Ceza Hukuku Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yasal savunmanın unsuru olarak haksız saldırı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Sadece hayata yönelik saldırılarda yasal savunma söz konusu olabilir.

Sadece hayata veya vücut bütünlüğüne yönelik saldırılarda yasal savunma söz konusu olabilir.

Sadece hayata, vücut bütünlüğüne ya da ırza yönelik saldırılarda yasal savunma söz konusu olabilir.

Sadece kişilik haklarına yönelik saldırılarda yasal savunma söz konusu olabilir.

Her türlü hakka yönelik saldırılarda yasal savunma söz konusu olabilir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güvenlik tedbiri değildir?


Müsadere

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

Tekerrür

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri

Konutta infaz


3.Soru

Kanuni tanımında hangi hareketlerle işlenebileceği bizzat belirtilen suçlara “........ hareketli suç” denir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


seçimlik

bağlı

sebest

çok

tek


4.Soru

Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, bunu kabullenerek fiili işlemesine ne denir?


Bilinçsiz taksir

Bilinçli taksir

Doğrudan kast

Olası kast

Kast-Taksir kombinasyonu


5.Soru

I. Bir saldırının varlığı 
II. Mevcut, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak bir saldırının varlığı 
III. Savunmada bulunan kişinin bizzat kendisine veya üçüncü bir kişinin herhangi bir hakkına yönelik saldırı 
Yukarıdakilerden hangileri meşru savunmanın saldırı ile ilgili şartları arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I,II

II, III

I, II, III


6.Soru

Teşebbüs aşamasındayken icrasından gönüllü olarak vazgeçilen suç bakımından failin alacağı ceza aşağıdakilerden hangisidir?


Para cezası

6 aya kadar hapis cezası

1 yıla kadar hapis cezası

Denetimli serbestlik

Ceza sorumluluğu yoktur


7.Soru

Aşağıdaki suç türlerinden hangisinde zincirleme suç hükümleri gerçekleşse dahi gerçek içtima hükümleri uygulanmaz?


Kasten öldürme

Kasten yaralama

Hırsızlık

Yağma

İşkence


8.Soru

Kasten öldürme suçunun işlenmesinde aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri araç olabilir?

I. Otomobil

II. Tekme

III. Köpek

IV. Zehir


Yalnız 1 ve II

Yalnız III ve IV

Yalnız I, II ve IV

I, II, III ve IV

Yalnız IV


9.Soru

Ceza sorumluğu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış çocukların cezai sorumluluğu yoktur. 

12 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında soruşturma yapılabilir. 

12 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında kovuşturma yapılabilir. 

12 yaşını doldurmamış çocuklar hakkında işlediği suçtan dolayı, yakalama ve tutuklama gibi koruma tedbirlerine başvurulamaz. 

14 yaşında olan bir sağır ve dilsizin cezai sorumluluğu yoktur. 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hukuka uygunluk sebeplerinin ortak özellikleri arasında yer almaz?


Bir hukuka uygunluk nedeninin varlığı hâlinde fiil kanuni tanımdaki unsurları gerçekleştirse de hukuka aykırı değildir.

Her hukuka uygunluk nedeni, sınırları içinde kalınmak kaydıyla fiili hukuka uygun
hâle getirir.

Hukuka uygunluk nedenlerinin belirlenmesinde tüm hukuk düzeninin göz önünde
bulundurulması gerekir.

Hukuka uygunluk nedenlerinin belirlenmesinde ceza hukuku kurallarının göz önünde
bulundurulması gerekir.

Hukuka uygunluk nedenleri aynı olayla ilgili olarak birbirinden bağımsız veya birbirinin yanında uygulanacak şekilde birleşebilirler.


11.Soru

Ceza hukukunda  emredilen hareketin gerçekleştirilmemesine ne ad verilir?


İcrai davranış

İhmali davranış

Serbest hareket

Haksızlık

Genel davranış normu


12.Soru

Haksız tahrik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Haksız tahrikin kusur üzerindeki etkisi sınırlıdır.

