Ceza Hukuku Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Arkadaşlarını şaka amacıyla içeceğine alkol koyması sonucu iradesi dışında sarhoş olan bir kişi evine dönerken yolda tartıştığı bir kişiyi yaralaması sonucu aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır? 


Kasten yaralama hükümleri uygulanır

Taksirle yaralama hükümleri uygulanır

Güvenlik tedbirleri uygulanır

Akıl hastalarına ilişkin hükümler

Ceza verilmez, güvenlik tedbiri uygulanmaz


2.Soru

A, B’ye ihtiyacı olduğu takdirde kendi bahçesinden meyve ve sebze alabileceğini söyler. B, bu beyan üzerine zaman zaman A’nın bahçesinden meyve toplar. B’nın yararlandığı hukuka uygunluk nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Görevin ifası

Meşru savunma

İsnadın ispatı

Hakkın kullanılması

İlgilinin rızası


3.Soru

TCK’nın 2. maddesinin 1. fıkrası şu şekilde ifade edilmiştir: “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.” Bu ifade aşağıdaki ceza hukukuna hâkim ilkelerden hangisi ile en sıkı şekilde ilişkidedir?


Kusur ilkesi

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

Vicdani kanaat ilkesi

Kıyas yasağı

Delillerin doğrudan doğruyalığı ilkesi


4.Soru

Ceza hukukunda, “kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır” kuralı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Zincirleme suç

Fikri içtima

Aynı neviden fikri içtima

Gerçek içtima

Farklı neviden fikri içtima


5.Soru

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesine ne ad verilir?


Bilinçsiz Taksir

Bilinçli Taksir

Kast

Olası Kast

Hata


6.Soru

(A), (B)'yi evine davet eder. (B) eve geldikten sonra aralarında tartışma çıkar. (A), (B)'den evi terk etmesini ister. Ancak (B) evden çıkmayı kabul etmez. bunun üzerine (A), (B)yi zor kullanarak evden çıkarır. 

Kastın aranacağı zaman aşağıdakilerden hangisidir?


(A), (B)'yi evine davet ettiği zaman

(B)'nin eve geldiği zaman

(A)'nın (B)'den evi terk etmesini istediği an

(B)'nin evden çıkmayı reddettiği an

(A)'nin (B)yi zor kullanarak evden çıkardığı an


7.Soru

Suçun yapısında haksızlığın ve kusurluluğun dışında kalan ve failin cezalandırılabilmesi için gerekli olan koşullara ne denir?


Haksız fiil şartları

Kusurluluk şartları

Sorumluluk şartları

Objektif cezalandırılabilme şartları

Şahsi cezasızlık sebepleri


8.Soru

TCK’ya göre suçların içtimaı aşağıdaki durumlardan hangisinde ortaya çıkar?


Bir suça birden fazla ceza verildiğinde

Bir suçtan ötürü birden fazla kişiye ceza verildiğinde

Birden fazla suçtan sadece birine ceza verildiğinde

Birden fazla suç için tek bir ceza verildiğinde

Birden fazla suçun her birine ayrı ayrı ceza verildiğinde


9.Soru

Kanunen ve nitelikleri gereği tek kişi tarafından işlenebilen bir suçun, birden fazla kişinin değişik şekillerdeki katılımıyla işlenmesine veya bir kişinin çok failli bir suçun icrasına fail sayılmayı gerektirmeyecek nitelikteki davranışlarla katılmasına suça .............. denir.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri doğru bir şekilde doldurur.


Katılım

Ortaklık

İştirak

Yardım

İşbirliği


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler"den biridir?


Altsoy üstsoyuna karşı işlediği hırsızlık

Haksız tahrik

Cebir ve tehdit

Zorunluluk hali

İlgilinin rızası


11.Soru

Adli para cezasının gün olarak üst ve alt limitleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru belirtilmiştir?


Beş - yedi yüz otuz

Beş - üç yüz altmış beş

On - yüz

Yüz - iki yüz elli

 On - yedi yüz otuz


12.Soru

Aşağağıdaki örneklerden hangisinde kesintsiz suçtan söz edilemez?


A'nın B'yi eve zorla kapatması

A'nın B'nin evinden rızaya aykırı olarak çıkmaması

A, B ve C'nin suç işlemek amacıyla örgüt kurması

A'nın üzerinde uyuşturucu taşıması

A'nın, B'yi yüzünde iz kalacak şekilde bıçakla yaralaması


13.Soru

Mağdura ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Her suçun mutlaka bir mağduru vardır.

Suçun mağduru gerçek kişiler olabileceği gibi tüzel kişiler de olabilir.

Suçun konusunu toplumu oluşturan fertlerin hepsine ait bir
şey oluşturuyorsa, mağdur toplumu oluşturan herkestir

Faillik ve mağdurluk sıfatı aynı kişide birleşemeyeceğinden, bir kişi aynı suçun hem
faili hem de mağduru olamaz.

Eğer suçun konusu, belli bir kişiye veya belli bir kişi grubuna ait ise mağdur bu kişi
veya kişilerdir.


14.Soru

X, Y ve Z, ortak düşmanları A’yı öldürmek üzere önceden plan ve hazırlık yaparak aynı yerde ve zamanda pusu kurarlar ve A olay yerinden geçerken aynı anda ateş ederek onu öldürürler. X, Y ve Z'nin faillik ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? 


Müşterek faillik

Yan yana faillik

Şeriklik

Dolaylı faillik

Müstakil faillik


15.Soru

Bir kimsenin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmak suretiyle istemediği ve fakat öngörülebilir bir neticeyi gerçekleştirmesi olarak tarif edilen manevi unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Kast

Taksir

Olası kast

Teşebbüs

İştirak


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir öldürme fiilinden doğrudan etkilenen "mağdur" kişiye bir örnektir?


Fail

Ölen kişi

Ölen kişinin akrabaları

Failin akrabaları

Ölen kişinin birinci derece yakını


17.Soru

Failin alkol veya uyuşturucu maddeyi, sarhoş olmak veya uyuşturucu madde etkisinde kalmak amacıyla kullanması iradi sarhoşluk türlerinden hangisinin kapsamına girmektedir?


Tasarlanmış sarhoşluk

Taksirli sarhoşluk

Kusursuz sarhoşluk

Kasti sarhoşluk

Münferit sarhoşluk


18.Soru

Bir suçun, bir başkasını araç olarak kullanmak suretiyle işlendiği hâllerde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


Dolaylı faillik
Müşterek faillik
Yanyana faillik
Azmettirme
Yardım etme

19.Soru

  1. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulabilmesi
  2. Suç tanımlarının açık seçik olması
  3. Kıyas yasağı

Yukarıda verilenlerden hangileri suçta ve cezada kanunilik ilkesinin sonuçlarındandır?


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Eğer bir suçun kanuni tarifinde “bilerek”, “bildiği hâlde”, “bilmesine rağmen”, “öğrenmesine rağmen” ve “karşılaşmasına rağmen” gibi ibarelere yer verilmişse, bu suç aşağıdakilerden hangisine dahildir?


Doğrudan kast

Olası kast

Bilinçli taksir

Bilinçsiz taksir

Bilinçsiz kast