alır?


Tek fiille birden fazla suçun oluşumuna sebebiyet verilir.

Birden fazla aynı suç bir kişiye karşı işlenmiş olmalıdır.

Birden fazla fiilin tamamı aynı suçu oluşturur.

 

Ortada birden çok fiilin ve birden çok suçun bulunması gerekir.

 

Bir kişiye belli bir suçu işleme kararının verdirilmesi gerekir.

 

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi manevi unsur bakımından kastın ve taksirin kombinasyonundan (bileşiminden) oluşan karma suçları ifade etmektedir?


Netice sebebiyle ağırlaşmış suç

Nitelikli hal

Özgü suç

Çok failli suç

Sırf hareket suçu


8.Soru

Cebir ve tehditle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Cebir ve tehdit aracılığıyla başkasına suç işleten biri dolaylı fail olarak sorumludur.

Cebre maruz kalan kişinin gerçekleştirdiği davranış hukuki anlamda fiil niteliğine sahiptir. 

Cebrin karşı konulamaz veya kurtulmanın mümkün olmadığı nitelikte olması gerekir. 

Cebir ve tehdit kişinin irade yeteneğini etkileyen hallerdendir.

Cebre maruz kalan kişinin gerçekleştirdiği davranış taksirle işlenen bir fiildir. 


9.Soru

TCK'nin 59. maddesinin ilk haline göre aşağıdakilerden hangisi sınırdışı edilebilir?


Bir yıl süreli hapis cezasına mahkum edilen Türk vatandaşı

Üç yıl süreyle hapis cezasına mahkum edilen yabancı

Bir buçuk yıl süreyle hapis cezasına mahkum edilen yabancı

Adli para cezasına mahkum edilen Türk vatandaşı

Dört yıl süreyle hapis cezasına mahkum edilen Türk vatandaşı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nda suç teşkil eden haksızlığı gerçekleştiren kişiye uygulanabilecek yaptırımlardandır?


Güvenlik tedbiri

Cebri icra

Aylıktan kesme

Kademe ilerlemesinin durdurulması

Manevi tazminat


11.Soru

Algılama yeteneği ve irade yeteneği kavramları aşağıdaki müesseselerden hangisinin unsurlarını oluşturur?


Hukuka aykırılık

Kusurluluk

Tipiklik

Haksızlık

Cezalandırılabilirliğin diğer şartları


12.Soru

Suç teşkil eden fiilleri ve bunlara uygulanacak yaptırımların neler olduğunu gösteren hukuk disiplini aşağıdakilerden hangisidir?


Medeni Hukuk

Caza Hukuku

Borçlar Hukuku

İdare Hukuku

İptal Davaları


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişinin davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirebilme yeteneğini ifade eden kavramdır?


İrade yeteneği

Suç

Suçluluk

Kast

Taksir


14.Soru

Silahlı bir saldırıdan kurtulmak isteyen A, B'nin evine kapıyı kırarak girmiştir. Aşağıdakilerden hangisi A için söz konusu olur?


A hukuka uygunluk nedeni olan zorunluluk halinden yararlanır, verdiği maddi zarardan da sorumlu değildir.

A, kusurluluğu kaldıran hallerden olan zorunluluk halinden yararlanır, verdiği zararı tazmin eder

A, kusurluluğu kaldıran hallerden olan zorunluluk halinden yararlanır, verdiği  maddi zarardan sorumlu değildir.

A hukuka uygunluk nedeni olan zorunluluk halinden yararlanır, verdiği maddi zararı giderir.

A, mala zarar verme suçundan dolayı ceza alır, aldığı ceza zorunluluk halinde olması nedeniyle indirilir.


15.Soru

Milletvekillerinin yasama sorumsuzluğu ceza hukuku bakımından aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?


Zaruret hali

Meşru müdafaa

Kusursuz sorumluluk

Şahsi cezasızlık

Cezayı kaldıran şahsi sebep


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kasten öldürme suçu oluşmaz?


Kişinin hasmını zehirlemesi

Kişinin kalp hastası ablasına kriz anında ilacını vermemesi

Kişinin, yaralanan annesini evde odaya kapatarak hastaneye gitmesini engellemesi

Kişinin kendi kendini öldürmesi

Kişinin derede boğulmak üzere olan karısını kurtarmaya çalışanları döverek engellemesi


17.Soru

  1. ”Sığınma hakkı” suçluların iadesinin istisnasını oluşturur.

  2. Milletlerarası adli yardımlaşmayı mümkün kılar.

  3. İade talebine esas teşkil eden fiilin talepte bulunan devletin kanunlarına göre suç sayılması yeterlidir.

Suçluların iadesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II 

I, II ve III

I ve III

II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hapis cezasının sakıncalarını gidermeye yönelik kurumlardan değildir?


Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

Önödeme

Kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi

Güvenlik tedbirleri

Koşullu salıverilme


19.Soru

Hukuk sistemimizde suç işleyen kişi hakkında bir ceza mahkûmiyetinin verilmesine
engel olan diğer bir müessese de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasıdır neyi açıklar?


CMK m.251/5 vd.

CMK m.241/5 vd.

CMK m.231/5 vd.

CMK m.211/5 vd.

CMK m.221/5 vd.


20.Soru

  1. Bileşik suç
  2. Kesintisiz suç
  3. Zincirleme suç
  4. Fikri içtima

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri TCK’da suçların içtimaı başlığı altında düzenlenmiştir?


I, II ve IV

I, III ve IV

Yalnız IV

I ve IV

II ve IV