Ceza Hukuku Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

(A)'nın 01.01.2014 tarihinde işlediği fiil 3 yıl hapis cezasını gerektirmektedir.  2016 yılında yapılan kanun değişikliği bu fiil 2 yıl hapis cezasını gerektirir hale getirilmiştir. Bu bilgiler ışığında 2016 yılında yargılanmaya başlanan (A) için hangi ceza uygulanacaktır?


Hangi cezanın (A)'ya uygulanacağı hususunda, cezanın hangi kanunda düzenlenmiş olduğu dikkate alınır. 

Hangi cezanın (A)'ya uygulanacağı hususunda (A)'nın kusuru dikkate alınır.  

Hangi cezanın (A)'ya uygulanacağı hususunda kıyas yasağı kuralı dikkate alınır. 

(A)'nın lehine olan 2 yıllık ceza uygulanacaktır. 

Fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan 3 yıllık ceza uygulanacaktır. 


2.Soru

Anayasada öngörülen, TBMM üyelerinin Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisçe başka bir karar alınmadıkça bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamayacaklarına ilişkin düzenleme, aşağıdaki kurumlardan hangisini açıklamaktadır?


Ceza sorumsuzluğu *

Faile göre şahsilik

Mağdura göre şahsilik

Mülkilik

Aslilik


3.Soru

Kişinin somut olayda davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirebilme yeteneğine ne ad verilir?


Kusurun esası

Kusur yeteneği

Haksızlık bilinci

Algılama yeteneği

İrade yeteneği


4.Soru

Suç yoluna girildiği anda var olup failin cezalandırılmasını engelleyen sebeplere ne ad verilir?


Zorunluluk Hâli

Cebir ve Tehdit

Haksız tahrik

Objektif cezalandırılabilme şartları

Şahsi cezasızlık nedenleri


5.Soru

  1. İcraya başlama ile tamamlanma arasında söz konusu olabilen bir kurumdur.
  2. Suçu, maddi unsurlardan fiil veya netice yönünden tamamlanamamıştır.
  3. Suçun yapısal olarak incelenmesine tipikliğin maddi unsurlarından başlanır.

Yukarıdakilerden hangisi teşebbüs için söylenebilir?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, parada sahtecilik gibi işlenmesi halinde ekonomik kazancın da sağlandığı suçlara genellikle hangi yaptırım uygulanmaktadır?


Hapis ve idari para cezası birlikte

Hapis ve adli para cezası birlikte 

Adli para cezası ve hapis birlikte

İdari para cezası ve hapis birlikte

Sınır dışı edilme


7.Soru

I. Fail normu doğru yorumlamalıdır.                                                                           II. Fail normu meşru sanmalıdır.                                                                                III. Failin yaptığı fiil hukuka uygun olmalıdır.                                                Yukarıdakilerden hangisi yasak hatasının (haksızlık yanılgısı) oluşması için gereken koşullar arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


8.Soru

I. Davranış normlarının anlam içeriğinin bilinmesini gerektirir.                               II. Davranış normlarının bilincinde olunmasını gerektirir.                               III. İşlenen fiilin içinde yaşanılan toplumda ne anlama geldiğinin bilincinde olunmasını gerektirir.                                                                                    Yukarıdakilerden hangileri kusurun unsurlarından irade yeteneğinin özellikleri arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri öldürme suçunun nitelikli suç olarak kabul edilmesine örnektir?

I. Tasarlayarak

II. Eziyet çektirerek

III. Yangın

IV. Kimyasal silah kullanma


Yalnız IV

Yalnız I ve II

Yalnız II ve III

Yalnız I ve III

I, II, III ve IV


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi haksız tahrikin şartlarından birisi değildir?


Haksız tahrikten söz edilebilmesi için her şeyden önce, haksız bir fiilin varlığı gerekir.

Haksız tahrik için bu fiilin kişiyi tahrik etme amacıyla yapılması gerekir.

Haksız fiil, failde hiddet veya şiddetli elem meydana getirmiş olmalıdır.