Haksız tahrik kusuru tamamıyla kaldırmaktadır. 

Haksız tahrik altında suç işleyen kişinin cezasında indirime gidilir. 

Yakınlarına karşı yapılan haksız hareketin doğurduğu gazabın etkisiyle suç işleyen kişi haksız tahrikten yararlanır.

Tahriki oluşturan haksız bir fiil olmalıdır. 


13.Soru

Birden çok kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suça iştirak eden kişinin
payının müsaderesine hükmolunur neyi ifade eder?


m. 54/4

m. 54/5

m. 54/6

m. 55/6

m. 56/6


14.Soru

"TCK’nın 257. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenen görevi kötüye kullanma
suçuna göre bir kamu görevlisi,görevinin gereklerine aykırı davranışıyla kamunun zararına neden olduğu veya üçüncü kişilerin mağduriyetine yol açtığı ya da üçüncü kişilere haksız kazanç sağladığı takdirde cezalandırılacaktır. İşte kamunun zararı, kişilerin mağduriyeti veya üçüncü kişilerin haksız kazanç sağlamasına yol açmadıkça, kamu görevlisi görevinin gereklerine aykırı davranmış olmasına rağmen görevi kötüye kullanmadan cezalandırılmayacaktır."

Aşağıdakilerden hangisi bu kamu görevlisinin ceza almama sebebidir?


Cezayı kaldıran şahsi sebeplerden dolayı ceza verilememektedir.

Objektif cezalandırılabilme şartları gerçekleşmediği için kişiye ceza verilememektedir.

Zorunluluk hali kapsamında olduğu için ceza verilememektedir.

Hukuka aykırı ve fakat bağlayıcı bir emrin yerine getirilmesinde dolayı ceza verilememektedir.

Şahsi cezasızlık sebeplerinden dolayı ceza verilememektedir.


15.Soru

Kusurla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Kusur, fail hakkında yapılan kişisel kınama yargısını ifade eder.

Kusur olmaksızın ceza olmaz.

Kusur haksızlığın unsurudur.

Haksızlık olmaksızın kusur olmaz.

Kusur yeteneği olmayan bir kimsenin kusurlu olmasından bahsedilemez.


16.Soru

  1. Genel af ve özel af olmak üzere ikiye ayrılır.
  2. Kamu davasını düşüren ve hükmolunan cezaları bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran affa genel af denir.
  3. Af yetkisi yasama organına aittir.
  4. Genel af nedeniyle davanın düşmesi halinde işlenen haksız fiilden doğan zarara karşı tazminat davası açılamaz.

Affa ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


I ve II

I, II ve III

I ve IV

I, III ve IV

Yalnız III


17.Soru

Cezanın belirlenmesi sürecinde aşağıdakilerden hangisi son olarak uygulanır?


Cezanın artırılmasına neden olan nitelikli haller

Suçun olası kastla ya da bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle yapılacak
indirim ve artırım

Takdiri indirim nedenleri

Cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebepler

Teşebbüs hükümleri


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tek hareketli suçlara bir örnektir?


Hakaret

Yağma

Dolandırıcılık

Özel belgede sahtecilik

Görevi kötüye kullanma


19.Soru

I. Hırsızlığa teşebbüs etmiştir.

II. Herhangi bir suça teşebbüs etmemiştir.

III. Hırsızlık için hazırlık yapmıştır.

IV. Mala zarar vermeye teşebbüs etmiştir.

Bir binada hırsızlık yapmaya karar verip kapıyı açmaya çalışırken yakalanan şahısla ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi veya hangileri söylenebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

III ve IV

II ve III


20.Soru

I. Kusurlu sayılmayan kişiye ceza verilebilir. 

II. Kusurlu sayılmayan kişiye güvenlik tedbiri uygulanamaz. 

III. Suç karşılığında ceza ve/veya güvenlik tedbiri yaptırımları uygulanır.  

Yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur? 


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III