Suç, hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında işlenmiş olmalıdır.

Suç, tahrik teşkil eden haksız fiili gerçekleştiren kişiye karşı işlenmiş olmalıdır.


11.Soru

  1. Şikayetten vazgeçme tek taraflı olarak sonuç doğuran bir işlemdir.
  2. İştirak hâlinde işlenen suçlarda sanıklardan birisi hakkında şikayetten vazgeçme, diğerlerini de kapsar. 
  3. Şikayetten vazgeçme soruşturma evresinde gerçekleşmişse kovuşturmaya yer olmadığı kararının verilmesi gerekir.
  4. Hüküm kesinleştikten sonra şikayetten vazgeçme cezanın infazına engel olur.

Şikayetten vazgeçmeye ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II ve III

II, III ve IV

II ve III

III ve IV

I ve II


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinden birisi değildir?


Tasarlayarak öldürme

Canavarca hisle öldürme

Çocuğa karşı suçu işleme

Başkaca bir suçla birlikte işlenme

Töre saikiyle işleme


13.Soru

Suçun yapısında haksızlığın ve kusurluluğun dışında kalan ve failin cezalandırılabilmesi için gerekli olan koşullara ne ad verilir?


Haksız fiil

Genel işlem koşulları

Objektif cezalandırılabilme şartları

Kusur ilkesi

Kusursuz sorumluluk


14.Soru

Öldürme fiili töre saikiyle İşlenmiş ise failin alacağı ceza aşağıdakilerden hangisidir?


10 yıla kadar hapis cezası

10 ila 20 yıl arası hapis cezası

20 ila 30 yıl arası hapis cezası

İdam cezası

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası


15.Soru

Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmuş ve fakat yirmibir yaşını dolduramamış sağır ve dilsizler hakkında hangi hükümler uygulanır?


Zorunluluk hâline ilişkin hükümler.

15-18 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

 12-15 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

0-12 yaş arası çocuklara ilişkin hükümler

Akıl hastalarına ilişkin hükümler


16.Soru

Ceza sorumluluğunu etkileyen hallere ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Fiili işlediği sırada 10 yaşında olan bir çocuğa sadece güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

Sağır ve dilsizler hiçbir zaman tam ehliyetli olamazlar.

İradi olarak alınan alkol etkisinde suç işleyen kişinin ceza sorumluluğu yoktur.

Akıl hastaları hakkında her durumda ceza değil sadece güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

Fiili işlediği sırada 16 yaşını doldurmuş olan çocuklar hakkında sadece güvenlik tedbirine hükmedilir.


17.Soru

Belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan bir kişinin başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesini ifade etmek nedir?


Müşterek

Azmettirme

Müstakil

İçtima

İştirak


18.Soru

A, aynı suç işleme kararıyla birer gün araya komşusu B’nin kuyumcu dükkânından, gizlice her defasında yarım kilo olmak üzere toplamda beş kilo altın çalmıştır.

A’ya hangisinden dolayı ceza verilir?


Karma suç

Beş hırsızlık suçu

Zincirleme suç

Bileşik suç

Fikri içtima


19.Soru

Yalnız yaşayan Bayan A mutfak masasının üzerindeki tabak içine paketsiz haldeki ilaçlarını bırakır. Eve giren hırsız şeker zannettiği hapların tamamını yutarak  ölür. Olaya ilişkin verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Kasten öldürme suçu oluşmuştur

Taksirle öldürme suçu oluşmuştur

Olası kastla öldürme suçu oluşmuştur

Hırsızın ölümü neticesi Bayan A'ya isnad edilemez zira Bayan A kusurlu değildir

Hırsızın ölümü neticesi Bayan A'ya isnad edilemez zira netice öngörülebilir değildir


20.Soru

 Aşağıdakilerden hangisi işlenen fiilin haksızlık incelmesi yapıldıktan sonra fail bakımından değerlendirilmesine geçildiği safhada ilk olarak incelenir? 


Hukuka aykırılık

Kusur

Motivasyon

Haksız tahrik

Mücbir neden